Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Konstitucinė įstatymų samprata ir bruožaiĮvadas. Tikslas – atskleisti konstitucinių įstatymų sampratą ir bruožus, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kita teisine literatūra. Lietuvos konstitucinės teisės šaltiniai. Konstitucinės teisės šaltinio sąvoka. Konstitucinės teisės šaltinių sistema. Konstituciniai įstatymai Lietuvoje. Konstitucinių įstatymų instituto atsiradimas. Konstitucinių įstatymų samprata ir reguliavimo objektas. Lietuvos konstitucinių įstatymų priėmimo ir keitimo tvarka. Lietuvos konstitucinių įstatymų sąrašo problema. Konstitucinių įstatymų vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsaugaĮvadas. Konstitucijos ir baudžiamųjų įstatymų santykis. Teisinės žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga baudžiamosios teisės sferoje. Žmogaus teisės į gyvybę apsauga. Žmogaus asmens neliečiamybės (draudimas žaloti, kankinti, žiauriai su juo elgtis) apsauga. Žmogaus privataus gyvenimo neliečiamybės apsauga. Nuosavybės teisės apsauga. Žmogaus būsto neliečiamybės apsauga. Išvados. Reziumė. Skaityti daugiau
Konstitucinės nuosavybės teisės apsaugos garantijos konstitucinio teismo jurisprudencijojeĮžanga. Nuosavybės neliečiamumo samprata. Nuosavybės socialinė funkcija. Nuosavybės teisės ribojimas. Nuosavybės teisės ribojimo problemos. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Nuosavybės teisės ribojimas dėl visuomenės poreikių. Atlyginimas, kuris skiriamas dėl nuosavybės teisės paėmimo visuomenės poreikiams. Konstitucijos 23 straipsnio 2 dalies nuostata. Teisė išreikalauti savo turtą iš svetimo neteisėto valdymo. Valstybės nuosavybės teisės apsauga. Nuosavybės teisės įgijimo apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucinės teisės vieta valstybės valdžių sistemojeĮžanga. Konstitucinės priežiūros prielaidos ir jos reikalingumas. Konstitucijos stabilumo garantijos kaip Konstitucinės priežiūros prielaidos. Konstitucinių normų interpretavimo problemos. Konstitucinė priežiūra. Konstitucinės priežiūros sąvoka ir apibrėžimo problematika. Konstitucinės priežiūros istorinės ištakos. Konstitucinė priežiūra ir jos modeliai. "Lietuviškasis" valdžių padalijimo modelis ir naujojo – Konstitucinio priežiūros instituto atsiradimo problematika Lietuvoje. Valstybės valdžios institucijų pusiausvyros modelio įtvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei šio modelio apsauga kaip viena iš konstitucinės justicijos funkcijų. Konstitucinės priežiūros instituto atsiradimo Lietuvoje problemos. Konstitucinio teismo vieta šiandieninėje "politinėje" valdžių sistemoje. Konstitucinio Teismo įtaka teisėkūrai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo santykiai su įstatymų leidžiamuoju organu – Seimu. Konstitucinio Teismo įtaka teisėkūrai. Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai kaip teisėkūros išdavos. Konstitucinio Teismo nutarimas kaip teisės šaltinis. Konstitucinio Teismo nutarimo rezoliucinė dalis. Konstitucinio Teismo nutarimo konstatuojamoji dalis. Konstitucinio Teismo nutarimo obiter dictum. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Konstituciniai įstatymai, jų reikšmė ir paskirtisĮvadas. Bendroji dalis. Teisė šaltinių samprata ir hierarchija. Teisės šaltinių samprata. Teisės šaltinių hierarchija. Konstituciniai įstatymai Lietuvoje. Konstituciniai (organiniai) įstatymai ir 1991-1992 m. Konstituciniai aktai. Konstitucinių įstatymų instituto atsiradimo 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje istorija. Konstituciniai įstatymai 1992 m. Konstitucijos tekste. Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų samprata ir reguliavimo objektas. Konstitucinių įstatymų institutas Lietuvos teisės moksle. Lietuvos konstitucinių įstatymų priėmimo ir keitimo tvarka. Konstitucinių įstatymų iniciatyvos teisė. Konstitucinio įstatymo projekto teikimas ir registravimas. Konstitucinio įstatymo projekto pateikimas Seimo plenariniame posėdyje, jo svarstymas Teisės ir teisėtvarkos komitete. Konstitucinio įstatymo projekto svarstymas Seimo plenariniame posėdyje. Konstitucinio įstatymo priėmimas ir keitimas Seimo plenariniame posėdyje. Konstitucinio įstatymo promulgavimas ir teisė jį vetuoti. Konstitucinių įstatymų vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Konstitucija, konstituciniai įstatymai ir paprastieji įstatymai. Konstitucinis (organinis) įstatymas ir ratifikuota tarptautinė sutartis. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Konstitucinio teismo kompetencijaĮvadas. Europietiškojo konstitucinės justicijos modelio bruožai. Konstitucijos kontrolė. Konstitucinės kontrolės formos. Konstitucinės kontrolės būdai. Skaityti daugiau
