Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Lietuvos respublikos savivaldybių finansai. Mažeikių rajono savivaldybės 2005 metų biudžetasĮvadas. Informacija apie Lietuvos teritorijos administracinius vienetus. Kas yra finansų valdymas? Vietos valdžia Lietuvoje. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. Savivaldybių programos ir jų finansavimas. Savivaldybių įmonės ir jų finansai. Mažeikių rajono savivaldybės 2005 m. biudžeto duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Vyriausybės sutarties dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo komentaras ir aktualumas verslo subjektamsĮvadas. Asmenys, kuriems taikoma sutartis. Mokesčiai, kuriems taikoma sutartis. Pajamos iš nekilnojamo turto. Komercinės – ūkinės veiklos pelnas. Jūrų laivininkystė ir oro transportas. Dividendai. Palūkanos. Atlyginimai už nuosavybės teisių perleidimą. Individuali savarankiška veikla. Veikla susijusi su darbo santykiais. Direktorių atlyginimas. Artistai ir sportininkai. Pensijos, socialinis draudimas, rentos, alimentai ir pašalpos vaikams. Valstybės tarnyba. Studentai, praktikantai ir tyrinėtojai. Kitos pajamos. Dvigubo apmokestinimo panaikinimas. Prekyba su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos sienų problemos XX amžiaus pabaigojeĮvadas. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas ir sienų klausimo iškėlimas 1990-1991 metais. Lietuvos sienos su Rusija ir Kaliningrado sritimi nustatymas. Lietuvos siena su Baltarusija. Vilniaus krašto problema. Sienos su Lenkija nustatymas. Lietuvos siena su Latvijos Respublika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos socialinės politikos integracija į Europos Sąjungą (ES): kryptys ir etapaiĮžanga. Užimtumas. Situacija po nepriklausomybės atkūrimo. Užimtumo politikos raidos etapai. Pirmas etapas (1991-2004). Užimtumo situacija Lietuvoje. Darbo rinkos formavimasis. Ruošimasis integracijai į Europos sąjungą. Pirmo užimtumo etapo apibendrinimas. Antras etapas (po 2004 metų). Įstojimas į Europos Sąjungą. 2006 metais Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Emigracija. Prioritetinės užimtumo kryptys. Antro užimtumo etapo apibendrinimas. Lygios galimybės. Nuo nepriklausomybės atkūrimo iki 2004 metų. Teisinės bazės tobulinimas. Pirmojo lygių galimybių etapo apibendrinimas. Antras etapas po 2004 metų. 2007 metų lygių galimybių metai. Nacionalinės strategijos tikslai. Pagrindinės problemos sąlygojančios diskriminaciją visuomenėje. Moterų ir vyrų lygių galimybių suvienodinimas. Tyrimai lygybės srityje (2007 01 25). Antro lygių galimybių etapo apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos sveikatos draudimo fondo biudžeto analizėĮvadas. Lietuvos sveikatos istorija. Lietuvos sveikatos draudimas. Sveikatos draudimo teisinio reguliavimo Lietuvoje apžvalga. Sveikatos draudimo rūšys. Privalomasis sveikatos draudimas. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos. Papildomas (savanoriškas) sveikatos draudimas. Lietuvos sveikatos draudimo fondo biudžeto analizė 2003 – 2006m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų analizė 2003 – 2006m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų analizė 2003 – 2006m. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos tarptautinė prekyba žemės ūkio produktaisĮvadas. Lietuvos žemės ūkio produktų užsienio prekybos raida 1919–1940 metais. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio produktais tarpukariu. Žemės ūkio prekybos raida 1939-1940 metais. Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio produktais ypatumai 1991–2003 metais. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio produktais 1991–1998 metais. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio produktais 1999–2003 metais. Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio produktais geografiniai pokyčiai. Lietuvos žemės ūkio integracija į Europos Sąjungos (ES) rinką. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Lietuvos tarptautinės prekybos paslaugomis tendencijos. Europos sąjungos (ES) paslaugų direktyvos pagrindiniai teiginiaiĮvadas. Tarptautinės prekybos paslaugomis vaidmuo tarptautinėje ekonomikoje. Paslaugų ypatumai. Paslaugų samprata. Paslaugų savybės ir skirtumai nuo prekių. Paslaugų klasifikavimas. ES bendroji rinka. Europos Sąjungos (ES) bendroji rinka ir jos įtaka paslaugų sektoriaus vystymuisi. Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Lietuvos tarptautinė prekyba paslaugomis. Lietuvos užsienio prekybos paslaugomis partneriai. Paslaugų eksporto ir importo raida 2008 metų ketvirčiais. Lietuvos konkurencingumas tarptautinėje paslaugų rinkoje. Europos Sąjungos paslaugų direktyva. Paslaugų direktyva raida 2004-2006 metai. Paslaugų direktyvos esmė. Direktyvos taikymo sritys. Kilmės šalies principas. Direktyvos esminiai teiginiai. Administracinis supaprastinimas. Įsisteigimo laisvė. Draudžiami įsisteigimo reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII amžiujeĮžanga. Teisės šaltinio sąvoka. Teisės šaltinių klasifikacija. Pagrindinės valstybės valdžios institucijos. Valdovo valdžia. Ponų taryba. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Seimas. Teismų sistema. Lietuvos teisės šaltiniai XIII - XVIII amžiuje. Paprotinė teisė. LDK paprotinės teisės ištakos Gedimino diplomatijos dokumentuose (1322-1338 metais). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) privilegijos ir jų rūšys. Žemės privilegijos. Sričių privilegijos. Kanonų teisė ir bažnyčios privilegijos. Magdeburgo teisė ir miestų privilegijos. Krėvos akto teisiniai padariniai, Lietuvos krikštas. Kazimiero teisynas. Lietuvos statutai. Seimo konstitucijos. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir 1791 metų gegužės 3 d. konstitucija. Išvada. Skaityti daugiau
Lietuvos transporto plėtros pagrindinės kryptysĮvadas. Lietuvos transporto plėtros tikslai. Svarbiausios transporto politikos priemonės. Svarbiausieji Lietuvos transporto sektoriaus plėtros rodikliai ir prognozės. Kelių transporto modernizavimas ir plėtra. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2013 metų. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2025 metų. Geležinkelių transportas. Plėtros strategija. Priemonės, numatomos įdiegti iki 2006 metų. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2013 metų. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2025 metų. Vandens transporto plėtra. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2006 metų. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2013 metų. Priemonės, numatomos įgyvendinti iki 2025 metų. Oro transporto plėtra. Priemonės laikotarpiui iki 2006 metų. Priemonės laikotarpiui iki 2013 metų. Priemonės laikotarpiui iki 2025 metų. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos turto draudimo rinkos raida ir jos perspektyvosĮvadas. Turto draudimo rinkos esmė. Lietuvos turto draudimo rinkos formavimasis ir teisinis reglamentavimas. Lietuvos turto draudimo rinkos pagrindiniai dalyviai. Lietuvos turto draudimo rinkos raida 1999- 2004 m. Turto draudimo rinkos vystymasis. Pagrindinių rinkos dalyvių padėties įvertinimas. Perspektyvos. Išvados. Santrauka. Priedai. Skaityti daugiau
Lietuvos ūkio analizėĮvadas. Bendroji ūkio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Investicijos. Užimtumas ir nedarbas. Darbo užmokestis ir pensijos. Kainos. Ekonominės reformos ir prioritetai. Privatizacija. Verslo sąlygų gerinimas. Integracija į Europos Sąjungą (ES). Dalyvavimas Europos Sąjungos (ES) institucijų veikloje. Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP). Lisabonos strategijos įgyvendinimas. Europos Sąjungos (ES) pagalbos koordinavimas. Pagrindinės problemos ir numatomi sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ūkio ekonominė analizėPratarmė. Bendrieji šalies ekonomikos rezultatai. Bendrasis vidaus produktas. Pramonė. Vidaus prekyba. Materialinės investicijos ir statyba. Tiesioginės užsienio investicijos. Užsienio prekyba. Lietuvos ūkių ekonominė padėtis. Kaimo plėtros plano 2004 - 2006 m. programos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ūkio raida 1994-2004 metaisĮžanga. Darbo tikslas: Išanalizuoti 1994 – 2004 metų Lietuvos bendrą ūkio raidą ir jos atskiras šakas. Uždaviniai. Darbo metodika. Bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto samprata. Nominalusis ir realusis bendrasis vidaus produktas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto raida 1994 – 2004 metais Lietuvoje. Pertvarkos metų pasiekimai. Pokyčiai žemės ūkyje ir pramonėje. Pokyčiai žemės ūkyje. Pokyčiai pramonėje. Privatizavimas. Gyvenimo pajamų ir išlaidų pokyčiai. Darbo pajamos. Nedarbas. Nedarbo sukelti ekonominiai nuostoliai. Užsienio prekyba ir prekybos politika Lietuvoje. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Eksportas. Importas. Eksporto plėtojimas ir skatinimas Lietuvoje. Užsienio investicijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos universitetų marketingasĮvadas. Marketingo kompleksas Lietuvos universitetų praktikoje. Paslaugos, kaip prekės vaidmuo valstybiniuose universitetuose. Kainos vaidmuo universitetų marketingui. Paskirstymo esmė teikiant aukštojo mokslo paslaugas. Rėmimo poveikis universiteto įvaizdžio gerinimui ir klientų pritraukimui. Marketingo aplinkos poveikis Lietuvos universitetams. Makroaplinkos įtaka aukštojo mokslo paslaugas teikiančioms organizacijoms. Mikroaplinkos veiksniai įtakojantys universitetų veiklą. Išvados. Priedai (6). Skaityti daugiau
