Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Paslaugų tipai užimtumo problemoms spręstiĮvadas. Įstaigos ir organizacijos sprendžiančios užimtumo problemas. Lietuvos darbo birža. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Europos Sąjungos užimtumo skatinimas. Paslaugos ir programos užimtumui didinti. Ilgalaikio užimtumo nebuvimas. Jaunimo užimtumas. Vyresnio amžiaus žmonių užimtumas. Neįgaliųjų ir iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų užimtumas. Kaimo užimtumas. Užimtumo problemų sprendimas Jonavos rajone. Išvados. Santrauka užsienio kalba. Skaityti daugiau
Paslaugų vartotojų pasitenkinimo ugdymas ir jų išsaugojimo sistemosĮvadas. Paslaugų vartotojų pasitenkinimo ugdymas. Vartotojų pasitenkinimo paslauga svarba. Vartotojų pasitenkinimo paslauga matavimas, jo ypatumai. Pasitenkinimo reitingų matavimo įvertinimas. Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo informacinė sistema. Paslaugų, kuriomis klientai yra nepatenkinti, atitaisymas. Netinkamai teikiamų paslaugų priežastys. Paslaugomis nepatenkintų klientų elgsena. Paslaugų atitaisymo, tobulinimo strategijos. Vartotojų išsaugojimo sistema, jos komponentai. Kainodara ir lojalumas. Lengvatų/privilegijų suteikimas klientui. Pasitraukimo valdymas. Garantijų sistema. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Paslaugų verslo organizavimasĮvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata: paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų esmė. Paslaugų savybės. Paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas: paslaugų paketas, pajėgumai, ištekliai. Paslaugų teikimo schema. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesai. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas iš vartotojų (paslaugų teikėjų) pozicijų. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje ypatumai. Krovinių gabenimo paslaugų teikimo tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų. Apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Paslaugų verslo organizavimas (2)Įvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata: paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas: paslaugų paketas, pajėgumai, ištekliai. Paslaugų teikimo schema. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesai. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas iš vartotojų pozicijų. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje ypatumai. Krovinių gabenimo paslaugų teikimo tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų verslo organizavimas (3)Įvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata. Paslaugos esmė. Pagrindinės paslaugų savybės. Paslaugų teikimo veiklos numatymas. Paslaugų paketas. Transporto paslaugų teikimo pajėgumai ir ištekliai. Paslaugų teikimo schema. Paslaugų teikimo sistema. Paslaugų teikimo kanalai. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesai. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai ir problemos. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje ypatumai. Krovinių gabenimo paslaugų teikimo tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Passive voice in publicistic registerDarbas anglų kalba. Neveikiamoji rūšis publicistiniame stiliuje. Introduction. The Theoretical Part. Functional styles. Publicistic style. The Oratorical Style. The Essay. Journalistic Articles. Forming the passive. Special passive structures. What motivates the process of passivization. The relations between the active and passive constructions. Using the passive. The practical part. Conclusions. Skaityti daugiau
Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingas plotas Alytaus apskrityje ir jos rajonuoseĮvadas. Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingo ploto Alytaus apskrityje ir jos rajonų savivaldybėse statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentas. Formulių naudojimas atliekant naudingo ploto statistinį tyrimą. Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingo ploto Alytaus apskrityje. Duomenų įvedimas ir grafikų braižymas. Skaitinės statistinių duomenų charakteristikos. Statistinių duomenų prognozavimas. Pastatytų butų 1-2 butų namuose naudingo ploto Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Pastato aprūpinimas šilumaAiškinamasis raštas. Šildymas. Šilumos punktas. Klimatinės sąlygos. Patalpų mikroklimato projektiniai parametrai vasaros ir žiemos periodu. Šildymo sistemos galios skaičiavimai. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato šilumos nuostoliai. Patalpos atitvarų, išskyrus besiribojančių su gruntu, projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Atitvarų, besiribojančių su gruntu, projektinių šilumos nuostolių skaičiavimas. Vidiniai savitieji šilumos nuostoliai, kai grindys neapšiltintos. Išoriniai savitieji šilumos nuostoliai, kai grindys neapšiltintos. Ilginių šilumos tiltelių projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Patalpos projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl išorinių įėjimo durų varstymo skaičiavimas. Projektiniai šilumos nuostoliai, jei patalpa vėdinama tik natūraliai. Patalpos projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl išorinės oro infiltracijos skaičiavimas. Pastato nuolatinio šildymo sistemos galia. Pastato projektinė nuolatinio šildymo sistemos galia Phs, W, nevertinant šilumos pritekėjimų. Šilumos tiekimo sistemos galia. Pastato vidutinis šilumos poreikis šildymui. Mėnesio vidutinis šilumos poreikis šildymui. Mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui. Mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis pastato šildymui. Nagrinėjamo mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui dėl šilumos nuostolių per atitvaras. Nagrinėjamo mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui dėl nuostolių per ilginius šilumos tiltelius. Nagrinėjamo mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui dėl vėdinimo nuostolių. Nagrinėjamo mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui dėl natūralaus vėdinimo. Nagrinėjamo mėnesio vidutinis projektinis šilumos poreikis patalpos šildymui dėl išorės oro infiltracijos. Mėnesio vidutiniai projektiniai išoriniai šilumos pritekėjimai į patalpą dėl saulės spinduliuotės nustatomi. Mėnesio vidutinė projektinė į patalpą iš išorės pritekėjusi šiluma dėl saulės spinduliuotės. Mėnesio vidutiniai projektiniai vidiniai šilumos pritekėjimai į patalpą nuo vidinių šilumos šaltinių nustatomi. Šilumos srauto tankiai q nuo vidinių šilumos šaltinių skaičiuojami pagal formules. Rankšluosčių džiovintuvų ir karšto vandens tiekimo vamzdynų patalpose skleidžiamas šilumos srautas. Mėnesio vidutinė projektinė nuo vidinių šilumos šaltinių išsiskyrusi į patalpą šiluma. Pastato projektinis metinis šiluminės energijos poreikis šildymui Qhs nustatomas, sudedant visų mėnesių vidutinius projektinius šilumos poreikius šildymui. Pastato lyginamosios charakteristikos. Šildymo sistema. Šildymo prietaisų parinkimas. Kolektoriai ir kolektorinės spintelės. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Termostatinių ventilių parinkimas. Balansinių ventilių parinkimas. Šilumos punkto įrangos parinkimas. Šilumokaičių parinkimas. Šildymo sistemų reguliatorius. Uždaro išsiplėtimo indo parinkimas. Cirkuliacinis siurblys su elektros varikliu šildymui. Medžiagų žiniaraštis. Priedai (8). Skaityti daugiau
