Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Mokesčių vaidmuo valstybės pajamų formavime LietuvojeEkonomikos teorijos kursinis darbas. Įvadas. Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių pertvarkymas, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Dabartinė Lietuvos mokesčių sistema. Biudžeto pajamų struktūra. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. 1999-2003 m. biudžeto pajamų struktūros palyginamoji analizė. Mokesčių vaidmuo biudžeto pajamų formavime. Mokesčių naštos analizė. Lietuvos mokesčių sistemos problemos. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Mokestinių nepriemokų mokėjimo, atidėjimo tvarka bei apskaitos ypatumaiĮvadas. Mokestinės lengvatos. Mokestinės nepriemokos jų mokėjimo atidėjimo tvarka. Nepriemokos mokėjimo atidėjimas. Atsiskaitymas turtu. Atleidimas nuo delspinigių mokėjimo. Atvejai, kai atleidžiama nuo nepriemokos. Mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas arba išdėstymas. Mokestinės lengvatos kurioms Europos Sąjungos (ES) teisės aktai nustato specialias taisykles. Atleidimas nuo baudų ir delspinigių. Mokestinės nepriemokos perėmimas. Mokestinės nepriemokos sumokėjimas už skolininką. Mokestinės nepriemokos pripažinimas beviltiška mokestine nepriemoka. Mokestinių nepriemokų apskaitos ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokestinių prievolių deklaravimas ir administravimasĮvadas. Prievolės samprata ir prievolių atsiradimas. Prievolių rūšys. Prievolių vykdymas ir jų neįvykdymo teisinės pasekmės. Prievolių įvykdymo užtikrinimas. Reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui regreso tvarka. Skolos perkėlimas. Prievolių pabaiga. Mokesčių administravimas Lietuvoje. Mokesčiai. Juridinių asmenų pelno mokestis. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų pajamų mokesti. Palūkanos už valstybės kapitalo naudojimą. Mokesčiai už žemę. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius. Mokesčiai už aplinkos teršimą. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Paveldimo ir dovanojamo turto mokestis. Prekyviečių mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Mokesčio administratoriaus teisės. Išvados. Skaityti daugiau
Mokestis už mobilios taršos šaltinius: statybinės medžiagos UAB "Kelias"Įvadas. Tikslas – aprašyti aplinkos apsaugai naudojamas ekonomines priemones bei susipažinti su mobilių taršos šaltinių mokesčiais. Aplinkos apsauga. Aplinkos taršos kontrolės sąnaudos. Aplinkos užterštumo mažinimo prognozės. Lietuvos ekonomikos augimo poveikis aplinkos kokybei. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Ekonominiai aplinkosaugos instrumentai. Administraciniai aplinkosaugos instrumentai. UAB "Kelias" įmonės taršos apskaičiavimas. UAB "Kelias" taršos apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklinis brandumasPedagoginės psichologijos kursinis darbas. Įvadas. Dėstymas. Vaiko pasirengimas mokyklai. Vaiko brandumo mokyklai rodiklių sandara. Socialinis – emocinis brandumas. Intelektualinė branda. Psichofizinis brandumas. Svarbiausios gebėjimų grupės. Sudarytos vaikų brandumo mokyklai požymių sistemos paskirtis. Vaiko mokyklinio brandumo įvertinimo galimybių problema. Pedagogų ir psichologų nuomonė apie vaikų subrendimą mokyklai. Vaiko rengimo mokyklai uždaviniai. Fizinis rengimas. Intelektinis rengimas. Socialinis rengimas. Šešiamečių ir septynmečių brandumo mokyklai lygis. Praktinė dalis. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimų metodikos ir organizavimo aprašymas. Kerno - Jiraseko testas. Matematinis Ozereckio testas "Iškirpk ratą". Gebėjimo pažinti save ir kitus tikrinimo metodas. Garsų tarimo tyrimas. Filipinų mėginys. Korektūrinių mėginių metodas. Verbalinio mąstymo testas (1 testas). J. Jiraseko orientacinis mokyklinės brandos (verbalinio mąstymo) testas (2 testas). Elementaraus matematinio samprotavimo tikrinimo metodas. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Tyrimo atlikto pagal Kerno – Jiraseko testą rezultatai. Rezultatai pagal matematinį Ozoreckio testą "Iškirpk ratą". Rezultatai pagal korektūrinių mėginių metodą. Tyrimo pagal verbalinio mąstymo testą rezultatai (1 testas). Rezultatai pagal J. Jiraseko orientacinį mokyklinės brandos (verbalinio mąstymo) testą (2 testas). Rezultatai pagal elementarų matematinio samprotavimo tikrinimo metodą. Rezultatai pagal Filipinų mėginį. Garsų tarimo tyrimo rezultatai. Gebėjimo pažinti save ir kitus tikrinimo rezultatai. Išvados. Priedai (3). Rekomendacijos. Pasiūlymai. Tėvų pagalba rengiant vaiką mokyklai. Vaikų protinę veiklą aktyvinti galima įvairiais būdais. Skaityti daugiau
