Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Nedarbo statistinis tyrimasĮvadas. Statistinės priemonės nedarbo tyrimui. Statistinės lentelės. Grafinis duomenų skaičiavimas. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Statistinės informacijos variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Nedarbo statistinis tyrimas. 2004-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Išvados. Skaityti daugiau
Neefektyvaus pokalbio požymiaiĮvadas. Kalbėtojas ir klausytojas. Akių kontaktas ir jo svarba. Kalbėjimas. Pašnekovo palaikymas ir prisitaikymas. Ar suderinama… Išankstinė nuomonė. Išvados. Skaityti daugiau
Neformalioji meninio ugdymo veikla bendrojo lavinimo mokyklojeĮvadas. Meninio ugdymo samprata ir nauda. Muzika ir jos reikšmė ugdytiniui. Dailė ir jos poveikis vaikui. Drama bei jos nauda ugdytiniui. Šokis ir jo reikšmė ugdytiniui. Neformalaus meninio ugdymo galimybės. Neformalaus meninio ugdymo veikla mokykloje. Pagrindinės neformalaus meninio ugdymo organizavimo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų leidimų skaičius Klaipėdos apskrityjeĮvadas. Negyvenamųjų pastatų statyba, pagal išduotų leidimų skaičių Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų vienetų skaičius Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo eiga. Negyvenamųjų pastatų statybai išduotų leidimų skaičius Klaipėdos apskrityje statistinio tyrimo rezultatai. Išvados. Chronologinė lentelė. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Neįgalaus žmogaus socializacijaĮvadas. Socializacijos procesas. Socializacijos samprata. Socializacijos etapai. Socializacijos aspektai. Socializacijos priemonės. Neįgalus žmogus. Negalės samprata. Negalės rūšys. Neįgalaus žmogaus socializacijos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Neįgalių vaikų integracija LietuvojeNegalios samprata. Trumpa istorinė apžvalga. Kas ta integracija ir kodėl ji svarbi žmogui su negalia? Neįgaliųjų vaikų integracija Lietuvoje. Integracijos teorija ir praktika. Neįgaliųjų vaikų integracija Lenkijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Švedijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Norvegijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Estijoje. Neįgaliųjų vaikų integracija Prancūzijoje. Integracijos nauda. Skaityti daugiau
Neįgaliųjų integracija visuomenėjeĮvadas. Negalios samprata. Istorinis negalios aspektas. Integracijos svarba žmogui su negalia. Sudėtinga integracija į darbą. Tolerancija neįgaliesiems – vis dar tik skambūs žodžiai. Neįgaliesiems skirtoje vietoje - sveikųjų automobiliai. Išvados. Skaityti daugiau
Neįgaliųjų profesinis orientavimasĮvadas. Profesinio orientavimo aspektai. Profesinio orientavimo samprata. Profesinio orientavimo raida Lietuvoje. Lyčių lygybė darbo rinkoje. Neįgaliųjų asmenų diskriminacija darbo rinkoje. Neįgaliųjų užimtumas. Neįgaliųjų asmenų profesinis rengimas Lietuvoje. Veiksniai įtakojantys profesijų pasirinkimą. Pedagogų nuomonė apie mokinių profesinį orientavimą. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Profesinio orientavimo veiksniai ir būdai. Profesijų pasirinkimo galimybės, dažnumas. Profesijų tinkamumas pagal mokinių galimybes. Profesijų pasirinkimas, įsidarbinimo galimybės lyčių aspektu. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Neįgaliųjų socialinė integracija LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas - ištirti neįgaliųjų socialinės integracijos galimybes. Neįgalių asmenų socialinės integracija aspektai. Neįgaliųjų akademinė integracija. Neįgalių asmenų galimybės integruotis į darbo rinką. Socialinės paramos garantijos žmonėms negalia. Negalę turinčių asmenų integracijos. įgyvendinimas Lietuvoje. Lietuvos aukštųjų mokyklų prieinamumas. Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje. Socialinių lengvatų įgyvendinimas Lietuvoje. Visuomenės požiūris į žmones su negalia. Lygiateisio neįgaliųjų dalyvavimo visuomenės gyvenime skatinimas. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Neįgaliųjų vaikų popamokinės veiklos formos, ugdymo turinys bei išliekamasis socialinis veiksnysĮvadas. Neįgaliųjų vaikų popamokinės veiklos formos, ugdymo turinys bei išliekamasis socialinis veiksnys. Nepamokinės ir pramoginės veiklos įvairovė. Klasės auklėtojo vieta moksleivių nepamokinėje veikloje. Laisvalaikio, pramogų samprata ir reikšmė. Bendrojo lavinimo mokyklos aukštesniųjų klasių specialiuosius ugdymosi poreikius turinčių moksleivių požiūris į popamokinę veiklą. Tyrimo organizavimas ir metodika. Respondentai. Išvados. Skaityti daugiau
Neigiami Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES) aspektaiĮvadas. Neigiami aspektai Lietuvos įmonėms. SSGG analizė. Galimybės dirbti užsienyje. Išvados. Skaityti daugiau
Neigiamų socialinių veiksnių įtaka vaikuiĮvadas. Tėvų netinkamo auklėjimo įtaka vaikui. Mokytojų neigiama įtaka, stabdanti socialinio jausmo formavimąsi. Vaikų tarpusavio bendravimo ypatumai. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Neįrodinėtinos civilinio proceso aplinkybėsĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, sampratą ir paskirtį civiliniame procese. Aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti, samprata Teismo vaidmuo ir šalių įrodinėjimo pareiga. Aplinkybių, kurių nereikia įrodinėti civiliniame procese, samprata. Aplinkybės, teismo pripažintos visiems žinomomis. Prejudiciniai faktai. Teisinės prezumpcijos. Priešingos šalies pripažinti faktai. Išvados. Zusammenfassung. Skaityti daugiau
Nekilnojamo turto objekto, esančio Mažeikiuose, draudimasĮvadas. Turto aprašymas. Turto lokalizacija ir aplinkos aprašymas. Turto teisinė-techninė charakteristika. Turto panaudojimo perspektyvos. Nekilnojamo turto draudimas. Pastatų draudimo rizikos. Ugnies rizika. Gamtos jėgų rizika. Vandentiekio ar šilumos tinklų vandens rizika. Stiklo dužimo rizika. Neteisėtos trečiųjų asmenų veikos rizika. Transporto priemonės atsitrenkimo rizika. Turto vertės nustatymas atkuriamosios vertės metodu. Turto vertės nustatymas atkuriamosios vertės metodu. Turto vertinimas pagal nutarimą. Gyvenamosios paskirties turto vertinimas. Negyvenamosios paskirties turto vertinimas. Objekto nusidėvėjimo nustatymas pagal teorinius-matematinius ir empirinius nusidėvėjimo metodus. Teoriniai – matematiniai nusidėvėjimo metodai. Empiriniai nusidėvėjimo metodai. Turto statybinės vertės nustatymas. Draudimo vykdymas. Įmonės turto draudimas. Draudimas skaičiuoklės pagalba. Draudimo išmokos mokėjimas. Draudimo polisas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Nekilnojamo turto plėtotės strategijaĮvadas. Teorinė dalis. Strategijos apibrėžimas. Strategijų rūšių įvairovė. Pagrindinės nekilnojamojo turto plėtotės sąvokos. Investavimo strategijos plėtotė, atsižvelgiant į rizikos valdymą. Investavimo strategijos samprata. Investavimo strategijos elementai. Pagrindiniai NT investavimo proceso dalyviai. Investavimo Į NT procesas. Investuotojo tikslų nustatymas. Rizikos ir pelningumo sąveika. Rizikos rūšys. Tikėtinoji, reikalaujamoji ir realioji pelno norma. Investavimo sprendimų aplinka. Rinkos analizės vaidmuo priimant sprendimą. Nekilnojamojo turto rinka. Sprendimai, pagrįsti rinkos tyrimais. Sociopolitinė aplinka. Teisinė aplinka. Grynųjų pinigų srautų prognozavimas. Finansavimo sprendimai. Mokesčių planavimo sprendimas. Sprendimo priėmimo kriterijų pritaikymas. Investavimo sprendimas. Išvados. Priedai: investavimo į nt procesas; investavimo į nekilnojamąjį turtą proceso dalyviai ir jų tarpusavio ryšiai; mokestinės įvairių nekilnojamojo turto klasifikacijos grupių charakteristikos. Skaityti daugiau