Pastato ir jam teikiamų paslaugų kokybės valdymasĮvadas. Pastatui teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo būdai. Pastato eksploatacija. Kokybės užtikrinimo būdai. Dokumentai reglamentuojantys kokybės užtikrinimą. Civilinis kodeksas. Įstatymai. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas. Kiti įstatymai. Statybos techniniai reglamentai. Kokybės vadybos struktūra. Kokybės išlaidų apibrėžimas. Kokybės kaštų esmė. Kokybės kaštų klasifikacija. Kokybės išlaidos statybos ir pastatų ūkio valdymo sektoriuje. Kokybės samprata. Kokybė statybos stadijose. Tikslo nustatymas. Projektavimas. Statybos. Naudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pastato metalinės ir medinės konstrukcijosĮvadas. Konstrukcijos parinkimas ir išdėstymas. Apkrovų skaičiavimas. Konstrukcinės schemos sudarymas. Skaičiuojamoji schema. Apkrovų skaičiavimas. Nuolatinės apkrovos. Stogas. Sienos. Laikinosios apkrovos. Sniegas. Vėjas. Kai vėjo kryptis iš kairės į dešinę. Parapeto aukštis. Vėjo čiulpimas. Pastato stogo konstrukcijų projektavimas. Pakloto projektavimas. Ilginių projektavimas. Ilginio sandūros projektavimas. Klijuotos Sijos projektavimas. Sijos stiprumo tikrinimas. Sijų saugos ribinių būvių skaičiavimas. Tangentiniai įtempimai (kirpimas). Tempimo įtempimai skersai medienos pluošto kraigo zonoje. Sijos pastovumo tikrinimas. Sijos įlinkio skaičiavimas. Įtempiai po sija iš glemžimo sąlygos. Ekscentriškai gniuždomos pastato kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio parinkimas. Pastovumo tikrinimas momento veikimo plokštumoje. Pastovumo tikrinimas iš momento veikimo plokštumos. Vamzdžio sienelės pastovumas. Kolonos galvenos projektavimas. Kolonos bazės projektavimas. Kertinės siūlės jungiančios kolonos liemenį prie pado plokštės skaičiavimas. Traverso parinkimas. Inkarinių varžtų parinkimas. Žiniaraščiai. Medinių ir metalinių elementų žiniaraštis. Varžtų ir vinių žiniaraštis. Skaityti daugiau
Pastato metalinių ir medinių konstrukcijų projektavimasMetalinių ir medinių konstrukcijų kursinis darbas. Aiškinamasis raštas. Denginio konstrukcijų projektavimas. Nuolatinės apkrovos. Stogo savasis svoris. Sijos savasis svoris. Trumpalaikės apkrovos. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Pakloto profilio parinkimas. Pakloto skaičiavimas. Dvišlaitės medinės sijos projektavimas. Sijos matmenys ir apkrovos. Sijos projektavimas. X zona. Kraigo zona. Atraminė zona. Plokščios formos pastovumas. Įlinkio skaičiavimas. Išramstymų elementų sijos gniuždomoje briaunoje skaičiavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio parinkimas. Skerspjūvio klasės nustatymas. Skerspjūvio lentynos klasės nustatymas. Skerspjūvio sienelės klasės nustatymas. Kolonos šlyties skaičiavimas. Veikiant skersiniai jėgai lygiagrečiai z ašiai. Kolonos skaičiavimas nuo ašinės jėgos poveikio. Kolonos skaičiavimas nuo lenkimo momento. Kolonos skaičiavimas laikomosios galios nuo ašinės jėgos ir lenkimo momento apie silpnąją ašį. Kolonos kaip centriškai gniuždomojo elemento klupumo skaičiavimas. Kolonos gniuždomosios juostos Y-Y ašies atžvilgiu klupumo skaičiavimas. Kolonos gniuždomosios juostos Z-Z ašies atžvilgiu klupumo skaičiavimas. Kolonos kaip lenkiamojo elemento klupumo skaičiavimas. Juostos skersinio sukamojo klupumo skaičiavimas. Kolonos klupamosios galios skaičiavimas gniuždant ir lenkiant. Kolonos su pamatu atraminės standžios jungties skaičiavimas. Skaityti daugiau
Pastato metalo konstrukcijos, technologija ir šildymasAiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos atraminių dalių projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Kolonos pamatas. Brėžinių žiniaraštis. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Pastato metalo konstrukcijos, technologija ir šildymas (2)Technologinė dalis. Aiškinamasis raštas. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos pasirinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Stropavimo įrangos parinkimas. Bokštinio krano parinkimas. Darbo sąnaudų skaičiavimai. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Materialinių ir techninių išteklių skaičiavimas. Darbų vykdymo kalendorinis grafikas. Darbų saugos reikalavimai. Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai. Darbų vykdymas su kranais. Kokybės kontrolės organizavimas. Skaityti daugiau
