Šperos.lt > Istorija > Visuotinė istorija
Visuotinė istorija

(840 darbai)

Antikos kultūra – didžiojo meno periodo Europoje pradžiaSenovės Graikija. Istorija. Religija. Filosofija. Menas. Archajinis graikų menas. Klasikinis graikų menas. Helenizmo menas. Senovės Roma. Istorija. Religija. Filosofija. Menas. Išvados. Skaityti daugiau
Antikos laikų ekonominės minties istorija, jos didieji mąstytojai ir jų pažiūrosĮvadas. Senovės Graikija. Ksenofontas. Platonas. Aristotelis. Senovės Roma. Ciceronas ir Lucretius. Žemdirbystės mokslai agrarinės statistikos ir matavimo mokslai. Romėnų teisė. Išvados. Skaityti daugiau
Antikos šaltiniaiĮvadas. Antikos šaltiniai. Rašytiniai. Epigrafiniai. Ikonografiniai šaltiniai. Daiktiniai šaltiniai. Landšaftiniai urbanistiniai šaltiniai. Išvada. Skaityti daugiau
Antikos technikos ištakosPowerPoint pristatymas. Pagrindinės sąvokos. Technika. Karo technika. Laivai. Archimedo veikla. Kiti išradėjai. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karasAntro Pasaulinio karo pradžia. Priežastys. Nepuolimo sutartis. Keistasis karas. Prancūzijos kapituliacija. Mūšis dėl Britanijos. SSRS užsienio politika Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Žiemos karas. Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą. Karo eiga 1941-1943m. Planas "Barbarosa". Staliningrado mūšis. Kursko mūšis. Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse ir pasipriešinimo judėjimas. Vokietijos ir jos sąjungininkių pralaimėjimas Europoje. Karas Tolimuosiuose Rytuose. Antrojo Pasaulinio karo padariniai. Pagrindinės sąvokos. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (10)PowerPoint pristatymas. "Antras pasaulinis karas". Antrasis pasaulinis karas. Karo dalyviai. Karo pradžia. Karo eiga. Karo pabaiga. Keistasis karas. Žiemos karas. Stalingrado ir Kursko mūšiai. Karas Lietuvoje. Antro pasaulinio karo priežastys. Karo pasekmės. Technika ir ekipuotė. Mūšis dėl Berlyno. Oderio-Vyslos puolimas. Operacija "Barbarossa". Malta Antrojo pasaulinio karo metu. Ardėnų kontrpuolimas. Perl Harboro ataka. Mūšis dėl Britanijos. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (11)40 klausimų testas. Antrasis pasaulinis karas. Teisingi atsakymai. Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose 1940 m. balandžio mėn. Vokietija netikėtai užpuolė. 1943 m. lapkričio 28 d. Teherane įvyko Stalino ir Čerčilio susitikimas. Koks buvo svarbiausias jų susitikimo metu spręstas klausimas? Pogromo Lietuvoje nevykdė. Koks politinis veikėjas pavaizduotas karikatūroje? Kas lėmė Italijos pralaimėjimą 1942-1943 m.? Kas 1940 m. birželio 17 d. pavadavo laikinai išvykusį Lietuvos prezidentą A. Smetoną? SSRS armija 1939 m. rugsėjo 17 d. užpuolė ir užėmė... Pagal 1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutarties slaptąjį papildomą protokolą Lietuva atsidūrė... Valstybė, kuriai pavyko išlikti neutraliai antrojo pasaulinio karo metais? 