Šperos.lt > Komunikacija
Komunikacija

(87 darbai)

Komunikacijos ir etika: ūkinių prekių parduotuvė UAB "Germesta"Įvadas. Tikslas išanalizuoti UAB "Germesta" įmonės vidinės aplinkos ir vidinės komunikacijos ir etikos morale įmonėje. UAB "Germesta" įmonės veikla. UAB "Germesta" įmonės vidinė aplinka ir vidinė komunikacija. Įmonės išorinė aplinka ir išorinė komunikacija. UAB "Germesta" etikos analizė įmonėje. Įmonės įvaizdis. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos pagrindaiKanceliarinė kalba ir raštvedyba. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Dokumentų rekvizitai. Dokumentacijos planas ir bylų formavimas. Bylų tvarkymas. Dokumentų perdavimas į įstaigos archyvą. Teisės aktų įforminimas. Tvirtinamų dokumentų įforminimas (organizacinių). Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas. Dalykiniai laiškai. Kiti dokumentai. Skaityti daugiau
Komunikacijos procesas: esmė, modeliai ir kliūtysTikslas: Taikyti tinkamus komunikavimo modelius komunikacijos problemoms analizuoti. Komunikacijos procesas. Informacijos perdavimo modeliai. Informacijos veiksnys organizacijoje. Skaityti daugiau
Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso modeliaiĮvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos procesas. Linijinis komunikacijos proceso modelis. Interakcinis komunikacijos proceso modelis. Interakcinis modelis. Interakcija. Trancakcinis komunikacijos proceso modelis. Intraasmeninės komunikacijos proceso modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos studijų mokyklosĮvadas. Proceso mokykla. Pagrindiniai bruožai. Shannono ir Weaverio modelis. Kiti modeliai. Jacobsono modelis. Modelių apibendrinimas. Semiotika – kas tai? Semiotinė mokykla. Pagrindiniai bruožai. Semiotinės mokyklos modeliai. Peirce‘o modelis. Saussure‘o modelis. Signifikacija ir Barthes‘o teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacinė elgsena (3)Apibrėžkite komunikacijos ir komunikacinės elgsenos sampratą. Apibūdinkite komunikacijos proceso medį. Kokius žinote komunikacijos lygius? Kas yra asmenybė? Apibūdinkite subrendusios asmenybės sampratą. Kas yra temperamentas, kas yra charakteris? Paaiškinkite kuo jie skiriasi. Išdėstykite priežastis, turinčias įtakos charakterio susiformavimui ir kitimui. Apibūdinkite pagrindinius temperamento tipus (pagal klasikinę klasifikaciją). Kokie bruožai būdingi cholerikui, flegmatimui, melancholikui ir sangvinikui. Apibūdinkite ekstravertis ir intravertus. Kas yra socializacija? Paaiškinkite, kas vyksta socializacijos proceso metu. Kas yra socialiniai vaidmenys?Pateikite pavyzdžių. Sėkmingos gyvenimo karjeros planavimo principai. Paaiškinkite, kas tai yra motyvų kova. Pateikite motyvų kovos pavyzdžių. Kas tai yra poreikiai? Apibūdinkite biologinius ir socialinius poreikius. Paaiškinkite poreikių hierarchijos teoriją (pagal A. Maslow). Apibūdinkite kas yra vaidmenų konfliktai. Paaiškinkite, kas yra steriotipai. Pateikite pavyzdžių. Paaiškinkite kaip suprantate išankstines nuostatas ir apibūdinkite jų pasekmės. Apibrėžkite, kas yra stresas. Papasakokite, kokie yra galimi streso valdymo būdai. Kas yra neverbalinė komunikacija? Papasakokite, kokie ženklai rodo teigiamą, kokie neigiamą pašnekovo poziciją. Apibūdinkite efektyvius pašnekovo klausymo būdus. Apibūdinkite efektyvius savęs pristatymo būdus. Viešosios kalbos ruošimo rekomendacijos. Kas tai yra konflikas? Išvardinti konstruktyvius konflikto sprendimo būdus. Apibūdinkite pozityvios kritikos sampratą. Išvardinkite jums žinomas žmogaus psichologines pozicijas bendravime. Apibūdinkite Tėvo, Vaiko ir Suaugusiojo pozicijas (remiantis transakcinė analize). Paaiškinkite, kas tai yra konformizmas. Kokios yra jo priežastys? Kokie yra pagrindiniai lyderiavimo stiliai. Trumpai juos apibūdinkite. Apibūdinti efektyvios darbo grupėmis ir komandos principus. Pagrindiniai reikalavimai personalui,kuris pristato savo firmos paslaugas. Skaityti daugiau
