Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Kiaulienos gamyba stambiuose kiaulininkystės kompleksuoseĮvadas. Pramoninės kiaulienos gamybos technologija. Kiaulių paklausa Lietuvos respublikoje. Kiaulių pramoninis mišrinimas. Kokią kiaulidę statyti. Išvados. Skaityti daugiau
Kiaulių dizenterijaGyvūno lavono skrodimo aktas. Įvadinė dalis. Aprašomoji dalis. Specialioji dalis. Kiaulių dizenterijos analizė. Skaityti daugiau
Kiaulių selekcijos programaĮvadas. Kiaulių paklausa Lietuvos respublikoje. Kiaulių produktyvumas ir pramoninis mišrinimas. Valstybės parama įgyvendinat kiaulių selekcijos programą. Išvados. Skaityti daugiau
Kiaurymėtosios gelžbetoninės plokštės projektavimasĮvadas. Pradiniai duomenys. Pastato charakteristika. Plokštės medžiagos, pleišėtumo reikalavimai ir gamyba. Plokštės naudojimo situacijos saugos ribinio būvio skaičiavimas. Apkrovos ir poveikiai. Plokštės skaičiuotinė schema ir poveikių efektai (įrąžos). Plokštės geometriniai skerspjūvio matmenys. Plokštės skaičiuotiniai skerspjūvio matmenys. Betono ir armatūros savybių rodikliai. Preliminarus iš anksto įtemptosios armatūros skaičiavimas. Plokštės ekvivalentiško skerspjūvio geometriniai rodikliai. Plokštės armatūros išankstinių įtempių nuostoliai. Plokštės normalinio pjūvio stiprumo įvertinimas. Plokštės įstrižųjų pjūvių stiprumo skersinių jėgų atžvilgiu skaičiavimas. Įstrižųjų pjūvių stipris lenkimo momento atžvilgiu. Plokštės gamybos, transportavimo ir montavimo situacijos ribinių būvių skaičiavimas. Viršutinio krašto pleišėtumas apspaudžiant. Pleišėtumas transportuojant ir montuojant. Plokštės stiprumas gamybos situacijų metu. Išvados. Plokstės naudojimo situacijos tinkamumo ribinių būvių skaičiavimas. Normalinių plyšių atsiradimas. Normalinių plyšių atsivėrimo skaičiavimas. Plokštės įlinkis. Perdangų plokštės konstravimas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai metodaiKoreliacinė regresinė analizė. Aprašymo tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė. Atrinkimas x1, x2,...,xm regresinei analizei. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė analizė. Darbo rezultatų aprašymas. Prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Dualus uždavinys. Šešėlinės kainos nustatymas ir gautų rezultatų aprašymas. Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodaiKoreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, ..., X5. Porinė regresinė analizė Y su X2, X3, X5. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė Y su X2 ir X5. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozė slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais. Gamybos uždavinys. Dualus uždavinys. Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (10)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y – ko su kiekvienu x - su. Veiksnių regresinei analizei atlikti atrinkimas. Porinė regresinė analizė y - ko su kiekvienu x -su. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės y – ko su atrinktais x - sais atlikimas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas svertinio slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Gamybos planavimo uždavinys. Dualaus uždavinio sudarymas ir sprendimas. Šešėlinių kainų nustatymas ir rezultatų aprašymas. Transporto uždavinio sudarymas ir sprendimas. Pradinio sprendinio radimas Šiaurės vakarų kampo metodu. Pradinio sprendinio radimas mažiausios kainos metodu. Optimalaus sprendinio radimas potencialų metodu. Pirmas patobulintas sprendinys. Optimalus pervežimo planas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (11)Koreliacinė regresinė analizė. Atliekamo tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2,..., X6. X1, ...,X6 atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė atlikta naudojant LINEST, LOGEST, TREND, GROWTH funkcijas. Skaičiavimas su funkcija linest. Skaičiavimas su funkcija logest. Skaičiavimas su trend ir growth funkcijomis. Koreliacinės regresinės analizės rezultatai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį. Sudaryti bei išspręsti grafiškai bei EXCEL pagalba gamybos planavimo uždavinį (m > 3, n =2). Atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti dualų uždavinį. Išteklių "šešėlinės" kainos bei gautų rezultatų aprašymas. Transporto uždavinio sudarymas ir sprendimas (m=3, n=4). Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (12)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Pradiniai duomenys. Koreliacinė analizė y. Vidurkis. Dispersija. Standartinis nuokrypis. Koreliacijos koeficientas. Porinė regresinė analizė Y. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Praktinis tyrimo taikymas. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentiniu metodu. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir grafinis jo sprendimas. Uždavinio sprendimas grafiniu būdu (Tiesinė optimizavimo užduotis). Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (13)Pradiniai duomenys. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su x1, x2, x3, x4, x5, x6. Atrinkti x1, x2, xm regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su x2, x3, x4 ir x5 x7. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x3, x4, x5 naudojant linest, logest, trend ir growth funkcijas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimo atlikimas slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais, vidutinių kvadratinių paklaidų apskaičiavimas. Slenkančiojo vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Gamybos uždavinio sudarymas ir sprendimas grafiniu būdu bei excel pagalba. Dualus uždavinys su dviem apribojimais. Išteklių "šešėlinės" kainos. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (14)Įvadas. Darbo tikslai: Atlikti koreliacinę regresinę analizę; Atlikti prognozę slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais; Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį; Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Porinė koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,...,xn. X1, x2,..., xm (m ≥ 3) regresinei analizei atlikti atrinkimas. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1,...,xm. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Gamybos planavimo uždavinys. Dualus uždavinys. "Šešėlinės" kainos nustatymas. Atlikti prognozę slenkančio vidurkio ir eksponentinio išlyginimo metodais, apskaičiuoti vidutines kvadratines paklaidas. Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (16)Sudaryti ir ištirti gamybos planavimo uždavinį: sudaryti ir išspręsti grafiškai gamybos planavimo uždavinį. Atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti grafiškai dualų uždavinį. Nustatyti išteklių "šešėlines: kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį. Gamybos planavimo uždavinys. Sudaryti ir išspręsti grafiškai gamybos planavimo uždavinį. Išvada. Atrinkti du apribojimus ir sudaryti bei išspręsti grafiškai dualų uždavinį. Nustatyti išteklių "šešėlines" kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Transporto uždavinys. Išvada. Priedai (4). Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (17)Įvadas. Pradiniai duomenys. Kursiniam projektui paskirtos užduoties duoti Y įvertinimai. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Veiksnių, tarp kurių egzistuoja stochastinė nepriklausomybė, nustatymas. Porinė regresinė analizė. Daugianarės tiesinės regresijos modelio sudarymas. TREND tiesinė priklausomybė. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Prognozė slenkančio vidurkio metodu. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (2)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1, x2, x3, x4, x5, x6 (n≥5). x1, x2, ..., xm (m ≥ 3) regresinei analizei atlikti atrinkimas. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1,…xm. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės y su (x1,…,xm) atlikimas. Tiesinė regresijos lygtis. Eksponentinė regresijos lygtis. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Prognozavimas slenkančio vidurkio metodu. Prognozavimas eksponentinio išlyginimo metodu. Gamybos planavimo uždavinys. Dualaus uždavinio sudarymas ir sprendimas. Nustatyti išteklių "šešėlines" kainas ir aprašyti gautus rezultatus. Sudaryti ir išspręsti transporto uždavinį (m=3, n=4). Pradinio plano radimas mažiausio elemento metodu. Optimalaus plano radimas potencialų metodu. 1 iteracija. Optimalus pervežimo planas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (3)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. 1.2Atlikti koreliacinę analizę y su kiekvienu x1, ....., xn ( n 5). x1, x2,…,xm ( m 3) atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x1, x2,…,xm 7 1.5 Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su ( x1, x2,…,xm ). Pateikti tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžius. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio išlyginimo metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (4)Kiekybinė analizė. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x1,...,xn. Atrinkti x1, x2,...,xm regresinei analizei atlikti. Atlikti porinę regresinę analizę y su kiekvienu x1,...,xm. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (5)Duomenys naudojami kursiniame darbe. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,...,X6. Atrenkame X1,X2....,X6 regresinei analizei tirti. Atliekame porinę regresinę analizę Y su kiekvienu X1,..,..X6. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. LINEST funkcija. LOGEST funkcija. Gautų rezultatų aprašymas. TREND ir GROWTH funkcija. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdys. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Gamybos planavimo uždavinys. Grafiškai bei Excelio pagalba išspręstas gamybos planavimo uždavinys. Dualaus uždavinio sudarymas ir jo sprendimas. Šešėlinių kainų nustatymas ir jų aprašymas. Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (6)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslo aprašymas. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,…,X6. x1, x2, …, xm (m >=3) atrinkimas regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai (7)Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3, X4, X5 (n≥5). X1, X2, ..., Xm (m ≥ 3) regresinei analizei atlikti atrinkimas. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X1, X2, X3. Daugianarės koreliacinės regresinės analizės y su (x1,…,xm) atlikimas. Prognozė slenkančio vidurkio metodu. Slenkančio vidurkio metodas. Prognozė eksponentinio išlyginimo metodu. Gamybos planavimo uždavinys. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir sprendimas. Dviejų apribojimų atrinkimas ir dualaus uždavinio sudarymas bei sprendimas. "Šešėlines" kainos nustatymas ir gautų rezultatų aprašymas. Transporto uždavinys. Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimo metodai: bankrutavusios įmonėsĮvadas. Darbo pagrindinis objektas yra bankrutuojančios įmonės, t. y. bankrutuojančių įmonių skaičius nuo 2004KI iki 2008K4. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Regresinei analizei reikalingų x atrinkimas. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė y su x naudojant LINEST, LOGEST funkcijas. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymas. Prognozės. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
......