Nekilnojamo turto rinkaNekilnojamo turto išorės veiksnių apžvalga. Nekilnojamojo turto samprata: Nekilnojamojo turto rinkos vertę lemiantys veiksniai; Nekilnojamo turto rinkos aktyvumas. Vilniaus miesto komercinių patalpų, gyvenamųjų patalpų bei žemės rinkos. Praktinis tyrimas Vilniaus mieste (pagrindinių Vilniaus prekybinių gatvių rinkos aktyvumas). Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Nekilnojamo turto verčių nustatymas naudojimo pajamų vertės ir atkuriamosios vertės metodaisĮvadas. Bendroji dalis. Vertinimo užsakovas, tikslas ir objektas. Turto vertintojai. Vertinimo data. Vertinimo metodai. Informaciniai šaltiniai ir dokumentai. Vertinimo turto aprašymas. Vertinamo turto lokalizacija ir aplinkos aprašymas. Turto teisinė-techninė charakteristika. Turto panaudojimo perspektyvos. Turto vertės nustatymas. Turto vertės nustatymas naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo) metodu. Pradiniai duomenys. Kapitalizacijos normos nustatymas. Sumavimo metodas. Pardavimų palyginimo metodas. Bendrųjų pajamų multiplikatoriaus metodas. Investicijų grupės metodas. Metodas, pagrįstas aktyvo vertės pasikeitimo, koregavimu. Multiplikatoriaus priklausomybė nuo kapitalizacijos normos ir likusio naudojimo laiko. Objekto naudojimo pajamų vertės nustatymas, taikant multiplikatorių koeficientą. Naudojimo pajamų vertės nustatymas, kapitalizuojant grynąsias pajamas pagal laiko ir amžiną rentą. Nuompinigių mokėjimo modelio įtaka naudojimo pajamų vertės dydžiui. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už metus. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už mėnesį. Nuomos mokesčio skaičiavimas, mokant už ketvirtį. Įprastinis vertės nustatymas. Vertės nustatymas, kai įtraukiama statybos įrengimų vertė. Vertės nustatymas atskirai apskaičiuojant statybinių įrengimų vertę. "Over-rented" ir "Under-rented" objektai su vertės apsaugojimo sąlygomis. Pakopinės nuomos sutartys. "Sandwich". Multiplikatorių skirtumo būdas. Dalinio diskontavimo būdas. "Term and Reversion" modelis. "Hardcore" modelis. Turto vertės nustatymas atkuriamosios vertės metodu. Turto vertinimas pagal nutarimą. Gyvenamosios paskirties turto vertinimas. Negyvenamosios paskirties turto vertinimas. Objekto nusidėvėjimo nustatymas pagal teorinius-matematinius ir empirinius nusidėvėjimo metodus. Teoriniai – matematiniai nusidėvėjimo metodai. Empiriniai nusidėvėjimo metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Nekilnojamojo turto kainos dabartinėje LietuvojeĮvadas. Kainos samprata ekonomikoje. Pinigai. Pinigų funkcijos. Kaina. Rinka. Rinkos subalansavimas. Infliacija. Paklausa ir pasiūla. Paklausa. Pasiūla. Bankas. Nekilnojamojo turto padėtis dabartinėje Lietuvoje. Būsto kainų sąstingis. Šauliuose. Kaune. Vilniuje. Padėtis Klaipėdos mieste. Sklypai. Būsto kainų kitimas. Atliktas kainų tyrimas pasirinktuose miestuose. Statybos darbai atlikti Lietuvoje. Griežtėjantys kreditų reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Nekilnojamojo turto portalaiElektroninio verslo ir nekilnojamojo turto kursinis darbas. Nekilnojamojo turto verslas internete. Kas yra portalas? Nekilnojamojo turto internetinių portalų analizė. Nekilnojamojo turto portalas "http://realestate.yahoo.com". Nekilnojamojo turto portalas "http://www.ober-haus.lt". Kodėl kai kurie portalai pralaimi? Interneto portalus valdyti gali būti paprasta. Išvados. Skaityti daugiau
Nekilnojamojo turto rinkos analizė LietuvojeĮvadas. Nekilnojamojo turto samprata. Nekilnojamojo turto struktūra. Nekilnojamojo turto rinkos plėtra. Veiksniai, turintys neigiamą įtaką nekilnojamojo turto rinkos plėtrai. Rinkos plėtros trukdžių mažinimo būdai. Turto rinkos tyrimo metodiniai aspektai. Konkurencingumo situacija. Nekilnojamojo turto kainos ir jų kaita. Butų kainos. Butų pasiūla. Rinkos augimas ir jos tendencijos. Rinkos kaita. Rinkos plėtros prognozė. Išvados ir rekomendacijos. Santrauka. Priedai (2). Skaityti daugiau
......