Komunikaciniai aspektai: G. Colombero, M. McLuhan, D.J. PetersKomunikaciniai aspektai remiantis G. Colombero knyga "Nuo žodžių į dialogą". Komunikacijos aspektas remiantis Marshal Mcluhan "Kaip suprasti medijas". Sakytinis žodis. Blogio gėlė? Komunikacijos aspektas remiantis John Durham Peters "Kalbėjimas vėjams". Hegelis apie pripažinimą. Skaityti daugiau
Komunikacinis procesasĮvadas. Komunikacinės politikos samprata ir esmė. Komunikacinio proceso samprata. Skaityti daugiau
Komunikavimas organizacijojeĮvadas. Tikslas – apžvelgti veiksnius, darančius įtaką efektyviai komunikacijai organizacijose. Komunikacija organizacijoje: samprata ir rūšys. Komunikacijos modelis. Komunikacijos kryptys. Verbalinė, neverbalinė ir mišri komunikacija. Komunikacijos efektyvumas ir problemos. Komunikacija grupėse. Susirinkimų planavimas, vadovavimas jiems, klausytojų dėmesio valdymas. Susirinkimų planavimas. Susirinkimo plano sudarymas. Susirinkimo trukmė, laikas ir grupės dydis. Susirinkimo patalpa. Vadovavimas susirinkimams. Klausytojų dėmesio valdymas. Klausymas ir klausytojų tipai. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Kinetika. Prisilietimai. proksemika. Paralingvistika. Daiktai kaip komunikacijos priemonė (daiktų kalba). Kultūrų komunikavimas. Kultūrinis kontekstas ir jo įtaka komunikavimui. Ggeert Hofstede kultūros dimensijų samprata. Galios atstumo dimensija. Individualizmas versus kolektyvizmas. Vyriškumo-moteriškumo dimensija. Neapibrėžtumo vengimo dimensija. Ilgalaikės-trumpalaikės orientacijos dimensija. Richardo D. Lewio kultūrų klasifikavimas. Kultūrinių skirtumų reikšmė efektyviam komunikavimui organizacijoje. Komunikavimo etika. Etiškos organizacijos kultūros kūrimas. Organizacijos etinio lygio kėlimo būdai ir priemonės. Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovas. Etinių problemų kilimo ir jų analizės lygmenys. Etiniai sprendimai ir jų priėmimas organizacijoje. vadovo komunikavimas su pavaldiniais. G. Hofstede skirtingų kultūrų analizė Metodologija. Rezultatai. Galios atstumas. Individualizmas – kolektyvizmas. Vyriškumas – moteriškumas. Neapibrėžtumo vengimas orientacija į trumpalaikius – ilgalaikius tikslus. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Komunikavimas organizacijoje: "SEB bankas"Įvadas. Darbo tikslas – supažindinti su komunikavimu SEB banko organizacijoje. Trumpa SEB banko charakteristika. Ryšiai su žiniasklaida. Periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Rašytinė išorinė komunikacija. Dovanos ir suvenyrai. Organizacijos vidaus komunikacijos schema, jos aprašymas. Etikos kodeksas ir neformalaus bendravimo normos. Bendravimo nesklandumai ir jų sprendimai. Spaudos konferencijos organizavimas. Spaudos konferencijos scenarijus. Furšeto priėmimas. Spaudos konferencijų išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Priedai (10). Skaityti daugiau
Komunikavimas organizacijoje: UAB "Oriflame kosmetika"Įvadas. Tikslas: išsiaiškinti bei pateikti komunikavimo detales UAB "Oriflame kosmetika" organizacijoje. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinė komunikacija "Oriflame" organizacijoje. Ryšiai su žiniasklaida. Periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Natūrali švedų kosmetika. Rašytinė išorinė komunikacija. Dovanos ir suvenyrai. Vidinė komunikacija ir neformalus bendravimas "Oriflame" įmonėje. Organizacijos vidaus komunikacijos schema, jos aprašymas. Etikos kodeksas ir neformalaus bendravimo normos. Bendravimo nesklandumai ir jų sprendimai spaudos konferencijos organizavimas. Kvietimas žurnalistams. Konferencijos scenarijus. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Galimi klausimai ir atsakymai. Furšeto (kokteilio) priėmimas. Spaudos konferencijų išlaidų sąmatos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikavimo procesasInformacijos teorija. Transakcinės analizės teorija. Bendravimo proceso kliūtys: organizacinės ir asmeninės. Trečiojo asmens vaidmuo sprendžiat konfliktus. Skaityti daugiau