1941 m. kovo mėn. F. Ruzveltas pasiūlė lendlizo įstatymą, kuris... Kokios valstybės vadovas pavaizduotas nuotraukoje? Pirmasis A. Hitlerio žingsnis kuriant "didžiąją Vokietiją"? Kokiu būdu Musolinis užsitikrino Vokietijos paramą? Po Molotovo ir Ribentropo pakto pasirašymo Stalinas privertė Baltijos šalis... Lietuvos pasiuntiniai užsienio valstybėse liepos 21-23 dienomis Vakarų šalių vyriausybėms įteikė notas, prašydami nepripažinti Lietuvos prijungimo prie SSRS. Kaip valstybės reagavo į tai? Koks svarbus antrojo pasaulinio karo vadas, prezidentas nusižudė 1945 m. balandžio 30 d.? Svarbiausias mūšis, kuris įvyko tarp SSRS ir Vokietijos? Kokiose Lietuvos apskrityse pradėjo veikti ginkluotų partizanų grupės? Vermachtas – tai? Karas įvykęs 1939 m. lapkričio 30 d. Kaip baigėsi koalicijos prieš Hitlerį kūrimas? Vienas iš svarbiausių Hitlerio siekių buvo. 1940 m. birželį Hitlerio pradėtas karas su D. Britanija baigėsi... Kas toks buvo K. Škirpa? Valstybė, kuri buvo okupuota 1940 m. birželio 15 d.? Valstybė, kuri 1944 m. pirmavo tankų ir lėktuvų gamyboje? Kuri koncentracijos stovykla buvo įkurta Lenkijoje? Kaip klostėsi karas tarp SSRS ir Vokietijos? Getas – tai? Politiniai veikėjai, nuo kurių sprendimų priklausė įvykių raida pasaulyje? 1939 m. rugsėjo 28 d. susitikus SSRS ir Vokietijos užsienio reikalų ministrams buvo pasirašyta? 1939 m. rugsėjis – 1941 m. birželis tai? Holokaustas – tai? Žmonės, kurie pasirašė SSRS ir Vokietijos nepuolimo sutartį? Pagal 1939 m. spalio 10 d. tarp SSRS ir Lietuvos pasirašytą savitarpės pagalbos sutartį, Lietuva atgavo... Aneksija – tai? Valstybė, kuri buvo agresyviausia II pasaulinio karo metu? Valstybė, kuri išliko neutrali Antrojo pasaulinio karo metu? Kokios politikos laikėsi atėjęs į valdžią Musolinis? 1939 m. gegužės mėn. Hitleris ir Musolinis sudarė "Plieno Paktą", pagal kurį... Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (12)PowerPoint pristatymas. Antrasis pasaulinis karas. Karo priežastys. Karo eiga. Karo pradžia. Karo eiga. Karas Lietuvoje. Karo pasekmės. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (13)Tarptautinių santykių aštrėjimas 4-ąjį dešimtmetį. Austrijos anšliusas. Miuncheno sąmokslas ir Čekoslovakijos užgrobimas. Italijos užsienio politikos agresyvumas. Lietuvos tarptautinės padėties blogėjimas. Klaipėdos netektis. Pasaulis ant karo slenksčio. Karo grėsmės didėjimas. Pastangos sukurti karinę sąjungą prieš Vokietiją. Hitlerio ir Stalino susitarimas. Lietuva Vokietijos ir Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos (TSRS) planuose. Antrojo pasaulinio karo pradžia (1939 m. rugsėjis-1941 m. birželis). Agresija prieš Lenkiją. Keistasis karas. Vokietijos puolimas vakaruose ir mūšis dėl Didžiosios Britanijos. Karas Balkanuose. Žiemos karas. Tolimesnė TSRS ekspansija. Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą. Lietuva Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Birželio ultimatumas ir Lietuvos okupacija. Lietuvos sovietizacija. Teroras ir pasipriešinimas. Karo eiga 1941-1943 m. Vokietijos puolimas prieš TSRS. Stalingrado ir Kursko mūšiai. Karo veiksmai Afrikoje. Italijos pralaimėjimas. Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse ir pasipriešinimo judėjimas. Nacistų okupacinė politika. Holokaustas. Pasipriešinimo judėjimas. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Vokietija okupuoja Lietuvą. Lietuvių pastangos atkurti nepriklausomybę. Nacių okupacinis režimas. Teroras ir holokaustas. Kolaboracija ir rezistencija. Vokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimas Europoje. Antihitlerinės koalicijos susidarymas ir Teherano konferencija. Raudonosios armijos puolimas 1943 m. pabaigoje-1944 metais. Antrasis frontas. Vokietijos sutriuškinimas. Krymo ir Potsdamo konferencijos. Niurnbergo procesas. Karas Tolimuosiuose Rytuose. Karo Tolimuosiuose Rytuose pradžia. Perl Harboras. "Šokinėjimas per salas". Japonijos pralaimėjimas. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. Antrojo pasaulinio karo padariniai. Karo nuostoliai ir aukos. Jėgų santykio pasaulyje pasikeitimas. Taikos sutartys. Pasikeitimai pasaulio politiniame žemėlapyje. Svarbiausios datos. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (14)PowerPoint pristatymas. Ar buvo galima išvengti Antrojo pasaulinio karo? Karo grėsmės augimas. Karo pradžia. II fronto atidarymas. Vokietija kapituliuoja. Karo pabaiga. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (15)PowerPoint pristatymas. Agresijos augimas Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Priežastys. Miuncheno sąmokslas. Pastangos sukurti karinę sąjungą prieš Vokietiją. Vokietijos, Italijos ir Japonijos karinio bloko susidarymas. Vokietijos parengtos karinės operacijos. Lenkijos ir Vokietijos karinių jėgų santykis 1939 m. rugsėjį. SSRS ir Vokietijos bendradarbiavimas Antrojo pasaulinio karo pradžioje. "Barbarosos" planas. Vokietijos ir SSRS užgrobimai. Žiemos karas. Karo eiga. Raudonosios armijos nesėkmių priežastys. Pasipriešinimo judėjimas okupuotose kraštuose. Žydų naikinimas okupuotose šalyse. Antrojo pasaulinio karo etapai. Svarbiausios antihitlerinės koalicijos konferencijos. Teherano konferencija. Jaltos (Krymo) konferencija. Potsdamo konferencija. Ekonominis sąjungininkų bendradarbiavimas. Karinės išlaidos 1941-1944 metais. Žmonių aukos Antrojo pasaulinio karo metais. Svarbiausios Antrojo pasaulinio karo datos. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (16)PowerPoint pristatymas. Antrasis pasaulinis karas 1939-1945. Karo priežastys. Karo pradžia. Vokietijos sėkmės priežastys. Karo pabaiga: Antihitlerinės koalicijos sudarymas. Antrojo pasaulinio karo (APK) padariniai. Antrojo pasaulinio karo (APK) mirtys. Svarbiausi Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karų rodikliai. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (17)Antrasis pasaulinis karas. Priežastys. Pirmas karo etapas 1939 09 01 – 1941 06 22. Lentelė: Data, Įvykis, Rezultatai, reikšmė. Antrasis karo etapas 1941 09 22 – 1943 metai. Lentelė: Data, Įvykis, Rezultatai, reikšmė. Trečias karo etapas 1944 06 06 – 1945 05 09. Lentelė: Data, Įvykis, Rezultatai, reikšmė. Karas Tolimuosiuose Rytuose. Japonijos sutriuškinimas. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (18)50 klausimų istorijos testas su atsakymais. 1. Kas buvo pavadinta keistuoju karu? ... 50. Ar teisingas teiginys, kad raudonoji armija išvadavo: Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Italiją, Graikiją, Norvegiją, vakarinę Vokietijos ir Austrijos dalį? Atsakymai. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (2)40 klausimų testas apie antrąjį pasaulinį karą su teisingais atsakymais. Dėl kurių šalių politikos labai pablogėjo tarptautinė padėtis? 