Šperos.lt > Kita > Mokslinė metodologija
Mokslinė metodologija

(68 darbai)

Mokslo metodologijaMokslo metodologija. Įvadas. Mokslo metodologijos samprata. Metodologijos reikšmė tyrime. Metodologijos funkcijos. Skaityti daugiau
Mokslo metodologija (2)Mokslinio pažinimo samprata. Mokslinio tyrimo elementų apibūdinimas. Tiesos problema pažinime. Fundamentinių ir taikomieji tyrimų bei parengiamųjų darbų apibrėžtis. Mokslo metodologijos, metodo samprata. Loginiai metodai ir mokslinio mąstymo principai. Aprašomieji metodai. Empiriniai tyrimo metodai. Empiriniai metodai. Pagrindiniai atvejo studijų tipai. Mokslinis stebėjimas nuo nemokslinio stebėjimo skiriasi tuo. Pagrindinės atvejo studijų charakteristikos. Stebėjimo metodas. Stebėjimas dalyvaujant. Duomenų patikimumas. Kaip interpretuoti stebėjimo duomenis? Metodo trūkumai. Pokalbio metodas. Pokalbio metodo tikslai ir paskirtis. Bendrieji pokalbio organizavimo reikalavimai. Pokalbio metodo trūkumai. Interviu rūšys. Klasifikavimas pagal interviu vedimo būdą ir formą. Klasifikavimas pagal apklausiamųjų subjektų tipą. Klasifikavimas pagal procedūrą. Interviu privalumai. Interviu trūkumai. Biografinis metodas. Biografinio metodo privalumai. Biografinio metodo trūkumai. Anketų rūšys. Sudarant uždarą anketą, reikia laikytis tokių reikalavimų. Anketos patikrinimas (aprobacija) ir jos patikimumas. Pilotažinis tyrimas. Anketinės apklausos privalumai. Anketinės apklausos trūkumai. Dokumentų analizės metodas. Teisinių dokumentų analizė. Analizuodamas bet kurį juridini dokumentą, tyrėjas turi laikytis bent dviejų taisyklių. Kuo skiriasi tyrimo objekto nagrinėjimas teisės ir sociologijos požiūriu. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Kontent-analizės metodas. Taigi kontent-analizė taikoma. Metodo taikymo privalumai. Trūkumai. Eksperimentas. Eksperimentinio tyrimo etapai. Eksperimento privalumai. Ekspertų vertinimo metodas. Aptarsime Delfų metodo privalumus ir trūkumus. Metodo privalumai. Sociometrinis metodas. Sociometrinio metodo patikimumas. Testai. Formuluojant testo teiginius, naudinga laikytis tokių taisyklių. Mokslo struktūra. Mokslo kalbos ir terminologijos problemos. Mokslinio tyrimo procesas. Tyrimo problemos pagrindimas. Tyrimo problema. Tyrimo problemų tipai. Tyrimo tikslu gali būti naujų žinių gavimas apie. Tyrimo uždavinių tipai. Tyrimo hipotezės. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Tyrimo organizavimas ir jo trukmė. Kiekybinis tyrimas. Apžvalginis tyrimas. Įvertinimo tyrimai. Tradicinę įvertinimo tyrimo strategiją sudaro keturios fazės. Delfų metodas. Metodologinis tyrimas. Kokybiniai tyrimai. Veiklos srities tyrimas. Etnografinis tyrimas. Fenomenologinis tyrimas. Etnometodologinis tyrimas. Istorinis tyrimas. Atvejo tyrimas. Grupinis interviu. Mišrus tyrimų metodas - trianguliacija. Trumpalaikiai tyrimai. Tendencijų tyrimai. Ilgalaikiai tyrimai. Ilgalaikių tyrimų privalumai. Ilgalaikių tyrimų trūkumai. Mokslinio tyrimo proceso struktūros elementai ir jų eiliškumas tyrime. Tyrimo problemų tipai. Tyrimo objekto atpažinimas. Tyrimo objektas ir tyrimo dalykas. Mokslinės informacijos apie ankstesnius analogiškus tyrimus paieška ir rinkimas. Tyrimo problemos samprata. Tyrimo problemos struktūra. Tyrimo problemų tipai. Mišrus – numato dviejų