Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Monopolinės tendencijos Lietuvos ūkyjeĮžanga. Teorinė dalis. Monopolizavimo priežastys ir veiksniai. Kainos nustatymas ir pelno maksimizavimas. Pelno maksimizavimas. Kainų diferencijavimas ir diskriminacija kainomis. Firmų susijungimai, turintys įtakos monopolinės galios įgijimui. Monopolinės galios matavimas. Efektyvumas ir neefektyvumas (monopolijos pasekmės). Vyriausybinė monopolijų kontrolė ir reguliavimas. Antimonopoliniai įstatymai. Praktinė dalis. Skaityti daugiau
Moralinių orientacijų kryžkelėjeMoralinių (etninių) orientacijų kryžkelėje. Metodologinė dalis. Literatūros analizė. Tyrimo problemos, objektai ir dalyko nustatymas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tiriamo objekto aprašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Duomenų surinkimo metodas, atranka, tyrimas. Anketos sandara. Tyrimo duomenų analizė. Priedai (5 psl.) Skaityti daugiau
Moteriškas paltasĮvadas. Techninė užduotis. Gaminio paskirtis. Eksploatacijos sąlygos. Reikalavimai audiniams. Techninės dokumentacijos sudarymas. Modelio aprašymas. Moteriško žieminio palto lekalai. Techniniai pasiūlymai. Modelis analogas Nr. 1. Modelio analogo detalių specifikacija. Modelio analogas Nr. 2. Modelio analogo detalių specifikacija. Modelis analogas Nr. 3. Modelio analogo detalių specifikacija. Eskizinis projektas. Mados kryptis 2006-2007 metams. Modelio aprašymas. Viršaus detalių eskizai. Pamušalinių detalių eskizas. Pagrindinio modelio detalių specifikacija. Techninis projektas. Medžiagų ir furnitūros charakteristika. Medžiagų paruošimas ir sukirpimas. Gaminio pasiuvimo technologija. Moteriško švarko apdorojimo technologinis nuoseklumas. Tarpinė kontrolė. Galutinė apdaila. Kokybės kontrolė. Pusfabrikačių kokybės kontrolė. Gatavų gaminių kokybės kontrolė. Gaminių matavimo metodai. Defektų rūšys. Švarkų ir paltų defektai. Išvados. Skaityti daugiau
Moteriškas švarkasĮvadas. Techninė užduotis. Reikalavimai projektuojant gaminį. Techniniai pasiūlymai. Eskizinis projektavimas. Mados kryptis 2006-2007 metams. Pasirinkto modelio charakteristika. Techninis projektavimas. Medžiagų parinkimas ir pagrindimas. Konstravimo metodikos parinkimas ir pagrindimas. Konstrukcijos bazinio pagrindo brėžinio skaičiuotė. Gaminio modelio pažymėjimas baziniame pagrinde (konstrukcijų techninis modeliavimas). Gaminio detalių viršaus, pamušalo, įdėklų, pagalbinių lekalų brėžinių sudarymo skaičiuotė. Techninis lekalų dauginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Moteriškas švarkasKonstravimo ir modeliavimo pagrindai. Užduotis. Įvadas. Techninė užduotis. Reikalavimai projektuojamam gaminiui. Techniniai pasiūlymai. Modelių analogų analizė. Eskizo projektas. Mados tendencijos 2012 metams. Pasirinkto modelio charakteristika. Projektuojamas modelis (M4). Techninis projektavimas. Medžiagų parinkimas ir charakteristikos. Konstravimo metodikos parinkimas ir pagrindimas. Bazinio pagrindo skaičiuotė. MOTERIŠKO ŠVARKO KONSTRAVIMAS. Viršaus, pamušalo, įdėklų, pagalbinių lekalų brėžinių sudarymas skaičiuotė. Techninis lekalų dauginimas (gradavimas). Projektuojamo gaminio matų lentelė. Išvados. Skaityti daugiau
Moteriško kostiumo konstravimasĮvadas. Darbo tikslas – suprojektuoti moterišką komplektą, į kurį įeina: prigludusio silueto pailgintas švarkas ir tiesaus silueto kelnės. Techninė užduotis. Projektuojamo gaminio paskirtis ir funkcijos. Manekenės kūno sudėties analizė ir charakteristika. Reikalavimai projektuojamam gaminiui ir medžiagoms. Eskizų projektas. Siūlomų modelių darbinių eskizų atlikimas. Pasirinkto modelio išvaizdos aprašymas. Techninis projektas. Medžiagų parinkimas. Drabužių konstravimo sistema ir jos pagrindimas. Pagrindiniai duomenys, reikalingi gaminio konstravimui. Žmogaus figūros matai reikalingi konstrukcinio brėžinio sudarymui. Priedų laisvumui parinkimas. Konstrukcinio brėžinio sudarymas. Konstrukcinis modeliavimas. Darbinis modelio projektas. Gaminio lekalų sudarymas. Audinio kiekio nustatymas. Išvados. Reziumė. Skaityti daugiau
