Šperos.lt > Kita
Žaislai. Žaislų saugaĮvadas. Žaislų klasifikacija. 1 pagal paskirtį žaislai gali būti skirstomi. 2 pagal medžiagą žaislai skirstomi į devynias grupes. 3 pagal pagrindinę atliekamą pedagoginę funkciją yra skirstomi. 4 priklausomai nuo vaikų amžiaus, žaislai skirstomi į šias grupes. Siužetiniai žaislai. Techniniai žaislai. Konstruojamieji žaislai. Savo darbo žaislai. Judrumą ugdantys žaislai. Mediniai žaislai. Metaliniai žaislai. Minkšti kimštiniai žaislai. Guminiai žaislai. Poligrafiniai žaislai. Kombinuotieji žaislai. Žaislų sauga. Žaislų gamintojai ir prekyba užsiimančios įmonės Lietuvoje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos archeologinio žvalgymo išvadosŽemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos aplinkos žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2009 m. vietoje archeologinio žvalgymo paveldosauginės išvados. Vadovaujantis UAB "Statinio projektavimo studija" 2009 m. sudaryta schema "Žemaičių Kalvarijos statinių ansamblio, Plungės rajone, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika" įmonė š.m. spalio mėn. atliko bazilikos aplinkos suprojektuoto jos geoterminio šildymo įrenginių vietų archeologinius žvalgomuosius tyrimus ir parengė šias paveldosaugines išvadas. Tyrimai. Paveldosauginės išvados. Skaityti daugiau
Žemės darbaiTikslai. Uždaviniai. Praktinis darbas. Tema: žemės darbai. Žemės darbų kiekių ir mechanizmų poreikių skaičiavimas. Duobių kasimo kiekių skaičiavimas. Tranšėjų kasimo kiekių skaičiavimas. Darbo sąnaudų ir mechanizmų poreikių skaičiavimas. Savarankiškas darbas. Mechanizmų žemės darbams parinkimas ir darbų vykdymo schemos sudarymas. Kalendorinio žemės darbų vykdymo grafiko sudarymas. Žemės darbų vykdymo schemos projektavimas. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Žemėtvarka (2)Šumerų civilizacija. Egipto civilizacija. Romos imperija. Viduramžiai(V-XV amžius). Frankų karalystė ir imperija. Renesansas(XIV-XVII amžius). Žemės santykiai Lietuvos pirmykštėje visuomenėje, žemdirbystes raida. Paveldimos žemės formavimas. Žemės valdymo ir naudojimo formavimas. Šumerų civilizacija. Egipto civilizacija. Romos imperija. Viduramžiai(V-XV amžius). Frankų karalystė ir inperija. Renesansas (XIV-XVII amžius). Žemės santykiai Lietuvos pirmykštėje. visuomenėje, žemdirbystes raida. Paveldimos žemės formavimas. Žemės valdymo ir naudojimo formavimas. Feodalinio žemės valdymo formavimasis. Žemės nuosavybės privilegijos. Bažnytinė žemėvalda. Veldamai. Žemės santykiai valakų reformos išvakarėse. Žemės santykiai valakų reformos metu. Valakų reforma didžiojo kunigaikščio žemėje. Kaimų teritorijos sutvarkymas. Valakų reformos ypatumai Žemaitijoje. Valakų reforma miestų ir miestelių žemėje. Valakų reformos vertinimas. Lietuvos žemės teisė XVI amžiuje. Feodalų privilegijų įtvirtinimas LT Statutuose. Feodalų privilegijų tvirtinimas Lietuvos statutuose. Lietuvos Statutų vertinimas. Žemės nuosavybės teisė. Žemės paveldėjimo ir disponavimo teisė. Teismų sistema XVI a. Žemės teismas. Pilies teismas. Baudžiavinio ūkio smukimas. Baudžiavos irimas ir kapitalizmo užuomazga. Žemės santykiai Lietuvai esant carinės Rusijos sudėtyje. Valstybinių dvarų valdymo reforma. Dvarininkų žemės valdymas. Žemės valdymo ir žemėtvarkos ypatumai Užnemunėje. Kaimų skirstymas vienkiemiais siekiant įvesti činšą. Valstiečių atleidimo iš baudžiavos žemės reforma. Valstiečių atleidimo iš baudžiavos reformos vertinimas. Skaityti daugiau
Ženklinimo ir numeravimo aparataiĮvadas. Nešiojamas rašalinis spausdintuvas "EBS HANDJET 250". Numeravimo mašina "GRAFOPRES" GPE. "IMAJE" ženklinimo įrenginiai. Lazeriniai spausdintuvai. Rašaliniai, čiurkšliniai spausdintuvai. Termotransferiniai SATO spausdintuvai. Adatiniai "ELVEM" spausdintuvai. Rankiniai – automatiniai ženklinimo presai. Išvados. Skaityti daugiau
Žygio aprangaAprangos orientaciniam žygiui, ilgam žygiui pėsčiomis aprašymas. Įvadas. Apranga. Žygis. Orientacinis žygis. Ilgas žygis pėsčiomis. Išvada. Skaityti daugiau
ŽirgaiPowerPoint pristatymas. Dailusis jojimas. Konkūras. Trikovė. Prosperas – jojimo centras prie Vilniaus. Sporto klubas žirgynas - Miražas. Arklio muziejus Anykščiuose. Istorija. Ekspozicijos. Rinkinys. Pramogos ir paslaugos. Privatus jojimo klubas "Akela". Žirgų veislės. Žirgo plauko spalva. Vytis. Piešti žirgai. Skaityti daugiau
ŽvejybaPowerPoint pristatymas. Reklama norintiems pažvejoti atviroje jūroje. Lietuviškos žvejybos ypatumai. Rapala naujausia produkcija. Mėgėjiškos žūklės taisyklės. Leidimai mėgėjiškai žvejybai išdavimo tvarka. Saugumo taisyklės poledinėje žūklėje. Žuvys. Mazgų rišimo būdai. Skaityti daugiau
