Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Pajamų ir sąnaudų apskaitaĮvadas. Bendrieji finansinių rezultatų apskaitos bruožai. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Suteiktų paslaugų savikainos apskaita. Perparduotų prekių savikainos apskaita. Produkcijos gamybos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Pajamų grupavimas. Pripažinimo kriterijai. Prekybos pajamų pripažinimas. Paslaugų pajamų pripažinimas. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Sąskaitų uždarymas. Pajamų ir sąnaudų suvestinė. Išvados. Skaityti daugiau
Pajamų ir sąnaudų apskaita įmonėjePajamų ir sąnaudų apskaita įmonėje. Įvadas. Pajamos ir sąnaudos. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų dydžio įvertinimas. Pardavimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Netipinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Tipinės veiklos pardavimas. Tipinės veiklos paslaugų teikimas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Naudojant specialią suvestinę sąskaitą. Nenaudojant atskiros suvestinės sąskaitos. Mišriu būdu. "X" įmonė. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymasĮvadas. Pajamų ir sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Finansinė atskaitomybė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pajamos. Pardavimo pajamos. Finansinės – investicinės veiklos pajamos. Pagautė. Sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Kitos sąnaudos. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. UAB "X" pajamų ir sąnaudų apskaita. UAB "X" charakteristika. Pajamų ir sąnaudų apskaita įmonėje "X". Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas bendrovėje "X". Išvados. Skaityti daugiau
Pajamų ir sąnaudų sudėtis prekybinėje įmonėje, jų tarpusavio ryšysPagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Pardavimų pajamų sudėtis. Pajamų pripažinimas. Pajamų dydžio nustatymas. Pajamos. Prekių pardavimo pajamos. Paslaugų teikimo pajamos. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamos. Sąnaudų sudėtis. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą. Pardavimo savikaina. Paslaugų teikimo sąnaudos. Parduotos ir perparduotos produkcijos savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Pajamų ir sąnaudų tarpusavio ryšys. Uždavinys. Bendrasis žurnalas. Bandomasis balansas. Didžioji knyga. Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija. Pelno (nuostolio) ataskaita. Balansas. PVM sąskaita-faktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Pajamų nelygybė, skurdas ir jų mažinimo galimybėsĮvadas. Pajamų nelygybė. Kas yra pajamos. Pajamų šaltiniai. Bendras supratimas apie pajamų skirtumus. Turtinė gyventojų diferenciacija. Pajamų nelygybės matai. Pajamų paskirstymas ir perskirstymas. Skurdas. Skurdo samprata. Pagrindiniai skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo ribos. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Taikomoji skurdo riba. Skurdo lygis ir gylis. Skurdo priežastys. Nedarbas. Kitos priežastys lemiančios skurdo atsiradimą. Skurdo pasekmės ir problemos sprendimo būdai. Skurdo pasekmės. Kovos su skurdu priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Pajamų nelygybė, veiksniai ir tendencijos LietuvojeĮvadas. Johnas Rawlsas: teisingumo teorija. Nuo galimybių lygybės prie lygybės. Nuo lygybės prie skirtumo principo. Pajamų diferenciaciją lemiantys veiksniai. Fizinių ir protinių gabumų skirtumai. Išsilavinimas ir įgūdžiai. Darbo kiekis ir jo pobūdis. Sukaupto ir paveldėto turto skirtumai. Šeimyninė kilmė. Rizika. Kiti veiksniai. Pajamų nelygybės matai. Lorenzo kreivė. Moda ir struktūriniai rodikliai. Gini koeficientas. Pajamų nelygybės tendencijos Lietuvoje . Skurdas ir jo rodikliai. Gyventojų pajamų pasiskirstymas ir jų kaita. Pajamų nelygybė pagal įvairius koeficientus. Išvados. Skaityti daugiau