1938 m. vasario mėn. Hitleris pareiškė, kad... Ką darė naciai Austrijoje? Kurių šalių vadovai manė, kad atidavę Čekoslovakijos dalį Vokietijai jie išvengs karo? 1939m. kovo 22d. Vokietijos kariuomenė užėmė? Kurios valstybės palaikė Lenkiją, kai jai pretenzijas pradėjo reikšti Hitleris? Kuriais metais Hitleris nutraukė nepuolimo sutartį su Lenkija? Tarp ko 1939m. vasarą Maskvoje vyko derybos? Kuri iš šių valstybių atiteko Vokietijai, pasirašius nepuolimo sutartį tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos? Kiek kartų daugiau Vokietijos armija turėjo artilerijos 1939m. rugsėjo 1-ąją įsiveržus į Lenkiją? 1940m. rugpjūčio mėn. prasidėjo... Slaptu rugpjūčio 23 d. Stalino ir Hitlerio susitarimu SSRS atiteko... Kurių valstybių užsienio reikalų ministrai 1939m. rugsėjo 28d. pasirašė draugystės ir sienų sutartis? Kokią sutartį Stalinas privertė pasirašyti Latviją, Estiją ir Lietuvą? Kokio ilgio pasienyje su SSRS buvo pastatyta įtvirtinimų linija pavadinta maršalo K. Manerheimo vardu? 1939m. lapkričio 30d. Raudonoji armija užpuolė... Kovoje su Suomija SSRS aviacija viešpatavo. Latvija ir Estija SSRS kariuomenės buvo apsupta iš... Į SSRS gilumą prievarta išvežta... Kiek Raudonosios armijos bazėse Lietuvoje buvo tankų? Kada Raudonoji armija okupavo Lietuvą? Per kiek laiko Maskvos nurodymu buvo parengtas žymesnių politikų, karinių, jaunimo organizacijų veikėjų arešto planas? Kas buvo Sovietų Lietuvos vadovas? Kada prasidėjo didžiulė Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą akcija? Kiek žmonių prasidėjus Lietuvos gyventojų trėmimui į Sibirą buvo ištremta? Kuri iš šių šalių nedalyvavo kartu su Vokietija kare prieš SSRS? Kuriuo metų laiku Italija pradėjo puolimą Afrikoje? Jauniausias Vokietijos feldmaršalas E. Rėmelis britų buvo vadintas... Kiek Vermachto divizijų sutriuškino amerikiečių ir anglų pajėgos iki 1943m. gegužės mėn.? Kiek gyventojų atgavo Vengrija? Masinis žydų naikinimas okupuotose Europos šalyse prasidėjo... Kiek išviso buvo išžudyta žydų tautos žmonių? Koks buvo komunistų partijos generalinio sekretoriaus J. Brozos slapyvardis? Didžiausią mastą Vokietijos prieš SSRS sukilimas įgavo... Kas tapo Lietuvos Laikinosios Vyriausybės vadovu? Kelintais metais Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga slapta transliavo radijo laidas? Kokią dalį Lietuvos gyventojų nepriklausomoje dalyje sudarė žydai? Kokią paramą gavo Didžioji Britanija iki karo pabaigos? Kada buvo baigtas koalicijos prieš Hitlerį kūrimas? Kada baigėsi Antrasis pasaulinis karas? Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (3)40 klausimų testas su atsakymais apie Antrąjį pasaulinį karą. Su kuo Japonija 1937 metais atnaujino karą? Kur Hitlerio tėvynė? Su kuriomis valstybėmis Austrija 1935 metais pasirašė susitarimus pagelbėti gresiant karui? Kas yra nota? 1939 metais gegužės mėnesį Hitleris ir Musolinis sudarė tarptautinę saugumo, nepuolimo, savitarpio pagalbos sutartį, kaip ji vadinosi? Kada prasidėjo Antrasis pasaulinis karas? Kada Maskvoje paskelbė, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja? 1940 metų gegužės mėnesį vietoje Čemberleno ministru pirmininku tapo ryžtingas kovos su nacizmu šalininkas. Kokia jo pavardė? Kas 1939-1941 metais atidavė gestapui apie 1000 vokiečių antifašistų, buvusių SSRS teritorijoje? Kokias valstybes 1939 metais po Molotovo ir Ribentropo Pakto privertė Stalinas pasirašyti savitarpio pagalbos sutartis? Kada buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Vokietijos sutartis dėl