Konstitucinio teismo nutarimai – finansų teisės šaltiniaiDėstomoji dalis. Teisės šaltinis - pagrindinės teisės teorijos tezės bei jų sąsaja su finansų teise. Šaltinio samprata: teisės teorijoje išskiriamos pagrindinės šaltinių rūšys. Finansų teisės šaltiniai. Finansų teisės šaltinių samprata. Pagrindiniai finansų teisės šaltinių bruožai. Finansų teisės šaltinių sistema. Konstitucinio teismo vieta teisėkūros procese. Teisės konstitucionalizacija ir jos įtaka finansų teisei. Konstitucinio teismo veikla, jo priimamų teisės aktų vaidmuo valstybės finansinėje veikloje. Žvilgsnis į užsienį. Įvairių šalių pagrindiniai teisės šaltiniai. Teisės konstitucionalizacija bei konstitucinės kontrolės institucijų nagrinėjamų klausimų finansų teisėje įvairovė užsienio šalyse. Lenkijos Konstitucinio Tribūnolo nutarimų tendencijos finansų srityje ir jų palyginimas su Lietuvos Konstituciniu teismu. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Palyginimas su kitomis šalimisĮžanga. Teisėjų statuso apibendrinimas. Konstitucinio teismo teisėjų statusas. Palyginimas su kitomis šalimis. Darbinės ir politinės veiklos apribojimai. Konstitucinio teismo teisėjų asmens neliečiamumas. Konstitucinio teismo teisėjų teisės ir pareigos. Teisėjų įgaliojimų trukmės neliečiamumas. Socialinės ir materialinės garantijos. Palyginimas su bendrosios kompetencijos teismų teisėjų statusu. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucinio teismo vieta valdžių sistemojeĮvadas. Europietiškojo konstitucinės justicijos modelio bruožai. Bendri konstitucinių teismų bruožai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo vieta valstybės valdžių sistemoje, pagrindiniai bruožai ir principai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statuso pagrindiniai bruožai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo veiklos principai. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinės kontrolės institucijų įgaliojimai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija. Įstatymų teisėtumo klausimas. Kitų seimo priimtų aktų teisėtumo klausimas. Respublikos prezidento teisės aktų teisėtumas. Vyriausybės teisės aktų teisėtumas. Respublikos prezidento ar seimo narių rinkimų teisėtumas. Išvada, ar respublikos prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas. Lietuvos respublikos tarptautinių sutarčių konstitucingumas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas ir apkaltos procesas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo kompetencija lyginamuoju aspektu. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo aklai. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teisminio proceso pagrindiniai bruožai. Byloje dalyvaujantys asmenys. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucinis teisėjų statusasĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti teisėjų konstitucinį statusą Lietuvos Respublikoje, išsiaiškinti jiems suteiktus ypatingus įgaliojimus, aptarti aktualias temas. Teismų veiklos konstituciniai principai. Teisingumą vykdo tik teismas. Teisėjų nepriklausomumas ir jų veiklos teisėtumas. Konstitucijos viršenybės principas. Teisė į teisminę gynybą. Lygybė įstatymui ir teismui. Teismo proceso viešumo principas. Teismo proceso kalbos principas. Galimybė apskųsti ir peržiūrėti teismo sprendimą. Teismų savivalda. Visuotinis teisėjų susirinkimas. Teisėjų taryba. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Teisėjų garbės teismas. Teisėjai ir jų statusas. Įstrigusi teismų reforma. Išvados. Die Zusammenfassung. Skaityti daugiau
Konstitucinis teisėjų statusas (2)Įžanga. Teismų sistemos raida po Lietuvos nepriklausomybės. Teisėjų konstitucinis statusas. Teisėjų kandidatūrų svarstymas ir skyrimas. Drausminių bylų nagrinėjimas. Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Teisėjų garbės teismas. Apkaltos procesas. Konstitucinio teismo teisėjų statutas. Teisėjų garantijos. Teisės ir pareigos. Imunitetas, indemnitetas. Teisėjų įgaliojimai. Konstitucinio teismo teisėjų garantijos. Teisėjų teisės ir pareigos. Teisėjų neliečiamumas. Teisėjų įgaliojimų neliečiamumas. Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucinis teismas Lietuvos valdžių sistemojeĮvadas. Konstitucinio teismo statusas pasaulyje. Konstitucinio teismo idėja Lietuvoje. Konstitucinis teismas valstybės valdžios organų sistemoje. Konstitucinio teismo aparatas. Teismo kancleris. Pirmininko ir teisėjų padėjėjai. Teisės departamentas. Bendrasis skyrius. Teismo posėdžio sekretorius. Teismo tvarkdarys. Konstitucinio teismo teisėjai ir jų funkcijos. Konstitucinio teismo funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Kontinentinis šelfasĮvadas. Kontinentinio šelfo statusas. Kontinentinio šelfo sąvoka. Pagrindinių kontinentinį šelfą reglamentuojančių tarptautinių teisės aktų ištakos ir apžvalga. Teismų sprendimų įtaka kontinentinio šelfo teisinio režimo raidai. Kontinentinio šelfo režimas pagal 1982 metų Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) jūrų teisės konvenciją. Pakrantės valstybių teisės į kontinentinį šelfą. Kitų valstybių teisės į kontinentinį šelfą. Kontinentinio šelfo reglamentavimas Lietuvos respublikoje. Išvados. Santrauka. Summary. Išnašos. Skaityti daugiau
Kontinentinis šelfas ir jo režimasĮžanga. Kontinentinio šelfo raida. Tarptautinių konvencijų reguliuojančių kontinentinio šelfo klausimus apžvalga. 1958 metų Ženevos konvencija dėl kontinentinio šelfo. 1982 metų Jungtinių tautų jūrų teisės konvencija. Kontinentinio šelfo klausimų reglamentavimas Lietuvos Respublikos įstatymuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kontrolės analizė: UAB "SBA baldai"UAB "SBA baldai" kontrolės analizė. Įvadas. UAB "SBA baldai" veiklos ir informacijos veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Kontrolės esmė ir turinys. Kontrolės proceso žingsniai. Personalo ir kvalifikacijos kėlimo kontrolė. Produkto kokybės įvertinimas. UAB "SBA baldai" kontrolės analizė. UAB "SBA baldai" kompanijos darbuotojų elgesio kontrolė. Personalo kontrolės analizė. Kokybės kontrolė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Kontrolės procesas ir jo svarba įmonės veiklojeĮvadas. Kontrolės samprata ir pagrindinės sudedamosios dalys. Kontrolės procedūra, rodikliai ir darbų rezultatų lyginimo charakteristikos. Veiklos koregavimas. Efektyvios ir neefektyvios kontrolės požymiai. Kontrolės sistema įmonėje. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Valdymo kontrolės apimties problema. Finansų kontrolės sistema švietimo ir mokslo ministerijoje. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Kontrolės procesas ir jos rūšysĮvadas. Kontrolės sąvoka. Kontrolės rūšys. Kontrolė. Auditas. Auditorius. Kontrolės proceso atlikimo būdai ir priežastys. Tyrimo metodika ir organizavimas. Įmonės kontrolės proceso tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūra. Priedai (9 psl.). Skaityti daugiau
Kontrolės proceso svarba įmonės veiklojeKontrolės procesas ir jos svarba įmonės veikloje. Įvadas. Tikslas – išanalizuoti kontrolės procesą ir jos svarbą įmonės veikloje. Kontrolės esmė ir turinys. Kontrolės samprata. Kontrolė ir reguliavimas. Kontrolės organizavimas. Pažangios kontrolės technikos. Kokybė ir jos užtikrinimas. Gamybos kontrolės organizavimas. Griežta darbuotojų kontrolė: privalumai ir trūkumai. Kontrolės sistemų projektavimas. Finansų kontrolė. Biudžeto kontrolės metodai. Nebiudžetiniai kontrolės būdai. Kontrolė tarptautinėje firmoje. Kontrolės būtinumas. Pagrindinės valdymo kontrolės procedūros tarptautinėje firmoje. Firmos veiklos kontrolės sistemos parengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kontrolės sistema modernioje organizacijoje. Lietuvoje ir pasaulyje egzistuojanti praktikaĮvadas. Kontrolės samprata. Kontrolės turinys. Kontrolės lygiai. Kontrolės rūšys. Efektingos kontrolės proceso etapai. Kontrolės sistema modernioje organizacijoje. Kontrolės sistemų projektavimas. Kontrolės sistema Lietuvos įmonėse. Kontrolės sistemos tarptautinėje firmoje. Pagrindinės valdymo kontrolės procedūros tarptautinėje firmoje. Kontrolė dinamiškų santykių pasaulyje. Išvados. Skaityti daugiau
Kontrolės valdymas įmonėje: viešbutis "Jūratė"Įvadas. Viešbučio "Jūratė" charakteristika ir paslaugų struktūra, SWOT analizė. Kontrolės sistemos rūšys įmonėje. Kontrolės proceso etapai bei procedūra. Kontrolės lygiai įmonėje. Struktūros kontrolė. Elgesio kontrolė. Strateginė kontrolė. Finansų kontrolė. Efektyvios kontrolės prielaidos ir kriterijai. Viešbučio "Jūratė" veiklos analizė. Personalas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. Finansų valdymas. Strategijos kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
......