Pajamų pasiskirstymo netolygumo įvertinimo metodaiĮvadas. Temos dėstymas. Lorenzo kreivė (Lorenz curve). Struktūriniai koeficientai. Džini koeficientas (Gini index). Robino Hudo indeksas (Robin Hood index). Atkinsono indeksas (Atkinson index). Teilo entropijos matas (Theil’s inequality coefficient). Pavyzdys. Išvados. Summary. Priedai (3). Skaityti daugiau
Pajamų pripažinimasĮvadas. Pajamų samprata ir reikšmė. Pajamų rūšys. Pajamų grupavimas. Pajamų pripažinimo kriterijai. Prekybos pajamų pripažinimas. Paslaugų pajamų pripažinimas. Statybų ir kitų ilgalaikių paslaugų pajamų pripažinimas. Palūkanų, autorinių atlyginimų, dividendų pajamų pripažinimas. Pajamų registravimas sąskaitose. Pajamų sąskaitų uždarymas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas nenaudojant suvestinės sąskaitos. Mišrus sąskaitų uždarymo būdas. Išvados. Skaityti daugiau
Pajamų rūšys ir jų pripažinimo apskaitoje tvarkaĮvadas. Pajamų pripažinimą apskaitoje reglamentuojantys dokumentai. Lietuvos respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatos. Verslo apskaitos standartai susiję su pajamų pripažinimo tvarka. Pajamų rūšys. Pajamų pripažinimo apskaitoje tvarka. Pardavimų ir kitų pajamų apskaita. Pardavimų – pirkimų sutartys. Prekių priėmimo ir perdavimo įforminimas. Pardavimų ir atsiskaitymų su pirkėjais apskaita. Pardavimų pagal konsignacines sutartis ir išsimokėtinų pardavimų apskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Pajamų šaltiniai ir veiksniai žemės ūkyjeĮvadas. Pajamų samprata ir šaltiniai žemės ūkyje. Žemė. Žemės ir natūralių išteklių renta. Žemės kaina. Renta ir žemės mokestis. Viršpelnis kaip renta. Rentos mokestis. Kapitalas. Palūkanos- kapitalo dalis. Palūkanų diferenciacija. Palūkanų norma ir investiciniai sprendimai. Darbas. Darbo pajamos žemės ūkį. Vadovavimas. Pelnas-kaip pagrindinis prekinio ūkio pajamų šaltinis. Veiksniai formuojantys pelną augalininkystėje ir gyvulininkystėje. Pajamų kitimo tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Pajamų šaltiniai ir veiksniai žemės ūkyje (2)Įvadas. Pajamų samprata ir veiksniai žemės ūkyje. Pajamų samprata. Pajamų šaltiniai. Žemės ūkio produkcija - pagrindinis pajamų šaltinis. Žemės ūkio produkcijos gamyba, supirkimas ir bendroji pridėtinė vertė. Ūkininko žemės ūkio turto vertė. Papildomos veiklos pajamos. Valstybės parama. Bendrasis pelnas. Pajamų veiksniai. Kainos. Paklausa. Žemė. Kapitalas. Darbas. Perspektyvų prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Pajamų žemės ūkyje samprata, makroekonominiai rodikliaiĮvadas. Pajamų žemės ūkyje samprata, makroekonominiai rodikliai. Parama pajamoms iš žemės ūkio. Pajamų žemės ūkyje makroekonominių rodiklių sistema. Pajamų žemės ūkyje lygio ir pokyčių Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) (15) lyginamoji analizė. Pajamų lygis. Pajamų pokyčiai. Pajamų veiksniai. Politiniai pajamų veiksniai. Ekonominiai pajamų veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Pajamų, sąnaudų pripažinimas ir apskaita gamybinėse įmonėseĮvadas. Pajamų ir sąnaudų samprata, reikšmė, jų rūšys. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas ir registracija apskaitoje. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas reglamentuojamas teisiniai aktais. Sąnaudų pripažinimas. Pajamų pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų registravimas apskaitoje. Pajamų ir sąnaudų apskaita UAB "". Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pakeičiamumo standartizacija ir techniniai matavimai (2)Užduotis. Mazgo konstrukcija. Nominaliniai matmenys. Lygių cilindrinių sujungimo skaičiavimas. Universalių matavimo priemonių pasirinkimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Pleišto sujungimo suleidimai. Matmenų grandinės skaičiavimas. Radialinio mušimo matavimo schema. Skaityti daugiau