tipų derinimą. Tyrimo problemų rūšys. Pseudoproblemos. Tyrimo problemos iškėlimo ir formulavimo eiga. Tyrimo užduoties formulavimas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo uždavinių tipai. Hipotezės samprata ir vaidmuo moksliniuose tyrimuose. Hipotezių rūšys. Hipotezių rūšys. Reikalavimai hipotezėms. Hipotezių formulavimas. Reikalavimai formuluojamoms hipotezėms. Reikalavimai hipotezėms. Statistinių hipotezių samprata. Hipotezių teisingumo tikrinimo metodai. Matavimo samprata. Skalių metodai. Testo sąvoka. Reikalavimai testui. Testavimas. Pagrindinės testų savybės. Formuluojant testo teiginius, naudinga laikytis tokių taisyklių. Testo validumas (informatyvumas). Tyrimo duomenų atranka. Populiacija ir imtis. Puokštinė (kekių) atranka. Imčių sudarymo būdai. Tikslinė ir teorinė atranka. Tikslinė atranka. Specialusis tikslinės atrankos. Tikimybinė atranka. Paprastoji atsitiktinė atranka. Sluoksniuotoji atsitiktinė atranka. Puokštinė (kekių) atranka. Imties dydis (tūris) ir jo apskaičiavimo metodai. Puokštinė (kekių) atranka. Sisteminė atranka. Klausimyno sudarymas. Anketos klausimų rūšys. Tyrimo duomenų analizės matematinis pagrindas. Pagrindinės informacijos analizės procedūros. Duomenų apdorojimas. Sąryšio tyrimai. Regresinės funkcijos lygties sudarymas. Tiesinė priklausomybė. Regresijos samprata. Regresijos tinkamumo matai. Netiesinės regresijos naudojimo atvejai. Koreliacija ir ryšių matai. Pirsono koreliacijos koeficientas. Koreliacijos matai. Reikalavimai mokslinio tiriamojo darbo išvadų formulavimui. Skaityti daugiau
Mokslo metodologija (3)Mokslinių tyrimų metodai. Trumpalaikiai tyrimai. Ilgalaikiai tyrimai. Istorinių duomenų analizė. Stebėjimas. Mokslinis ir kasdienis stebėjimas. Pedagoginis stebėjimas. Stebėjimo metodo reikalavimai. Metodo privalumai. Metodo trūkumai. Stebėjimo procedūros. Stebėjimo faktų užrašymas. Stebėjimo formos. Dokumentų analizės metodai. Kontent–analizės metodas. Eksperimentas. Preliminariniai tyrimai. Tikrieji eksperimentiniai tyrimai. Natūralus eksperimentas. Vieno atvejo tyrimai. Apklausa. Apklausos klausimai. Uždari klausimai. Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai. Anketa. Bendrieji anketos reikalavimai. Klausimų paruošimo rekomendacijos. Interviu. Anketos klausimų skalės. Ekspertų apklausa. Pokalbis. Skaityti daugiau
Mokslo padėtis naujaisiais amžiaisĮžanga. Teorijos ir eksperimento santykis. Mokslas ir visuomenė. Praktinis mokslo pritaikymas. Išvada. Skaityti daugiau
Mokslo samprataĮvadas. Indukcinis požiūris į mokslą. Problemos. Falsifikacionizmas. Mokslo pagrindas-stebėjimu nustatyti faktai. T.S. Kuhno mokslo samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslo tyrimų nacionalinis modelis LietuvojeĮvadas. Tikslai, plėtros politika ir priemonės. Mokslo tyrimų nacionalinis modelis Lietuvoje. Tikslai. Mokslo tyrimų plėtros (MTP) politika Lietuvoje. Dabartinė organizacinė struktūra ir infrastruktūra. Lietuvos mokslo tyrimų modelio organizacinė struktūra. Lietuvos mokslo tyrimų modelio infrastruktūra. Finansavimas ir rezultatai. Lietuvos MTEP išlaidų apimtys. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 2004-2006 metais. Dalyvavimas Europos sąjungos mokslo tyrimų ir bendradarbiavimo programose. "Eureka" programa. "COST" programa. 6–oji bendroji programa. 7-oji bendroji programa. Patentų sistema. Patento samprata. Europos Patentų sistema. Europos patento pranašumai. Nacionalinė patentų sistema. Europos sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo kryptingumas. Išvados. Skaityti daugiau
