Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Lyderio vaidmuo komandojeĮvadas. Lyderiavimo samprata. Darbas komandoje. Komandos apibrėžimas. Komandų rūšys. Komandos lyderis ir jo vaidmuo. Kaip tampama lyderiu. Komandos narių požiūris į lyderį. Lyderiavimo komandoje problemos. Efektyvi komanda – lyderio nuopelnas. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderystė, lyderio vaidmuo organizacijoje (2)Įvadas. Kas yra lyderystė. Skirtumas tarp lyderių ir vadovų. Pagrindiniai vadybos ir lyderystės skirtumai. Požiūris į lyderystę. Lyderystės stilius. Lyderystės aplinkybių teorijos. Fiedlerio aplinkybių modelis. Vroom – Yetton – Jago norminamasis modelis. Kelio – tikslo teorija. Lyderystės atribucijos teorija. Transakcinė ir transformacinė lyderystė. Charizmatinė lyderystė. House teorija. "Nuvažiavimas nuo bėgių". Ar lyderiai iš tiesų reikalingi? Išvados. Skaityti daugiau
Lyderystės ir vadovavimo ypatumai šiuolaikinėje visuomenėjeĮvadas. Teorinė dalis. Lyderiavimo ir vadovavimo samprata. Lyderiavimo ypatumai. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Praktinė dalis. Bendras visuomenės bei lyderių įvertinimas. Vadovų savybių reikšmingumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lyderystės raiškos sąsajos su organizacijos veiklos kokybeDarbo tikslas, remiantis mokslinės literatūros analize bei apklausos, kurią atlikome anketų pagalba, rezultatais, nustatyti lyderystės raiškos sąsają su organizacijos veiklos kokybe. Mūsų tiriamas objektas – lyderystės raiškos sąsajos su pasirinktų organizacijų veiklos kokybe. Lyderystės samprata ir esmė. Lyderystės sąvoka. Lyderystės reikšmė vadovavimo procese. Įvairūs požiūriai į lyderiavimo fenomeną. Būdingųjų bruožų požiūris į lyderiavimą. Bihevioristinis požiūris į lyderiavimą. Atsitiktinumų požiūris į lyderiavimą. Šiuolaikiniai požiūriai į lyderiavimo fenomeną. Veiklos kokybės samprata ir esmė. Vadovo lyderystės raiškos vaidmuo, gerinant organizacijos veiklos kokybę. Vadovo vaidmuo gerinant organizacijos veiklos kokybę. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškos kilmės prekių eksporto statistinis tyrimasEkonominės statistikos modulio kursinis darbas. Įvadas. Lietuviškos kilmės prekių eksportas tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinio tyrimo organizavimas Lietuvoje. Statistiniui tyrimui naudojami elementai. Statistinės lentelės. Statistiniai grafikai. Statistikos formulės ir taikymas jų Lietuviškos kilmės prekių eksporto statistinis tyrimas. Bibliografinės kortelės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškos medienos įvedimas į Olandijos rinkąĮvadas. Tarptautinio marketingo samprata. Tarptautinio marketingo tipai. Tarptautinio marketingo aplinkos tyrimų vieta tarptautinio marketingo tyrimų sistemoje. Pagrindiniai tarptautinio marketingo aplinkos elementai. Ekonominė aplinka. Bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis (BNP) apibrėžimas. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Teisinė–juridinė ir politinė aplinka. Mokslinė–technologinė aplinka. Tarptautinio marketingo mikroaplinka. Tiriamoji dalis. Ekonominė aplinka. Nyderlandų teisinė–juridinė aplinka. Lietuvos teisinė-juridinė aplinka. Politinė aplinka. Lietuvos miškai. Ekonominis bendradarbiavimas. Nyderlandų investicijos Lietuvoje. Demografinė Nyderlandų padėtis. Geografinė Nyderlandų padėtis. Nyderlandų socialinė – kultūrinė aplinka. Apibendrinamoji dalis. Išvados. Siūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvių kino finansavimas ir sklaidaĮvadas. Darbo tikslas: Pristatyti lietuvių kino finansavimo ir sklaidos ypatumus. Lietuvių kino finansavimas ir sklaida iki 1990 metų. Lietuvių kino paveldas. Lietuvių kino finansavimas ir sklaida 1990-2007 metais. Lietuvių kino finansavimas 1990-2007 metais. Lietuvių kino sklaida Lietuvoje ir pasaulyje 1990-2007 metais. Kino edukacija. Nacionalinis kino centras. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvių literatūros istorijos mitai: Alfonso Nykos-Niliūno versijaĮvadas. Nesupratimo šešėlis: Maironis. Laisvojo kalinio situacija: Vincas Mykolaitis-Putinas. Didžioji lietuvių literatūros reforma: Jurgis Savickis. Skaityti daugiau
