Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Marketingo strategijos planavimas ir įgyvendinimas įmonėjeĮvadas. "N" įmonės planavimas. Planavimo uždaviniai ir tikslai. "N" įmonės planų rengimas. Planavimo proceso cikliškumas. Strateginis planavimas "N" įmonėje. Verslo planas. Informacijos poreikis planavime. Operatyvusis gamybos planavimas. Gamybos išlaidų planavimas. Strategijos įgyvendinimo proceso sudėtis. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. "N" įmonės struktūros ir pasirinktos strategijos derinimas. Septynių "S" modelis. Strateginių pokyčių valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos plėtojant tarptautinę prekybą autodetalėmisĮvadas. Problemos kaip sistemos interpretacija. Sąvokų išaiškinimas. Įmonės (kaip sistemos) veiklos analizė. Marketingo strategijų problemos kaip sistemos interpretacija. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Strategijos ir marketingo strategijų samprata. Marketingo strategijų klasifikacija. Nauja marketingo strategijų koncepcija – paslaugos marketingas. Ekonominiai valdymo metodai. Administraciniai valdymo metodai. Administracinių valdymo metodų klasifikacija. Administravimo principų taikymas plėtojant tarptautinę prekybą autodetalėmis. Psichologiniai aspektai. Psichologinių aspektų identifikavimas ir klasifikacija. Psichologinių aspektų taikymas plėtojant tarptautinę prekybą autodetalėmis. Kiekybinių valdymo sprendimų metodai. Jų taikymas plėtojant tarptautinę prekybą autodetalėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijos plėtojimas įmonėje "Verslo banga"Įvadas. Marketingo veiklos strateginis planavimas. Analizės etapas strateginio planavimo procese. Išorinės aplinkos įvertinimo ir įtakojimo analizė. Rinkos veiksniai. Vidinė aplinkos analizė. Bendrosios įmonės plėtros ir vystymosi strategijos pasirinkimo prielaidos. Produktų ar jų grupių vystymosi strategijų parinkimo metodika. Funkcinės strategijos ir jų parinkimo metodika. Strateginių tikslų nustatymas ir formulavimas. UAB "Verslo srautas" strateginės plėtros ir vystymosi kryptys 2004-2008 m. Trumpa UAB "Verslo srautas" įmonės charakteristika. Dabartinių ir potencialių aplinkos ir vidinių veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksniai ir sąlygos. Įmonės vidiniai veiksniai ir sąlygos. UAB "Verslo srautas" rinkos veiksnių analizė. SWOT analizės išvados ir siūlymai. Įmonės funkcinių strategijų numatymas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo strategijos rengimas: alkoholinių gėrimų gamyba AB "Alita"Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija ir tikslai. Įmonės perspektyvų tyrimas. Rinkos situacija, kurioje įmonė veikia. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Socialinė kultūrinė aplinka. Technologinė - mokslinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinkos analizė. AB "Alita" pirkėjai ir tikslinės rinkos. AB "Alita" partneriai. AB "Alita" konkurentai. AB "Alita" įmonės marketingo komplekso analizė. Prekių analizė. Kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. AB "Alita" SSGG (SWOT) analizė. Įmonės AB "Alita" marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategija pagal tikslinę rinką. marketingo strategija pagal pozicionavimą. Marketingo strategija pagal marketingo komplekso elementus. Prekės strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Kainų strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Paskirstymo strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Rėmimo strategijos vidaus ir globalinėse rinkose. Marketingo strateginis įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strategijų valdymas: žemės ūkio produktų gamyba perdirbimas UAB "Švytana"Įvadas. Tikslas. Išanalizuoti marketingo strategijų vidinę ir išorinę aplinkas ir strategijos įgyvendinimą ir kontrolę UAB "Švytana". Marketingo strategijų valdymas teoriniu aspektu. Marketingo samprata. Strateginio valdymo modeliai. Marketingo strategijų aplinkos analizė. Marketingo strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Marketingo strategijų valdymas UAB "Švytana". UAB "Švytana" veiklos charakteristika. UAB "Švytana" marketingo strategijų aplinkos analizė. UAB "Švytana" strategijos įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo strateginis planas: UAB "Grožis"Verslo idėja, misija, tikslai. Rizika. Rizikos veiksniai. Marketingas. Situacijos analizė. Demografinė segmentacija. Marketingo strategija. Kainų strategija. Prekių pateikimo vieta ir būdas. Reklama ir rėmimas. Konkurentų analizė. Funkcijos (operacijos). Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Atsargos. Pirkėjų aptarnavimas. Personalas. Organizacinė firmos struktūra. Skaityti daugiau