Konsultantų kompetencijos rūšys ir tobulinimo strategijosĮvadas. Konsultantų kompetencijų rūšys. Konsultavimo tikslai. Kvalifikacija ir kompetencija. Kompetencijų rūšys ir konsultantų veiklos funkcijos. Konsultantų kompetencijos tobulinimo strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūros įtaka bendravimo sėkmeiĮvadas. Kultūros ir bendravimo samprata. Kultūra ir kultūros komponentai. Bendravimas ir tarpasmeninio bendravimo aspektai. Kultūrų komunikavimas ir klasifikavimas. Kultūrinis kontekstas. Vienaplanės ir daugiaplanės kultūros. Santūrios kultūros. Organizacijos kultūra. Organizacinės kultūros samprata. Etikos klimatas organizacijoje. Skaityti daugiau
Masinė komunikacija. SkaitymasĮvadas. Masinė komunikacija. Masinės komunikacijos formos. Popierinės masinės komunikacijos formos. Multimedinės masinės komunikacijos. Radijas. Televizija. Kompiuteriniai tinklai (kompiuteris ir internetas). Skaitymo tyrimai. Išvados. Skaityti daugiau
Medijų taikymas lobistinėje veiklojeĮvadas. Lobizmo samprata. Lobizmo sąvoka. Termino atsiradimo istorija. Lobistinės veiklos vykdymas. Lobizmas ir Europos Sąjunga medijų atžvilgiu. Žiniasklaidos naudojimas lobistinėje veikloje. Bendravimo su žiniasklaida taisyklės. Internetas ir lobizmas. Politika ir požiūris į internetą. Interneto panaudojimas lobistinėje veikloje. Žiniasklaidos naudojimo aplinkybės. Aplinkybės, kuriomis neverta skatinti žiniasklaidos dėmesio. Aplinkybės, kuriomis verta skatinti žiniasklaidos dėmesį. Išvados. Skaityti daugiau
Mediologija (2)Kas yra mediologija ir medijų studijos. Mediologijos dalyko istorija ir poreikis. Ryšiai su kitais mokslais. Kiti mokslai, nagrinėjantys medijas. Pagrindinės mediologijos tyrinėjimo kryptys ir objektas. Medijos apibrėžimai. Medijos kategorijos pagal funkcijas. Medijų tipai. Skaitmeninės ir analoginės medijos. Medijos ir technologijos santykis. Turinio ir medijos samprata. Pagrindinės medijų teorijos ir teoretikai. Marshallas McLuhanas ir jo veikalas "Kaip suprasti medijas". McLuhano medijos samprata ir jos santykis su komunikacijos mokslais. Vėsios ir karštos medijos. Medijų tetradas ir medijų dėsniai (sustiprinimas, sunaikinimas, išvirtimas, prikėlimas). Medija kaip žmogaus tęsinys. Medijos ir pranešimo santykis. Raymondo Williamso socialinė medijos samprata. Technologinis ir socialinis determinizmas. Senos ir naujos medijos. Naujumo raida ir sąlygiškumas. Žiniasklaidos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Visuomenės informavimo įstatymo pagrindinės nuostatos ir sąvokos. Pagrindiniai visuomenės informavimo principai. Informacijos laisvė. Nuomonių įvairovė. Valstybinės kalbos ugdymas. Objektyvumo ir šališkumo problema Lietuvos periodinėje žiniasklaidoje. Šalies periodinės spaudos ir interneto vartų veiklos specifika. Žiniasklaidos dereguliavimo, savitvarkos ir reguliavimo aktualijos. Televizija komunikacijos technologijų kontekste. Mediamorfozių sąvoka. Audiovizualinės žiniasklaidos užuomazgos kitose komunikacijos technologijose. Audiovizualinės žiniasklaidos principai. Ausies kultūra. Akies kultūra. Gutenbergo amžius. Informacijos revoliucija. Grafinė revoliucija. Tiražo revoliucija. Informacijos amžius. Asmenybės. Televizijos raidos bruožai. Pirmosios transliacijos, televizijos stočių plėtra JAV ir Europoje. Technologinė TV raida: mechaninė ir elektroninė televizija. TV kanalų klasifikavimo principai. Televizijos stilistinė kaita. Paleotelevizija, neotelevizija, realybės televizija. Programavimo principai ir technikos. Tradicinės (klasikinės) televizijos ypatybės. Televizijos kaitos perspektyvos. Spausdintinės, elektroninės ir skaitmeninės medijos. Spausdinta knyga ir periodika medijų sistemoje. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Knygos sąvoka: kilmė ir apibrėžimai. Knygos mokslo objektas ir svarbiausios kategorijos, struktūra ir vieta tarp kitų mokslų ir ryšiai su jais. Knygotyros ryšiai su kitais mokslais. Knygos ir knygininkystės tyrimų metodai ir tyrimų institucionalizacija. Knygotyros institucionalizacija. Knygotyros terminija ir jos resursai. Svarbiausi terminų leidiniai. Terminų žodynai. Standartai. Skaitmeninė knyga. Įrašytos laikmenos. Tradicinės ir skaitmeninės knygos santykis. Jų ateitis. Knygos struktūra ir architektonika. Knygos sandara: vidiniai ir išoriniai elementai. Knygos gamybos medžiagos. Knygos leidybos procesas. Spausdintų ir skaitmeninių leidinių tipologija. Spausdintų leidinių tipologija. Skaitmeninių leidinių tipologija. Lietuvos leidybos produkcija ir jos statistika. Knyga visuomenės informavimo priemonių (VIP) sistemoje. Skaitytojas ir vartotojas. Svarbiausi skaitytojų tipizavimo kriterijai. Knygos vartotojų tipizavimas. Leidybos vieta šiuolaikinėje visuomenėje, jos kultūriniai ir ekonominiai aspektai. Juridiniai leidybos pagrindai. Leidyklų organizacinės struktūros ir tipai: šakinė, specializuota, universali leidykla. Leidybos ekonomikos pagrindai. Išlaidos. Pajamos. Leidinio sąmata. Leidinio redakcinio ir gamybinio darbo pagrindai. Redakcinis darbas. Rankraščio paruošimas spaudai (redagavimas). Gamybinis darbas. Knygos apipavidalinimas. Knygos gamyba: spaudos darbai ir įrišimas. Knygos reklama, populiariausi knygos reklamos būdai. Knygų platinimas. Pagrindiniai knygų pirkėjai, jų ypatybės. Leidybos santykiai su valstybe. Šiuolaikinė leidybos situacija pasaulyje. Knygų leidyba Vakaru Europoje ir JAV. Knygų leidyba Rytu Europoje. Knygos rinka Lietuvoje. Pagrindinės Lietuvos knygų leidyklos. Senoji knyga kaip media. Senųjų knygų telkiniai - palikimas ar paveldas? Chronologinės spaudos paveldo ribos. Knygų nuosavybės ženklai (rankraštiniai įrašai, antspaudai, ekslibrisai, superekslibrisai). Marginalijos ir graffiti kaip paveldo dokumentai. Skaityti daugiau
Moteriškumo ir vyriškumo mitas šiuolaikinėje masinėje komunikacijojeĮvadas. Masinė komunikacija. Mitas šiuolaikinėje masinėje komunikacijoje. Moteriškumo ir vyriškumo mitas šiuolaikinėje masinėje komunikacijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Neverbalinė kalbaKas yra komunikacija? Ištakos. Komunikacijos teorija. Neverbalinė komunikacija. Papildomos įžvalgos. Augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos samprata. Augmentinės ir alternatyviosios komunikacijos ištakos. Kalbotyra. Psichologija. Psicholingvistika. Specialioji pedagogika. Kaip kalbėti be žodžių. Trys teritorijų tipai. Teritorijų dekoravimas. Keturios pozos, keturi elgesio būdai. Neverbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas perteikiamas. Neverbalinis žinių perdavimas: reikšmių skyrimas. Neverbalinis žinių naudojimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Neverbalinės kalbos skirtumai tarpkultūrinėje komunikacijojeDalykinės komunikacijos kursinis darbas. Įvadas. Bendrieji neverbalinės kalbos ypatumai. Neverbalinių gestų kilmė. Gestų savybės. Rankų gestai. Gestų barjerai. Tarpkultūriniai neverbalinės kalbos skirtumai. Lenkija. Prancūzija. Ispanija. Italija. Kinija. Japonija. Indija. Jungtinės karalystės. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Tyrimas "Kitų šalių neverbalinės kalbos ypatumai". Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretacija. Išvados. Skaityti daugiau