Lietuvių tautodailėĮvadas. Liaudies meno samprata. Liaudies meno ryšys su profesionaliuoju menu. Lietuvių liaudies meno ornamentas ir simboliai. Geometrinis ornamentas. Augalinis ornamentas. Zoomorfinis ornamentas. Antropomorfinis ornamentas. Dangaus kūnų (Soliarinis) ornamentas. Religinis ornamentas. Lietuvių liaudies architektūra. Lietuvių liaudies gyvenamųjų patalpų interjeras ir baldai. Interjeras. Baldai. Lietuvių liaudies buitinių daiktų dekoravimas. Verpimo ir audimo įrankiai. Indai maistui gaminti, laikyti, vartoti. Lietuvių liaudies keramika. Puošyba. Lietuvių liaudies tradiciniai memorialiniai paminklai ir jų skulptūra. Medinių memorialinių paminklų tipizacija. Pagražinimo elementai ir ornamentas. Krikštai. Stogastulpiai ir koplytstulpiai. Kryžmiški kryžiai. Koplytėlės. Kryžių statymo papročiai. Akmeniniai memorialiniai paminklai. Skulptūra. Lietuvių liaudies grafika ir tapyba. Grafika. Tapyba. Lietuvių liaudies metalo dirbiniai. Geležinės paminklų viršūnės. Geležiniai kapų kryžiai. Kiti geležies dirbiniai. Popieriaus karpiniai. Karpinių paplitimas, pobūdis, raida. Karpymo technika. Karpinių raštai. Lietuvių liaudies margučiai. Margučių puošyba. Verbos. Žaliava. Verbų ornamentai ir formos. Skaityti daugiau
Lietuvos atliekų tvarkymo sistema Šiaulių regiono pavyzdžiuĮvadas. Atliekų tvarkymas Lietuvoje. Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama Lietuvos atliekų tvarkymo srityje. Lietuvos regionų atliekų tvarkymo sistemos tikslai ir principai. Esama atliekų tvarkymo būklė Šiaulių regione. Bendras apibūdinimas. Atliekų tvarkymo paslaugų teikimas. Atliekų šalinimo įrenginiai. Komunalinių atliekų tvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika aiškinant civilinio kodekso normas, susijusias su nuomos sutarčių reguliavimuĮvadas. Sutarčių vieta civilinėje teisėje. Jų praktinės ir teorinės reikšmės aiškinimas. Nuomos sutarčių, kaip vienos iš sutarčių rūšių sudarymo ypatumai. Nuomos sutarčių galiojimo laike ypatumai. Nuomos sutarčių teisinės registracijos esmė. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomos sutarčių pabaigos pagrindai ir jos teisinės pasekmės. Išvados. Praktinės situacijos analizė. Skaityti daugiau
Lietuvos automobilių kelių tinklasĮvadas. Lietuvos transportas ir keliai. Darbai, skirti susisiekimo komunikacijoms tobulinti. Tachografas. Lietuvos keliu tyrimo analize. Dabartinė kelių tinklo būklė. Kelių priežiūra. Planuojamas kelių tinklas 2015 metais. Skaityti daugiau
Lietuvos Banko atkūrimo ir vystymosi etapaiĮvadas. Tikslas – aprašyti svarbiausios Lietuvos šiuolaikinės ekonomikos institucijos, Lietuvos Banko, atkūrimo ir vystymosi etapus iki šių dienų. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Tikslas. Funkcijos. Valdymas ir struktūra. Lietuvos banko pinigų politika. Vartotojų kainų indekso kaitos priežastys: pasiūlos ir paklausos veiksniu įtaka. Pinigų politikos priemonės. Užsienio atsargų valdymas. Grynųjų pinigų valdymas. Tiriamosios veiklos organizavimas. Visuomenės informavimas apie Lietuvos banke atliekamus tiriamuosius darbus. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą.16 Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2007 metais rezultatai. Bankų paskolų portfelis. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Akcininkų nuosavybė. Pelningumas ir veiklos efektyvumas. Veikiančių bankų pelningumo ir veiklos efektyvumo rodikliai. Lietuvos banko prognozės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos banko aukso atsargos, jų disponavimas ir valdymasBanko veiklos organizavimo ir planavimo kursinis darbas. Įvadas. Temos dėstymas. Aukso atsiradimo raida. Lietuvos turimos aukso atsargos. TSRS bandymai perimti Lietuvos banko auksą ir sąskaitas užsienyje 1940-1941 metais. Aukso vertė. Kaip Lietuva valdo turimas aukso atsargas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos banko funkcijos bei jų raidaĮvadas. Šiuolaikinės bankų sistemos susikūrimo ištakos, Lietuvos Banko atkūrimas. Lietuvos Banko pagrindinis tikslas ir misija. Lietuvos Banko teisinis statusas ir organizacinė struktūra, valdymas ir jo struktūriniai padaliniai (valdybos schema). Lietuvos Banko pagrindinės funkcijos: Pinigų politika ir jos raida; Užsienio atsargų valdymas ir raida; Lietuvos banko iždo agento veikla ir raida; Kredito įstaigų priežiūra ir raida; Pinigų išleidimas ir išėmimas iš apyvartos; Tarpbankinė atsiskaitymų sistema ir jos raida. Lietuvos centrinės bankininkystės konvergencija stojant į Europos Sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos banko funkcijos ir pinigų politikaĮvadas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko valdyba ir jos funkcijos. Pagrindinės pinigų politikos kryptys. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema. Rizikos valdymas. Pagrindinės Lietuvos banko užsienio atsargų valdymo nuostatos. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Tiesioginių pinigų politikos priemonių pakeitimas netiesioginėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos banko teisinis statusasĮvadas. Bankų sistema. Centrinis bankas. Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Lietuvos banko tarnautojai. Lietuvos banko paslaptis. Lietuvos banko kapitalas. Lietuvos banko pinigų politika. Lietuvos banko paskolos. Indėliai. Valstybės iždo agento funkcijos. Lietuvos banko finansinė apskaita ir atsakomybė. Kredito unijos. Centrinės kredito unijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų ilgalaikių paskolų analizė: "Nord/LB" ir "Snoras"Įmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Kreditinės operacijos. Ilgalaikis finansavimas. Hipotekinės operacijos. Išperkamoji nuoma (lizingas). Lizingo rūšys. Praktinė dalis. Nord/LB bankas. Greitieji vartojimo kreditai. Vartojimo kreditai su laidavimu ar turto įkeitimu. Privatūs kreditai. Kreditai būstui. Verslo partneriams. Kreditų programos. Bankas "Snoras". Žaibiškas kreditai. Kredito linija plius. Paskolos būstui. Paskolos studentams. Vartojamosios paskolos su užstatu. Klasikinės paskolos. Paskolos–kredito perviršiai. Kredito linijos. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų paslaugų kokybėĮvadas. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės matavimas. Paslaugų kokybės veiksniai ir vertinimo kriterijai. Paslaugų kokybės modeliai. Paslaugų kokybės valdymas. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika. AB banko "Hansabankas", "Nord/LB Lietuva", "Snoras", "SEB Vilniaus bankas" bei Šiaulių banko paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos bankų plėtraĮvadas. Banko sampratos reikšmė ir bankininkystės užuomazgos. Bankininkystė Lietuvoje. Lietuvos bankas. Šiandieniniai Lietuvos komerciniai bankai. Atskirų šiandieninių Lietuvos bankų politika ir plėtros raida. SEB Vilniaus bankas. Hansabankas. DNB Nord bankas. Bankų perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
......