Marketingo strateginis planavimas (3)Įvadas. Tikslas – išnagrinėti marketingo strateginį planavimą, jo reikšmę įmonių veikloje. Marketingo strategija. Strategijos samprata. Marketingo strategijos rengimo procesas. Marketingo planavimo svarba. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo procesas. Tyrimų rezultatai ir analizė. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (5)Santrauka. Marketingo tyrimų metodologija. Marketingo tyrimo procesas. Problemos formulavimas. Tyrimo tipo parinkimas. Duomenų rinkimo metodo parinkimas. Duomenų rinkimo formos parinkimas. Atrankos būdo parinkimas. Imties dydžio nustatymas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Tyrimo ataskaitos parengimas. Marketingo tyrimų metodai. Kokybiniai tyrimai. Fokusuota grupė. Kiekybiniai tyrimai. Apklausa. Klausimynas. Marketingo tyrimai Mažeikių politechnikos mokykloje. Respondentų pasiūlymai dėstytojai. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimai (8)Įvadas. Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų apdorojimas ir analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas sveikatingumo ir sporto centre "Grand Gym"Įvadas. Situacijos analizė. Tyrimo objektas. Aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Konkurentai. Konkurentai bei jų teikiamos paslaugos. Vartotojai. Problemos formulavimas. Tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: alaus darykla AB "Kalnapilis-Tauro grupė"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės charakteristika, pagrindiniai veiklos rodikliai. Įmonės marketingo veikla. Aplinkos veiksniai. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimų tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: alkoholio gamyba AB "Anykščių vynas"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės "Anykščių vynas" veikla. Aplinkos veiksniai. Vidiniai. Išoriniai. Marketingo komplekso elementai. Pagrindiniai veiklos rodikliai. Tyrimo eiga. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (4). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: grožio paslaugos UAB "Stileiva"Įvadas. Darbo tikslas – remiantis literatūra parengti marketingo tyrimą pagal grožio paslaugas teikiančia įmonę "Stileiva". Grožio salono "Stileiva" trumpas veiklos aprašymas. Įmonės "Stileiva" dabartinės situacijos analizė. Makroaplinka. Ekonominė situacija. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikroaplinka. Klientai. Tiekėjai. Konkurentai. Rinka. Vartotojų elgesys. Rinkos segmentavimas. Konkurentų analizė. Konkurentų pranašumų ir trūkumų įvertinimas. Salono "Stileiva" SWOT analizė. "Stileiva" tikslai ir uždaviniai. "Stileiva" marketingo komplekso strategija. Paslauga. Klientų vyrų, jaunimo pritraukimas. Kaina. Paslaugų teikimas. Komunikacija. Reklama. Ryšiai su visuomene. Asmeninis pardavimas. Žodinės rekomendacijos. Vidinis marketingas. Sąveikos marketingas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: interneto paslaugos kokybės tyrimasĮvadas. Problema – Ar Panevėžio miesto interneto vartotojai yra patenkinti suteiktos paslaugos kokybe? Problemos išsiaiškinimas. Žvalgybinis tyrimas. Tyrimo tikslų apibrėžimas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo pobūdžio nustatymas. Tyrimo metodo parinkimas. Imčių atranka. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Įgyvendinimas. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: naftos ir žaliavos perdirbimas AB "Mažeikių nafta"Įvadas. Įmonės ir jos prekių (paslaugų) charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Tyrimo objektas – benzinas Ventus. Problema. Tikslas. Prekės charakteristika. Pateikimas. Rėmimas. Anketa. Pagrindinės išvados. Klientų apklausos rezultatai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: natūralios kosmetinės produkcijos įvertinimas UAB "BIOK"Įvadas. Problemos pateikimas. Žvalgomasis tyrimas. Tyrimo tikslų nustatymas. Tyrimo reikalingumo pagrindimas. Tyrimo plano parengimas. Duomenų rinkimo metodo pateikimas. Imčių atrinkimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizavimas. Ataskaitos rašymas ir pateikimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: Panevėžio pramogų centrų teikiamos paslaugosĮvadas. Tirti 4 žinomiausius Panevėžio miesto pramogų centrai: "Egivela", "Romantic", "Krezo" ir "Placas". Tyrimo metodika. Klubų teikiamų paslaugų palyginimas pagal 4 P. Paslaugos apibūdinimas pagal 4 P. Klubų palyginimas pagal 4 P. Rinkos apibūdinimas. Klubų veiklą reglamentuojantys veiksniai. Klubų veiklą įtakojantys veiksniai. Vartotojų tyrimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: parduotuvės "Maxima" ir "Rimi"Įvadas. Parduotuvė "Maxima". Parduotuvė "Rimi". Paslaugų klasifikavimas. Kainų fiksavimas ir analizė. Duomenų rinkimo metodai. Tyrimo duomenų analizė. Rinkos tyrimas. Rinkos pozicionavimas. Konkurentų tyrimas. Silpnųjų ir stipriųjų konkurentų pusių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: parduotuvės "Taupyk"Situacijų analizė. Prekybos centro "Taupyk" apibūdinimas. Aplinkos analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo tyrimas: paslaugos plėtros galimybės, vaikų kavinė "Šypsenėlė"Įvadas. Vaikų kavinės "Šypsenėlė" paslaugos pristatymas. Įmonės paslaugų rinkodara. Siūlomos paslaugos vartotojas. Naudosis paslauga. Nesinaudoja šia paslauga. Numatoma paslaugos realizavimo vieta. Kainodara. Pateikimas. Paslaugos gyvavimo ciklas. Reklama. Įmonės analizė rinkoje. Ekonominis pagrindimas. Investicijos ir jų atsipirkimas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
......