Moteriškų kelnių ir švarko gamybos technologija įmonėje: AB "Žeimena"Gamybos technologijos ir organizavimo dalyko kursinis projektas. Įvadas. AB "Žeimena" gamybos apžvalga. Bendrovės įkūrimas, vystymasis, statusas, veiklos pobūdis. Gaminių nomenklatūra, naudojamos medžiagos bei jų tiekėjai. Valdymo ir gamybos struktūra. Spręstinos gamybos technologijos problemos. Projektuojamos gamybos technologija. Projektavimo objektas ir jo aktualumas. Gamybos tipas, procesai, fazės ir operacijos projektuojamoje technologijoje. Projektuojamai gamybos technologijai reikalingi įrenginiai, prietaisai ir įrankiai. Suprojektuotos technologijos procesų ir operacijų aprašymas su technologinėmis schemomis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Moters įvaizdis reklamojeĮvadas. Reklamos sąvoka, funkcijos, tikslai, įtaka visuomenei. Reklamos sistema, funkcijos, bruožai, tikslai. Neverbalinė reklama. Psichografija reklamoje. Reklamos auditorija. Moterų auditorija. Reklamos įtaka visuomenei. Moters įvaizdžiai reklamoje ir jų kaita. Įvaizdžio sąvoka. Santykis su stereotipu. Moters įvaizdžiai televizijos ir moteriškų žurnalų reklamose. Moters įvaizdžiai televizijos reklamose. Moters įvaizdžiai moteriškų žurnalų reklamose. Moters įvaizdžio kaita visuomenėje ir ją įtakojančios priežastys. Moters įvaizdžiai reklamoje. Seksualusis moters įvaizdis. Moters namų šeimininkės ir moters motinos įvaizdis reklamoje. Neutralus moters įvaizdis. Moters sportininkės įvaizdis. Moters verslininkės. Poros (vyro ir moters) įvaizdis. Išvados. Skaityti daugiau
Moters vadovės vaidmenų suvokimo ir suderinimo problemaĮvadas. Moteris - vadovė: kas ji? Problemos, su kuriomis susiduria moterys versle ir politikoje. Empirinis tyrimas 1. Empirinis tyrimas 2. Išvados. Skaityti daugiau
Moterų bedarbystėĮvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo tipai. Natūralus nedarbo lygis. Trumpalaikis ir ilgalaikis nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Psichologinės nedarbo pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo pasiūlą. Didinančios darbo paklausą. Nedarbas Lietuvoje. Statistiniai duomenys. Nedarbo ir užimtumo dinamika. Gyventojų nedarbas pagal lytį. Moterų nedarbo problema. Jaunimo nedarbo problema. Gyventojų nedarbo problemos kaime. Lietuvos darbo biržos veikla. Darbo galimybės Lietuvai įstojus į Europos sąjungą. Išvados. Priedas (2). Skaityti daugiau
Moterų diskriminacija Lietuvos darbo rinkojeĮvadas. Darbo tikslas. Atskleisti šiuolaikinės moters padėtį Lietuvos darbo rinkoje. Teoriniai diskriminacijos darbo rinkoje aspektai. Diskriminacijos apibrėžimai. Diskriminavimo teorija. Moters padėties visuomenėje raida. Trumpa lietuvos moterų judėjimo istorija. Moterų diskriminacijos darbo rinkoje priežastys. Įstatymai, apibrėžiantys moters padėtį darbo rinkoje. Analitiniai diskriminacijos darbo rinkoje aspektai. Šeimos ir karjeros suderinamumo galimybės. Tradiciniai moterų vaidmenys. Dirbančių moterų vaidmuo šeimoje. Dirbančios, turinčios šeimą, Lietuvos moters padėtis Europos Sąjungos (ES) šalių kontekste. Kliūtys, su kuriomis susiduria ieškančios darbo moterys. Pagrindinės kliūtys. Išvados. Skaityti daugiau
Moterų ir vyrų įsidarbinimo galimybės informacijos valdymo srityseĮvadas. Moteriškumo ir vyriškumo stereotipai visuomenėje. Vyrų ir moterų prigimtinis vaidmuo gyvenime. Lyčių charakterio savybės. Moterų ir vyrų išsilavinimo skirtumai. Darbų pasiskirstymas lyčių atžvilgiu. Moterų diskriminacija įėjimo į darbo rinką fazėje. Teisiniai reglamentai dėl lyčių lygybės darbo rinkoje. Diskriminuojantys darbo skelbimai. Kokybinis tyrimas "Lyčių diskriminacija darbo skelbimuose, paskelbtuose interneto svetainėse". Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Pareigybių pavadinimo formulavimas. Pareigybės ir reikalaujamų charakterio savybių sąryšis. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus teisinio statuso įgyvendinimo problemosĮvadas. Moterų ir vyrų lygių galimybių teisinis statusas ir jo įgyvendinimo problemos. Teisinio statuso samprata teoriniu aspektu. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas. Lygių galimybių kontrolieriaus tikslai, uždaviniai ir jo statusas. Lygių galimybių kontrolieriaus funkcijos ir jo teisinis statusas. Lygių galimybių kontrolieriaus teisės, pareigos ir jo statusas. Lygių galimybių kontrolieriui suteikta teisė dėl skundų priimti sprendimus. Administracinė byla apskųsta teismui. Administracinių bylų nagrinėjimas ir jų problemos. Lygių galimybių kontrolieriaus teisė kreiptis į kitas institucijas ir jo veiklos apribojimai. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas ir jo kompetencija. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas ir veiklos garantijos. Lygių galimybių kontrolieriaus teisinis statusas ir atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Moterų nedarbas kaip socialinė problemaĮvadas. Nedarbo statistika Lietuvoje. Socialinė bedarbių savijauta. Moterų diskriminacijos problemos. Lyčių darbo užmokesčio skirtumai. Tradicinis vyro ir moters vaidmenų pasiskirstymas šeimoje, lemiantis lyčių ekonominę nelygybę. Ar tikrai moterims visada naudingos lengvatos ir privilegijos? Moterų bedarbystės problemų atsiradimo ir priežasčių analizė. Tyrimo charakteristika. Moterų sampratos apie bedarbystės problemų atsiradimo ir priežasčių analizės apibendrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkojeĮvadas. Stresas ir jo esmė. Streso sąvoka. Streso rūšys. Stresą sąlygojantys veiksniai. Streso pasekmės ir jo įveikimo būdai. Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje. Moterų padėtis darbo rinkoje. Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje. Moterų stresų darbinėje aplinkoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo eiga. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1). Skaityti daugiau
Moterų užimtumas ir padėtis darbo rinkojeSummary. Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kas trukdo moterims efektyviai dalyvauti darbo rinkoje ir darbo rinkos profesiniam mokyme. Moterų užimtumo ir padėties darbo rinkoje analizės teoriniai aspektai. Moterų padėtis šalies darbo rinkoje. Veiksniai, trukdantys moterims efektyviai dalyvauti darbo rinkoje. Moterų įsidarbinamumo poreikiai. Darbo rinkos profesinis mokymas – efektyvi moterų nedarbo sprendimo priemonė. Nepakankamas moterų dalyvavimas darbo rinkos profesiniame mokyme. Moterų dalyvavimo darbo rinkos profesiniame mokyme tyrimo metodologija ir bendrasis dizainas. Tyrimo metodika. Duomenų rinkimo metodas. Tyrimo organizavimas. Tiriamoji imtis. Rezultatai ir duomenų interpretacija. Bendri duomenys apie tyrimo respondentus. Respondenčių požiūris į moterų padėtį darbo rinkoje. Moterų įsidarbinimo poreikiai ir veiksniai, joms trukdantys efektyviai dalyvauti darbo rinkoje. Respondenčių sugebėjimų įsivertinimas ir jų požiūris į profesinius mokymus. Empirinio tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Moterų užimtumo skatinimo priemonės LietuvojeĮvadas. Tikslas: nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius moterų užimtumą bei įvertinti užimtumą skatinimo priemones Lietuvoje. Strateginiai šalies prioritetai užimtumo politikos srityje. Stereotipinio požiūrio įtaka moterų užimtumui. Šeima ir darbas Lietuvos žmonių gyvenime. Šeimos ir darbo suderinamumas Europos Sąjungoje. Diskriminacija darbo rinkoje. Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys. Vykdoma lyčių lygybės politika Lietuvoje. Vykdoma lyčių lygybės politika Europos. Sąjungoje. Išvados. Skaityti daugiau
Moterų, neįgalių asmenų darbas, garantijos, lengvatosAnotacija. Abstract. Įvadas. Darbo ir socialinės apsaugos, darbo saugos samprata, istorija. Moterų, neįgalių asmenų darbo teisiniai aspektai. Darbdavių požiūris į neįgaliuosius, moteris, kuriems taikomos garantijos, lengvatos. Darbdavio ir darbuotojo santykiai. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Moterų, patyrusių smurtą šeimoje, gyvenimo kokybės analizėĮvadas. Gyvenimo kokybės (GK) samprata. Gyvenimo kokybės gerovės suvokimo pagrindų sistema. Asmenybės bruožai ir jų plėtotė. Šeima Lietuvos gyventojų GK vertybių skalėje. Smurtas šeimoje prieš moterį. Smurto rūšys, jų priežastys ir pasekmės. Smurto ir depresijos ryšys. Patirto smurto padariniai tolimesniam moters gyvenimui. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
MotinystėĮvadas. Teorijos: Socialinio išmokimo teorija; Feminizmo teorijos. Darbo metodika. Kokybinio interviu analizė. Moterų įspūdžiai, pergyvenimai. Santykiai tėvų šeimoje. Santykiai dabartinėje šeimoje. Moterų "motinystės" suvokimas. Išvados. Skaityti daugiau
......