Klaipėdos krašto atidavimo? Šalys, 1939 metų rugsėjo 3d. paskelbusios karą Vokietijai? Kodėl 1940 metais rugpjūčio mėnesį prasidėjęs "mūšis dėl Britanijos" Vokietijai buvo nesėkmingas? Kodėl 1939 metais lapkričio 30d. Raudonoji armija užpuolė Suomiją? Kada Raudonoji armija okupavo Lietuvą? Kada prasidėjo SSRS – Vokietijos karas? Kodėl SSRS karo pradžioje pralaimėdavo Vokietijai? Holokaustas, kas tai? Kodėl Lenkijoje Antrojo pasaulinio karo metu buvo kuriami žydų genocidai? Ką 1941 metų viduryje įsakydavo žydams prie drabužių prisisiūti? 1939 metų spalio mėnesį Lietuva atgavo sostinę, bet jos teritorijoje buvo įkurdintos SSRS karinės įgulos. Kur jos buvo įkurdintos? Kada prasidėjo didžiulė Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą akcija? LAF, kas tai? Kas 1941 metais išgelbėjo Lietuvos gyventojus nuo sovietinio teroro? Apie ką, 1941 metais birželio 23d. per užimtą Kauno radijo stotį aktyvistai paskelbė? Kas atsitiko 1941 metų rugpjūčio 5 dieną? Kokios valstybės buvo įtrauktos į Ostlando Reicho komisariatą? SD, kas tai? Kiek procentų Lietuvos gyventojų žydai sudarė nepriklausomoje Lietuvoje? Antrajame pasauliniame kare kovojo du valstybių blokai, kaip jie vadinosi? Nuo kokių vyrų sprendimų priklausė įvykių raida pasaulyje 1941-1945 metais? Kas atsitiko 1945 metų naktį iš gegužės 8-osios į 9-ąją? Kaip vadinosi trečioji SSRS, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Didžiosios Britanijos (DB) vadovų konferencija vykusi 1945 metų liepos 17- rugpjūčio 2 dienomis? Kas buvo atlikta 1945 metais vasario pradžioje Krymo konferencijoje? Kodėl Antrasis pasaulinis karas tikrąja prasme buvo vadinamas pasauliniu? Kas 1943 metais kartu su amerikiečiais pradėjo nuosekliai spausti japonus? Kas atsitiko 1945 metų rugpjūčio 6d. Japonijos mieste Hirosimoje? Kokios Europos žemyno valstybės 1939–1941 birželio 21d. kovojo prieš Vokietiją? 1944 metų vasarą Lietuvos Tėvynės apsaugos rinktinė kovojo vakarinėje Lietuvos dalyje, ten pat patyrė didelių nuostolių ir buvo išsklaidyta. Kur visa tai įvyko? Kas Antrojo pasaulinio karo metais patyrė visišką pralaimėjimą? Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (4)Antrojo Pasaulinio karo pradžia. Agresija prieš Lenkiją. Keistasis karas. Vokietijos puolimas Vakaruose ir mūšis dėl Didžiosios Britanijos. SSRS užsienio politika Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Žiemos karas. Sovietų sąjunga įkurdina bazes Baltijos valstybėse. SSRS politika okupuotose šalyse. Vokietijos puolimas prieš SSRS. Stalingrado ir Kursko mūšiai. Karo veiksmai Afrikoje. Italijos pralaimėjimas. Karas tolimuosiuose Rytuose. "Šokinėjimas per salas". Japonijos pralaimėjimas. Antro pasaulinio karo priežastys. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (5)Fašistinių diktatūrų susikūrimas Europoje. Fašizmas Italijoje. Fašizmas Vokietijoje. Dviejų karo židinių susidarymas. Tarptautiniai santykiai iki II Pasaulinio karo. Europa II Pasaulinio karo išvakarėse. II Pasaulinio karo priežastys. Didžiųjų valstybių santykiai su SSRS. Antrojo Pasaulinio karo pradžia. Vokietijos–SSRS karas. Antihitlerinės koalicijos sudarymas. Antrojo pasaulinio karo pabaiga. II Pasaulinio karo pasekmės. Tarptautiniai pokyčiai po II Pasaulinio karo. Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (6)14 klausimų istorijos testas. Teisingi atsakymai. 1938m. vasario mėn. Hitleris pareiškė, kad... 1939m. kovo 22d. Vokietijos kariuomenė užėmė... Kuriais metais Hitleris nutraukė nepuolimo sutartį su Lenkija? Kuri iš šių valstybių atiteko Vokietijai, pasirašius nepuolimo sutartį tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos? Kiek kartų daugiau Vokietijos armija turėjo artilerijos 1939m. rugsėjo 1-ąją įsiveržus į Lenkiją? 1940m. rugpjūčio mėn. prasidėjo... Kokio ilgio pasienyje su SSRS buvo pastatyta įtvirtinimų linija pavadinta maršalo K. Manerheimo vardu? 1939m. lapkričio 30d. Raudonoji armija užpuolė... Kovoje su Suomija SSRS aviacija viešpatavo... Koks buvo komunistų partijos generalinio sekretoriaus J. Brozos slapyvardis? Didžiausią mastą Vokietijos prieš SSRS sukilimas įgavo... Kas tapo Lietuvos Laikinosios Vyriausybės vadovu? Kada buvo baigtas koalicijos prieš Hitlerį kūrimas? Kada baigėsi Antrasis pasaulinis karas? Skaityti daugiau
Antrasis pasaulinis karas (7)30 klausimų istorijos testas su atsakymais. Kada buvo paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja? Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose Vokietija 1940 metais balandžio mėnesį netikėtai užpuola... 1940 metais birželio mėnesį Hitleris pradėjo karą su Didžioji Britanija ir jis... Kodėl 1939 metų rugsėjo 3 d. Prancūzijos ir D. Britanijos Vokietijai paskelbtas karas vadinamas "keistuoju karu"? 1941 metais balandžio 6 d. vokiečių, italų ir jų sąjungininkų armijos įsiveržė į... Kilus Antrajam pasauliniam karui, SSRS neliko pasyvi stebėtoja. Jos armija 1939 metų rugsėjo 17 d. užpuola ir užima... Kada buvo sudaryta SSRS ir Vokietijos nepuolimo sutartis? 1939 metais rugsėjo 28 d. vėl susitikus SSRS ir Vokietijos užsienio reikalų ministrams buvo pasirašyta... Po Molotovo ir Ribentropo pakto pasirašymo Stalinas privertė Baltijos šalis... Nesutikus Suomijai pasirašyti taikos sutarties su SSRS prasideda karas. Kaip jis klostosi Suomijai? Kokia buvo SSRS politika okupuotose šalyse? 1939 metų rugsėjo pabaigoje, kitą dieną po sutarties su Vokietija pasirašymo, SSRS ir Lietuvai pareiškė norą sudaryti panašią sutartį. Kaip vyko pasirašymas? Kada Lietuvos užsienio reikalų ministrui buvo įteikta ultimatyvi nota? Kaip Lietuvos okupacija atsiliepė Europoje? Kas pavadavo laikinai išvykusį Lietuvos prezidentą – Smetoną? Lietuvos pasiuntiniai užsienio valstybėse liepos 21 - 23 dienomis Vakarų šalių vyriausybėms įteikė notas, prašydami nepripažinti Lietuvos prijungimo prie SSRS. Kaip valstybės reagavo į tai? Kaip okupantams sekėsi palaužti Lietuvos gyventojus? Antro pasaulinio karo eiga. Kada prasidėjo Vokietijos bei jos sąjungininkių karas su SSRS? Kaip klostėsi karas SSRS ir Vokietijai? Stalingrado ir Kursko mūšiai. Kas dalyvavo Krymo ir Potsdamo konferencijoje? Kada įvyko "šokinėjimas per salas"? Kada buvo numestos pirmosios atominės bombos? Trečioji SSRS, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) ir D. Britanijos vadovų konferencija vyko 1945 metų viduryje. Joje... Koks buvo svarbiausias 1943 metų lapkričio 28d. Teherane susitikusių Stalino, Čerčilo ir Ruzvelto klausimas. Žydų likimas Antrojo pasaulinio karo metu. Kas lėmė Italijos pralaimėjimą 1942-1943 metais? Totalinis karas tai. Aneksija. Skaityti daugiau
...