ParadigmaĮžanga. Kas yra paradigma? Kam reikalinga paradigma? Skirtingų mokslininkų paradigmos suvokimas. Ekonomikos mokslo paradigma. Išvados. Skaityti daugiau
Patentiniai tyrimaiĮvadas. Patentinių tyrimų sąvoka. Tyrimo atvejai. Patentiniai tyrimai. Tyrimo rūšys. Tyrimo vykdytojai. Tyrimo etapai. Užduotis. Reglamentas. Tyrimo būdai. Tyrimo mechanizavimas. Kompiuterinės sistemos. Nesurastos dokumentacijos sąrašas. Paieškos pažyma. Tyrimo ataskaita. Patentinio tyrimo grynumas. Patentinis grynumas. Tikrinimo atvejai. Tirianti organizacija. Pasirengimas. Tyrimas. Tyrimo palengvinimas. Skaityti daugiau
Plagijavimo problemosĮvadas. Citavimas. Perfrazavimas. Plagijavimo problemos. Nuorodos. Išnašos. Išvados. Skaityti daugiau
Racionalaus individo samprataĮvadas. Individualizmo samprata. Racionalizmo ištakos. Kritinis ir platusis racionalizmas. Koks individas yra laikomas racionaliu? Santykiai tarp individų. Išvados. Skaityti daugiau
Rašto darbų žanraiRašto darbų žanrai (referatas, tezės, straipsnis, akademiniai rašto darbai, recenzijos ir kt.). Įvadas. Rašto darbų rūšys ir struktūra. Rašto darbų sudėtinės dalys. Bendrieji rašto darbų teksto reikalavimai. Rašto darbo dalių apiforminimo reikalavimai. Straipsnio rašymas. Recenzijos rašymas. Tezių rašymas. Skaityti daugiau
Rinkodaros veiklos planavimas: UAB "Kolegija"Įvadas. Verslo įmonės rinkodaros planas. verslo įmonės rinkodaros plano dalys. Rinkodaros aplinkos elementai. Rinkos tyrimas, jos parametrai bei perspektyvų analizė. Tikslinės rinkos segmentavimas bei galimos rinkodaros strategijos. Rinkodaros komplekso elementai, jų naudojamos strategijos. Verslo įmonės pardavimų prognozavimo metodai. UAB "Kolegija" rinkodaros veiklos planavimas. UAB "Kolegija" veikla, misija ir tikslai. UAB "Kolegija" rinkodaros aplinkos analizė. UAB "Kolegija" rinka, jos tendencijos. UAB "Kolegija" SWOT analizė (GGSS). UAB "Kolegija" tikslinės rinkos nustatymas ir pasirinkta rinkodaros strategija. UAB "Kolegija" vartotojų nuomonės tyrimas. UAB "Kolegija" rinkodaros komplekso analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. UAB "Kolegija" prekių pardavimo prognozė. Išvados. Pasiūlymai. Priedai. Anketa (2 psl.) Skaityti daugiau
Sociometrinio tyrimo metodijaSocialinis statusas. Sociometrinių tyrimų metodai. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Metodika. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumaiĮvadas. Tyrimo tikslas. Išnagrinėti standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumus. Standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumai teorinė analizė. Standartizuoto interviu metodo trūkumai. Standartizuoto interviu metodo taikymo rašto darbuose sunkumai empirinis tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Statybos įmonės verslo plano metodologijaStatybos įmonės verslo planas. Statybos įmonės verslo plano struktūra. Statybos įmonės charakteristika. Verslo srities aprašymas. Statybos darbų specializacija. Statybos įmonės tikslai. Statybos įmonės teisinė forma. Rinkodara. Statybos