Paklausa ir pasiūla (7)Įvadas. Darbo tikslai: Paklausos ir pasiūlos teorijos suvokimas. Mokėjimas pritaikyti praktiškai paklausos ir pasiūlos teorija, naudojant elastingumą. Išanalizuoti, kaip paklausa ir pasiūla veikia konkurencinėje rinkoje. Paklausa ir pasiūla rinkos sąlygomis. Rinka ir jos esmė. Paklausos samprata rinkos sąlygomis. Paklausą veikiantys veiksniai. Pasiūlos samprata rinkos sąlygomis. Pasiūla ir paklausa konkurencinėje rinkoje. Paklausa ir pasiūla tobulos konkurencijos rinkoje. Paklausa ir pasiūla monopolinėje konkurencijoje. Paklausa ir pasiūla oligopolinėje konkurencijoje. Paklausos ir pasiūlos ypatumai monopolijos ir monopsonijos rinkoje. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Elastingumo teorija ir paklausa bei pasiūla. Elastingumo samprata ir rūšys. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Kainų kontrolė ir valstybės mokesčių priklausomybė nuo paklausos ir pasiūlos elastingumo. Išvados. Skaityti daugiau
Paklausa ir produkcijos pardavimo prognozėsNustatyti produkcijos gamybos apimtis. Nustatyti tiesiogines išlaidas medžiagoms. Nustatyti tiesiogines darbo apmokėjimo išlaidas. Sudaryti moteriškų švarkų ir kelnių savikainos kalkuliaciją. Nustatyti moteriško švarko ir kelnių kainas. Apskaičiuoti planuojamas pajamas už parduotą produkciją. Apskaičiuoti išlaidų padengimo tašką. Nubraižyti išlaidų padengimo taško grafiką. Pažymėti pelno ir nuostolio zonas. Sudaryti pagrindinių ekonominių rodiklių lentelę. Išvados. Skaityti daugiau
Paklausos elastingumo taikymas praktikojeĮvadas. Tikslas - išsiaiškinti, kaip teoriškai yra apibūdinamas ir apskaičiuojamas paklausos elastingumas, ir kaip jis taikomas praktiškai. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas. Kainai. vartotojo pajamoms. Reklamai. Kryžminis elastingumas. Elastingumo skaičiavimas ir problemos. Paklausos elastingumo taikymas praktikoje. Įvadas į paklausos elastingumo taikymą praktikoje. Paklausos elastingumas kaip poveikio tyrimo priemonė. Paklausos elastingumo taikymas ir akcizo mokestis. Paklausos elastingumo pavyzdžiai ir komentarai. Išvados. Skaityti daugiau
Paklausos elastingumo teorija ir jos taikymas praktikojeĮvadas. Tikslas yra atskleisti paklausos elastingumo teorijos ypatumus ir kuo aiškiau apibrėžti jos pritaikymą praktikoje. Paklausos samprata. Paklausos elastingumo teorija. Elastingumo samprata ekonomikoje. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumo rūšys ir jų grafinė išraiška. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Elastingumo skaičiavimas ir problemos. Elastingumo teorijos praktinis taikymas. Valstybinė kainų kontrolė. Elastingumo poveikis mokesčių efektui. Paklausos elastingumo pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Palankios aplinkos visuomeninio transporto miestuose plėtrai sudarymo modelisĮvadas. Teorinė dalis. Visuomeninis transportas: jo įtaka ir svarba. Miesto transporto politikos strategija ir tikslai. Europos Sąjungos (ES) transporto politika. Europos Sąjungos (ES) eismo/transporto strategija. Prioritetų nustatymas miestų transporto politikoje. Palankios aplinkos visuomeninio transporto plėtrai sudarymo priemonės ir sprendimai. Praktinė dalis. Visuomeninio transporto apžvalga Vilniuje. Tramvajaus ir metro įdiegimo Vilniaus mieste lyginamoji analizė. Metro kaip visuomeninio transporto Vilniuje dalis. Vilniaus miesto palankios aplinkos visuomeninio transporto plėtrai sudarymo modelis. Vilniaus visuomeninio transporto eismo tarpusavio suderintumo analizė. Pirmumo teisės visuomeniniam transportui integravimas į reversinių šviesoforų sistemą. Automatizuota eismo reguliavimo ir valdymo šviesoforais sistema. Automatizuota eismo reguliavimo ir valdymo šviesoforais sistema Vilniuje. Specialios viešojo transporto juostos. Keleivių informavimo sistema. Elektroninio bilieto sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Palyginamoji analizė: butų kainų svyravimaiĮvadas. Butų kainų keitimasis po nepriklausomybės. Butų kainos po įstojimo į Europos sąjungą. Kainos Vilniuje. Kodėl nekilnojamas turtas toks paklausus? Kokios to priežastys? Gyventojų pajamų didėjimas. Paskolos. Paklausa ir pasiūla. Spekuliantai. Kada burbulas sprogs? Ar sprogs? Butų kainos po euro įvedimo. Išvados. Skaityti daugiau
......