Lietuvos užmiesčio viešbučių ypatumaiĮvadas. Kursinio darbo tikslas – išsiaiškinti užmiesčio viešbučių ypatumus ir iškylančias problemas. Užmiesčio viešbučių atsiradimo istorija pasaulyje. Lietuvos viešbučių atsiradimo istorija. Viešbučių klasifikavimas. Užmiesčio viešbučių teikiamos paslaugos. Užmiesčio viešbučių architektūra. Lietuvos užmiesčio viešbučių ypatumų tyrimas. Užmiesčio viešbučių pasiskirstymas Lietuvoje. Viešbučiai ir moteliai prie pagrindinių kelių. Moteliai prie automagistralinių kelių. Viešbučiai ir moteliai gyvenvietėje. Užmiesčio viešbučių ir motelių paslaugų palyginimas. Šiaulių apskrities užmiesčio viešbučių ir motelių palyginimas. Panevėžio apskrities užmiesčio viešbučių ir motelių palyginimas. Vilniaus apskrities užmiesčio viešbučių ir motelių palyginimas. Kauno apskrities užmiesčio viešbučių ir motelių palyginimas. Telšių apskrities užmiesčio viešbučių ir motelių palyginimas. Marijampolės apskrities užmiesčio viešbučių ir motelių palyginimas Alytaus, Tauragės ir Klaipėdos apskričių. užmiesčio viešbučių ir motelių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos užsienio prekyba (13)Įvadas. Užsienio prekybos pranašumai. Užsienio prekybos pranašumų analizė naudojant gamybos galimybių kreives. Tarptautinės prekybos pusiausvyros modelis. Uždaros ekonomikos pusiausvyra ir prekybos nauda. Veiklos internacionalizavimo ypatumai, eksportuojančioje įmonėje bei veiksniai, sąlygojantys įmonės apsisprendimą eksportuoti. Užsienio prekybos ribojimai. Muitų politika. Lietuvos eksporto struktūros pokyčiai, plėtros problemos bei naujos skatinimo formos. UAB "Artas" veiklos charakteristika. UAB "Artas" veiklos pelningumo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos užsienio prekyba (6)Įvadas. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Užsienio prekybos politikos raida. Teisinės bazės tobulinimas. Lietuvos eksporto ir importo analizė. Svarbiausi užsienio prekybos partneriai. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos ir perspektyvos. Prekyba naftos produktais Europos Sąjungos (ES)rinkos sąlygomis. Europos standartų reikalavimai. Naftos produktų eksportas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos užsienio prekyba: prioritetai ir perspektyvosĮvadas. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Užsienio prekybos politikos raida. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Importo ir eksporto motyvai. Lietuvos importas ir eksportas 2005 metais. Lietuvos importas ir eksportas 2006 metais. Lietuvos užsienio prekybos prioritetai ir perspektyvos. Europos Sąjungos (ES) įtaka Lietuvos užsienio prekybai. Lietuvos užsienio prekybos kitimo tendencijos ir perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos užsienio prekybos analizė (2)Įvadas. Užsienio prekybos politikos raida. Lietuvos užsienio prekybos rinkos pasikeitimas. Teisinės bazės tobulinimas. Muitų suspendavimas ir kvotų suteikimas. Strateginių prekių eksporto kontrolė. Lietuvos užsienio prekybos kaita. Lietuvos eksportas ir importas ir balansas (prieš ir po įstojimo į Europos Sąjungą (ES)). Svarbiausi užsienio prekybos partneriai. Lietuvos eksportas ir importas pagal KPN skyrius ir makroekonomikos kategorijų klasifikaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos užsienio prekybos efektyvumo analizėĮvadas. Lietuvos užsienio prekybos vystymasis. Lietuvos prekybos politikos raida. Užsienio prekybos pokyčiai Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Importo pokyčiai. Eksporto pokyčiai. Kitų prekybos sąlygų pokyčiai. Lietuvos užsienio prekybos vystymasis. Lietuvos užsienio prekybos vystymasis 1993-2000 metais Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos užsienio prekybos analizė 2000-2005 metais. Išvados. Skaityti daugiau
......