Pastato projektas: individualus gyvenamasis namas VilniujeĮvadas. Pastato tūrinė – planinė charakteristika. Sklypo plano aprašymas. Pastato konstrukcijų aprašymas. Pamatai. Sienos. Sienos šiluminės varžos skaičiavimas. Perdenginiai. Grindys. Grindų virš grunto šiluminės varžos skaičiavimas. Stogas. Stogo šiluminės varžos skaičiavimas.Laiptai. Langai, durys. Higiena ir sveikata. Gaisrinė sauga. Bendrieji gyvenamojo namo rodikliai. Apdaila. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Pastato rekonstravimo techninis ekonominis pagrindimasĮvadas. Pagrindiniai bendrieji ir techniniai pastato duomenys. Pastato ir inžinerinių sistemų būklė. Pastato būklės analizės išvados ir rekomendacijos jai pagerinti. Skaityti daugiau
Pastato rekonstravimo techninis ekonominis pagrindimas (2)Įžanga. Namo nuotrauka. Rūsio planas. Pirmo aukšto planas. Antro aukšto planas. Pagrindiniai bendrieji ir techniniai pastato duomenys. Pastato inžinerinių sistemų būklė, pastato konstrukcijų aprašymas. Pastato būklės analizės išvados ir rekomendacijos jai pagerinti. Statinio dalių esminiai reikalavimai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Pastato rekonstrukcijaPastatų rekonstrukcijos kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Duomenų surinkimas, susisteminimas ir sprendimo priėmimas. Rekonstrukcijos sprendimo technologijos schemos sudarymas. Technologinės įrangos parinkimas ir kiekių skaičiavimas. Statybinių mechanizmų suvestinė. Rekonstrukcijos metodų parinkimas ir aprašymas. Rekonstrukcijos, remonto darbų kiekio skaičiavimas. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Savaeigio žirklinio keltuvo parinkimas. Savivarčio parinkimas. Elektrinio gręžtuvo parinkimas. Skardos lankstymo staklių parinkimas. Pneumo plaktuko parinkimas. Darbo sąnaudų ir brigados sudėties skaičiavimas. Rekonstrukcijos, remonto procesų aprašymas, organizavimas, priežiūra. Saugos technikos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimai. Skaityti daugiau
Pastato šaltojo bei karštojo vandentiekio projektavimasPastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Šaltojo vandens kiekių skaičiavimas ir tinklo hidraulinis skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Pastato karštojo vandentiekio skaičiavimas. Pastato karštojo vandentiekio tinklo skaičiavimas vandens ėmimo režime. Pastato karšto vandentiekio tinklo skaičiavimas cirkuliacijos režime. Cirkuliacinių debitų skaičiavimas. Cirkuliacinių žiedų skaičiavimas. Šilumos kiekis, reikalingas karšto vandens paruošimui. Reikalingo slėgio karštam vandeniui nustatymas. Reikalingo slėgio cirkuliacijai nustatymas. Skaityti daugiau
Pastato šaltojo vandens tinklo skaičiavimas ir skaitliuko parinkimasAiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandens tinklo skaičiavimas ir skaitliuko parinkimas. Skaičiavimai. DWG bylos: nuotekų aksonometrija, pamatų planas, pjūvis, rūsys, vandens aksonometrija. Skaityti daugiau
Pastato šildymo ir vėdinimo projektavimasPastato charakteristikos. Skaičiavimai. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos nuostoliai. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šildymo galia. Metinis pastato šilumos suvartojimas ir išlaidos už šilumą. Lyginamosios šildymo sistemos energetinės charakteristikos. Vėdinimas. Mechaninio vėdinimo oro kiekių skaičiavimas. Pagrindinių vėdinimo įrenginių charakteristikos. Vėdinimo sistemos šilumos galia ir poreikiai. Vėdinimo sistemų slėgio nuostoliai. Elektros galia ir poreikiai ventiliatoriams. Metinės vėdinimo, šilumos ir elektros išlaidos. Lyginamosios vėdinimo sistemos energetinės charakteristikos. Skaityti daugiau
......