Mokyklos ir šeimos reikšmė smurto prieš vaikus prevencijojeĮvadas. Smurto samprata. Emocinis (psichologinis) smurtas ir prievarta. Fizinis smurtas. Seksualinis smurtas. Emocinio (psichologinio), fizinio ir seksualinio Smurto priežastys ir pasekmės. Smurto priežastys. Smurto pasekmės. Artimųjų pagalba nukentėjusiam vaikui. Pagalba vaikui patyrusiam smurtą šeimoje. Pagalba vaikui patyrusiam smurtą mokykloje. Smurto prevencija šeimoje ir mokykloje. Bendrieji emocinio, fizinio ir seksualinio smurto prieš vaikus prevencijos programos tikslai. Smurto prevencija mokykloje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Mokyklos strateginė analizė: Vievio gimnazijaĮvadas. Teorinė dalis. Situacijos analizės metodika. Organizacijos išorinė aplinka. Organizacijos vidinė aplinka. Strategijos formulavimo metodika. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Vidinė organizacijos analizė. Organizacijos SSGG (SWOT) analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Strategijos pasirinkimas. Projektinė dalis - strateginės alternatyvos įgyvendinimas. Organizacijos vizija, misija ir strateginiai tikslai. Pasirinktos strategijos aprašymas. Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklos veiklos strategija: Kauno Vydūno vidurinė mokykla. 2006-2010 metų strateginis planasĮvadas: Dabartinė mokyklos būklė. Mokyklos pristatymas. Mokyklos istorija. Mokyklos strateginė patirtis. Situacijos analizė. Dabartinės mokyklos situacijos analizė. Misija. Mokyklos strateginė situacija išorinėje aplinkoje. 2005 metų SWOT analizė. Stipriosios – silpnosios mokyklos pusės. Mokyklos galimybės ir kylantys pavojai. Mokyklos veiklos vystymo strategija. Vizija. Paskirtis ir bendrosios nuostatos. Vertybės ir principai. Pagrindiniai siekiai. Įgyvendinimo priemonės. Pagrindiniai siekiniai. Strateginių nuostatų įgyvendinimas. Strateginio plano 2006-2008 metams veiklos planas. Skaityti daugiau
Mokymasis bendradarbiaujant per pamokąĮvadas. Mokymosi bendradarbiaujant idėjų apraiškos. Bendroji bendradarbiavimo samprata. Grupinės veiklos strategija. Mokymosi bendradarbiaujant modeliavimas. Bendradarbiaujančių grupių ypatumai. Aktyvaus mokymo ir mokymosi privalumai. Mokymosi bendradarbiaujant organizavimas pasaulio pažinimo pamokoje. Pasaulio pažinimo būdai. Gimtoji kalba. Pažinimas stebint, tyrinėjant, išgyvenant, vertinant. Žaidimas ir darbo pradmenys. Menas. Skaityti daugiau
Mokymo ir mokymosi metodų taikymo ypatumai ugdymo proceseĮvadas. Mokymosi procesas didaktiniu ir psichologiniu aspektu. Mokymo metodų apžvalga. Informaciniai mokymo metodai. Praktiniai - operaciniai mokymo metodai. Kūrybiniai mokymo metodai. Mokymosi metodų apžvalga. Informacijos šaltinių naudojimo metodai. Praktiniai - operaciniai mokymosi metodai. Kūrybos mokymosi metodai. Aktyvaus mokymosi metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymo metodų įvairovėĮvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti, kokius ugdymo metodus mokytojai taiko savo matematikos pamokose. Darbo uždaviniai. Mokymo metodai. Mokymo metodų klasifikavimo problema. Tradiciniai mokymo metodai. Netradiciniai mokymo metodai. Metodų pasirinkimo kriterijai. Skaityti daugiau
Mokymo programų individualizavimasMokymo programų individualizavimas. Įstatymų leidybos tikslai : individuali ugdymo programa. Įtraukimas į bendrąjį ugdymą. Integruoto mokymo praktika. Mokymo individualizavimo psichologinis pagrindimas. Ugdytinio teigiamos mokymosi motyvacijos palaikymas. Nepakankamai išlavėjusių gebėjimų ar pažintinių procesų ugdymas. Mokymosi turinio keitimas. Mokymosi pasiekimų individualizuotas vertinimas. Ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimas. Programos parinkimas ir pritaikymas. Reziume. Skaityti daugiau