Žvejybos priemonės pramoninėje žūklėjeĮvadas. Žvejybos priemonės pramoninėje žūklėje. Žvejybos įranga ir žvejojimo būdai. Pirma grupė. Antra grupė. Trečia grupė. Ketvirta grupė. Penkta grupė. Šešta grupė. Žvejybos įrangos saugojimas ir remontas. Praplovimas ir džiovinimas. Žvejybos įrankių remontas. Žvejybos įrankių saugojimas laive. Skaityti daugiau
АлхимияИстория алхимии. Алхимические символы. Общая теория алхимического символизма. Алхимическая теория. Знак и символ (общие понятия). Символика алхимических веществ. Символика алхимических процессов. Заключение. Skaityti daugiau
Вильнюсская техническая коллегияDarbas rusų kalba. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Введение. Моменты в истории. Научно-исследовательская работа. Система технического образования в коллегии включает. Миссия. Видение. Лаборатории. Сотрудничество образовательными и учебными учреждениями. Социальные партнеры коллегии. Международное сотрудничество. Заключение. Skaityti daugiau
ЖямайтыRašinys rusų kalba. Žemaičių etninė grupė. Жямайты. Skaityti daugiau
Иностранные языки в современном миреRašinys rusų kalba. Užsienio kalbos, jų svarba. Skaityti daugiau
Контрольная работаDarbas rusų kalba. Užduotys su pateiktais atsakymais. Контрольная работа № 5. Подберите видовые пары к следующим глаголам. От следующих глаголов образуйте краткие страдательные причастия прошедшего времени. Вместо точек вставьте слова из скобок в нужном падеже. Раскройте скобки, поставив слова в нужном падеже. Из двух предложений составьте одно сложное с придаточным условным. Он сдаёт экзамены на отлично. Он будет получать повышенную стипендию. Переделайте простые предложения в сложное с придаточным условным предложением. Расставьте знаки препинания. Замените деепричастные обороты придаточными условными предложениями. Раскройте скобки, употребив глагол в нужном виде. Вставьте вместо точек союзы когда и если. Расставьте знаки препинания. Замените данные предложения сложными с условными придаточными. Сложносочинённые предложения переделайте в сложноподчинённые с придаточными уступительными, употребляя союзы хотя, несмотря на то что. Сложносочинённые предложения переделайте в сложноподчинённые с придаточными уступительными, употребляя союзы хотя, несмотря на то что. Замените выделенные конструкции придаточными уступительными предложениями. Составьте предложения со следующими конструкциями. Замените союзы уступительных предложений подходящими по смыслу союзными словами: как ни, сколько ни, где ни, куда ни, что ни и т д. Сделайте в предложении соответствующие изменения. Вместо точек вставьте глаголы с частицей –ся, или без неё. Глаголы поставьте в нужной форме. Расставьте знаки препинания и объясните правила их расстановки. Контрольная работа № 6. Дополнения после глаголов употребите в дательном падеже. Подберите синонимы к словам. Ответьте на вопросы, используя отрицательные место имения. Переделайте сложное предложение в простое, используя союз и потому (поэтому). Из двух предложений сделайте: 1) простое предложение с конструкцией, выражающей причину; 2) простое предложение с союзом и потому (поэтому); 3) сложное предложение с придаточным причины. По следующим ситуациям составьте предложения с предлогами благодаря, из-за. В данных предложениях замените неопределённую форму глагола существительными, образованными от этих глаголов. Как изменится при этом структура предложения? Из двух предложений сделайте одно сложное, соединив их союзами благодаря тому что и благодаря чему. Закончите предложения, соединив придаточные с главными: благодаря тому что, благодаря чему, из-за того что, из-за чего. Расставьте знаки препинания. Придумайте сложные предложения с придаточными, имеющими союзы: благодаря тому что, из-за того что, в результате того что. Составьте простые предложения, используя следующие сочетания: от радости, без помощи, от усталости, с помощью. Допишите предложения придаточными бессоюзными. Расставьте знаки препинания. Вместо точек вставьте частицы: -то, -нибудь, кое-. Замените косвенную речь прямой и расставьте знаки препинания. Замените прямую речь косвенной и расставьте знаки препинания. Я никуда не поеду, - сказала Наташа. Где можно переделайте прямую речь в косвенную так, чтобы содержание вопроса было выражено придаточным предложением с частицей ли. Напишите сочинение на одну из следующих тем: 1) «Любимый писатель моей страны»; 2) Заповедники нашей страны; 3) В пустыне цени озеро, на земле людей. Skaityti daugiau
Край, в котором я родился. Литовская РеспубликаRusų kalbos namų darbai. Край, в котором я родился. Литовская Республика. Gimtasis kraštas. Lietuva. Skaityti daugiau
Мой родной город КуршенайReferatas rusų kalba. Mano gimtasis miestas Kuršėnai. Kuršėnų istorija. Kuršėnai po antro pasaulinio karo. Įžymūs žmonės. Skaityti daugiau
Что нам дает Интернет?Rusų kalbos rašinys. Internetas. Skaityti daugiau
...