rinkos analizė. Konkurencijos analizė. Statybos kainos nustatymas. Statybos darbų planavimas įmonėje. Statybos projekto įgyvendinimo etapai ir jų dalyviai. Statybos konkursas. Reklama. Statybos procesas. Statybos procesų inžinerinis parengimas. Statybos medžiagos ir gaminiai. Statybos mašinos ir mechanizmai. Darbuotojai. Statybos proceso valdymas. Statybos darbų organizavimas, proceso valdymas. Teisinė apsauga. Statybos draudimas. Vadyba. Statybos įmonės organizacinė valdymo struktūra. Rizikos įvertinimas. Rizikos veiksniai. Alternatyvi veikla. Finansai. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Sąnaudų prognozė. Pelno – nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Balansas. Nenuostolingumo taškas. Ekonominis efektas. Darbų sauga. Aplinkosauga. Priedai (finansiniai skaičiavimai 8 psl.). Skaityti daugiau
Sudėtinis bendravimasSudėtinis bendravimas. Neverbalinės kalbos supratimas. Bendravimo būdai. Skaityti daugiau
Šiuolaikinis mokslasŠiuolaikinis mokslas. Įvairūs laimėjimai. Nanotechnologijos. Skenuojančio zondo mikroskopai. Skaityti daugiau
Taikomieji tyrimaiTaikomųjų tyrimų kolio atsakymai. Taikomųjų tyrimų paskirtis. Mokslinis pažinimas. Taikomųjų tyrimų metodologija. Mokslinio pažinimo tikslas. Mokslinio mąstymo formos. Be mąstymo taip pat svarbu. Skirtumai tarp mokslinio ir kasdieninio pažinimų. Hipotezė. Hipotezės rūšys. Tyrimų paskirtis ir esmė. Lygiai, kuriuose atliekami tyrimai: Taikomųjų tyrimų atlikimo principai ir etikos problemos. Principai. Etinės problemos. Išvados. Tyrimo kintamieji. Tyrimo matavimo. metodologinės kokybės charakteristikos. Tyrimo kintamieji. Kintamųjų rūšys. Kintamųjų matavimo lygmenys (skalės). Aprašomoji statistika. Tyrimo matavimo metodologinės kokybės charakteristikos. Tiriamųjų imtis. Grupių parinkimo būdai. Formavimo principai. Tyrimo dalyvių skaičiaus pasirinkimas. Tiriamųjų grupių parinkimo būdai. Tiriamosios imties sudarymo modelis. Tyrimo procesas. Problema. Pasiruošimas tyrimui ir tyrimo planavimas bei organizavimas tyrimo duomenų rinkimas. Kiekybinė, kokybinė rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbo ataskaitos rengimas. Skaityti daugiau
Tezės ir argumentaiTezės ir argumentai. Tezė turi būti tiksliai ir aiškiai suformuluota. Įrodinėjama turi būti tik viena tezė. Įrodymo tezė turi išlikti viena ir ta pati visame įrodyme. Įrodymo argumentais gali būti tik teisingi teiginiai . Įrodymo argumentai turi būti nepriklausomi nuo įrodymo tezės. Argumentai turi būti pakankamai įrodymo tezei pagrįsti. Argumentai turi būti būtini įrodymo tezei pagrįsti. Kas yra argumentas. Prielaidos. Išvadų konstravimas. Išvados. Kaip atpažinti argumentą . Argumentacijos klaidos. Skaityti daugiau
The methodology of preparing a presentation in EnglishIntroduction. Inventory. General requirements for making a presentation. Analyzing the first problem the paper deals with. Defining the cause of the problem. Theoretical ways of solving the problem. Analyzing the second problem the paper deals with. Defining the cause of the second problem. Theoretical ways of solving the second problem. Practical solutions of two main problems. Conclusions of the interview with 12th form pupils. Exercises useful for practicing of making a presentation. Conclusion. Skaityti daugiau