Mokymosi aplinka ir ją įtakojantys veiksniaiĮvadas. Vaiką supančios aplinkos samprata. Mokyklinė aplinka. Daiktinė aplinka. Dorovinė aplinka. Mokymo(si) aplinkos įtaka moksleivio asmenybės raidai, vystymuisi. Mokykliniai adaptacijos veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Mokymosi motyvacija jaunesniajame mokykliniame amžiujeĮvadas. Tikslas - išsiaiškinti pagrindinius mokymosi motyvacijos veiksnius jaunesniajame mokykliniame amžiuje, kurie įtakoja norą ar nenorą mokytis. Mokymosi motyvacija jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos veiksniai. Mokymosi motyvacijos žadinimo būdai. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Mokinio ugdymas dailės pamokojeĮvadas. Darbo tikslas – analizuoti mokinių ugdymą dailės pamokoje. Mokinio ugdymo dailės pamokoje teoriniai aspektai. Dailės dalyko samprata ir turinys. Mokinių meninių nuostatų ugdymo formos ir veiksniai. Tyrimo instrumento pagrindimas ir tiriamųjų charakteristikos. Mokinių ugdymo dailės pamokoje tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, matematinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklojeĮvadas. Tyrimo tikslas – ištirti SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) turinčio mokinio matematinio ugdymo problemas bei ugdyme kylančius sunkumus. Specialiųjų poreikių asmenys. Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų grupių ir laipsnių nustatymas. Mokymosi negalių rūšys ir požymiai. Matematikos mokymosi sunkumai ir jų šalinimas, konkretaus sutrikimo atveju. Mokiniai, turintys girdimojo suvokimo ir lingvistinių procesų sutrikimų. Mokiniai, turintys atminties sutrikimų. Mokiniai, turintys audiovizualinių ryšių sutrikimų. Emocijų ir elgesio sutrikimai. Mokiniai, turintys savireguliacijos sutrikimų. Mokiniai, turintys autizmą. Protinis atsilikimas. Ribotas intelektas. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi. Poreikių, matematinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokinio, dirbančio pagal bendrojo lavinimo mokyklos programą, matematinio mokymosi problemos. SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) turinčio mokinio matematinio ugdymo sunkumai bendrojo lavinimo mokykloje. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių anglų kalbos mokymosi pasiekimų vertinimasĮvadas. Mokinių pasiekimų vertinimo teorinė analizė. Vertinimo sampratos įvairovė. Pasiekimų vertinimas anglų kalbos pamokose. Vertinimo principai ir tvarka. Vertinimo formos. Mokymosi pasiekimų vertinimo efektyvinimas. Požiūrio į mokinių anglų kalbos vertinimą Kretingos rajono Salantų gimnazijoje tyrimas. Tyrimo metodika ir eiga. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Mokinių nuomonės analizė. Tėvų nuomonės analizė. Anglų kalbos mokytojų požiūris į pasiekimų vertinimą. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Mokinių pasiekimų vertinimasĮvadas. Mokinių pasiekimų vertinimo teoriniai aspektai. Neformalus vertinimas. Formalus vertinimas. Vertinimo tipai. Vertinimo funkcijos. Mokinių pasiekimų vertinimas reformuotoje mokykloje. Vertinimo problemos. Vertinimo paskirtis šiuolaikinėje mokykloje. Vertinimo pažymiais ypatumai. Šiuolaikinio vertinimo tendencijos. Idiografinis vertinimas. Bloomo taksonomijos taikymas mokykloje. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių tėvų ir mokyklos bendradarbiavimasĮvadas. Tyrimo tikslas – nustatyti mokinių tėvų bei mokyklos bendradarbiavimo ypatumus bei atskleisti tėvų nuostatas mokyklos atžvilgiu. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo svarba ugdymo procese. Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo ypatumai. Klasės auklėtojo darbo su tėvais tikslas ir uždaviniai. Svarbiausios bendradarbiavimo su šeima formos. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaizdiniai apie AzijąĮvadas. Geografijos mokymo ypatumai. Mokslinė vaizdinių formavimo samprata. Geografijos mokymas specialiojoje mokykloje. Darbo būdai ir metodai geografijos pamokose. Specialiųjų poreikių vaikų vaizdinių apie Aziją duomenų analizė. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Tyrimo rezultatai. Mokinių lytis ir amžius. Vaizdiniai apie Azijos žemyną ir jo ribas. Mokinių vaizdiniai apie Azijos vandenis. Žinios apie Azijos augaliją ir gyvūniją. Išvados. Skaityti daugiau
......