Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija > Lietuvos istorijos konspektai
Lietuvos istorijos konspektai

(77 darbai)

Lietuvos istorijos sisteminis darbasBaltai – Mindaugo valstybės susidarymas. Valstybės susidarymas ir Mindaugo Lietuva. Kovos su Ordinu. Nuo Mindaugo iki Vytauto mirties. Kovos su Ordinu Gediminaičių dinastijos laikais (1282–1377). Jogaila ir Vytautas. Vytautas 1430–1569 metais. Liublino unija. Abiejų Tautų Respublika (ATR). Karas su Švedija (1600–1655 metai). Karas su Rusija (1609–1667 metai). Karų padariniai. Skaityti daugiau
Lietuvos priešistorėPirminis krašto apgyvendinimas. Gamtinės sąlygos. Mezolitas. Pirmieji sėslūs Lietuvos gyventojai. Ankstyvasis neolitas. Indoeuropiečių atėjimas. Baltų susidarymas. Metalų vartojimo pradžia. Skaityti daugiau
Lietuvos priešistorė (2)Lietuvos priešistorė. Paleolitas 40a-8a. pr.Kr. Mezolitas (vidurinis akmens amžius, 8000-4000 pr.Kr.). Neolitas (naujasis akmens amžius, 2500-1600 m.pr.Kr.). Archajiniai tikėjimai. Antropomorfinė dailė. Gintaro dirbinai. Antropomorfinės ir zoomorfinės figūros iš gintaro. Žalvario amžius (2-1 t-metis pr.Kr.). Skaityti daugiau
Lietuvos proistorėLietuvos proistorės periodizacija ir chronologija. Akmens amžius. Žalvario amžius. Geležies amžius. Žmogaus vystymosi stadijos. Klimato periodai. Mezolitas. Neolitas. Žalvario amžius. Laidojimo papročiai. Dirbiniai, keramika, visuomenė. Geležies amžius. Etnokultūrinės sritys. Etnokultūrinių sričių kaita. Rašytiniai šaltiniai. Tautų kraustymosi laikotarpis. Genčių ir valstybės susiformavimas. Skaityti daugiau
Lietuvos proistorė (2)XI–X tūkstantmetis pr. Kr. iki XIII amžiaus. Proistorė. Daiktinių šaltinių klasifikacija. Periodizacija ir chronologija. Akmens amžius. Žalvario amžius. Geležies amžius. Akmens amžiaus tyrinėtojai. Žalvario amžius. Ankstyvojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Senojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Viduriniojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. Vėlyvojo Geležies amžiaus tyrinėtojai. 1990 metų tyrinėjimai ir iki šiol. Akmens amžius. Žmogaus vystymosi stadijos. Gamtinės sąlygos Š. Europoje. Istoriografija. Paleolitas. Vėlyvasis paleolitas. Hamburgo kultūra. Bromės kultūra. Arensburgo kultūra. Svidro kultūra. Mezolitas. Kundros kultūra. Janislavecų kultūra. Neolitas. Nemuno kultūra. Narvos kultūra. Palaidojimai. Žalvario amžius. Laidosena. Laidojimo objektai. Ankstyvasis geležies amžius. Senasis geležies amžius. Vidurinysis geležies amžius V–VIII amžius. Etnokultūrinės sritys. Vėlyvasis geležies amžius VIII amžiaus pabaiga – IX amžius. Skaityti daugiau
Lietuvos statutai (2)Pirmasis Lietuvos Statutas. Įstatymų leidyba. Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai. A. Rotundas. Skaityti daugiau
Lietuvos teisės istorija (6)Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės raida XVI - XIX amžiuje (16-19 amžiuje). Lietuvos valstybės raida XIX - XX amžiuje (19-20 amžiuje). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės šaltiniai. Lietuvos statutai. Naujųjų laikų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisės raidos bruožai. Liublino unija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Lenkijos tarpusavio santykiai. Lietuvos valdymas Rusijos sudėtyje. Užnemunė Prūsijos valdžioje. Kaizerinis okupacinis režimas Lietuvoje. Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 metais. Steigiamasis seimas. Nepriklausomybės paskelbimas. Laikinoji Lietuvos 1920m. Konstitucija. Lietuvos Respublikos 1922m. Konstitucija. Autoritarizmo bruožai ir jų įtvirtinimas 1928 metais. Konstitucijoje. 1938 metų Lietuvos Konstitucija. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės ir teisės istorijaIkistatutinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisė. Paprotinės teisės šaltiniai. Ikistatutinė baudžiamoji teisė (BT). Gedimino diplomatijos dokumentai. Žemės privilegijų leidimo priežastys ir feodalų žemėvaldos teisių plėtra. Bendravalstybinės privilegijos. Jogailos ir Vytauto privilegija. Sričių privilegijos. Tautinių mažumų privilegijos. Privilegijos žydams. Privilegijos totoriams. Privilegijos karaimams. Privilegijos čigonams. Kazimiero teisynas. Pamedės teisynas. LDK Magdeburgo miesto teisė. Miestiečių teisinės padėties ypatybės. Civilinės teisės bruožai. Prievolių teisė. Baudžiamoj teisė. Lietuvos statutų teisė. Statutų teismo procesas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Žemės teismas. Pilies teismas. Pakamario teismas. Trečiųjų teismas. Vyriausiasis Lietuvos tribunolas. Kaptūrinis teismas. Dvasinis tribunolas. Iždo tribunolas. Iždo komisijos teismas. Civilinė statutų teisė. Paveldėjimas. Statutų šeimos teisė. Kraitis, įkraitis. Globa. Statutų baudžiamoji teisė. Lietuvos tarybos 1918 metų vasario 16 dienos aktas. Laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai. Steigiamojo seimo 1920 metų gegužės 15 dienos rezoliucija ir konstitucinė jos reikšmė. Laikinoji Lietuvos valstybės konstitucija. Lietuvos valstybės konstitucija. Privatinės teisės bruožai. Civilinio teisinio santykio subjektai. Baudžiamosios teisės bendrosios kompetencijos teismai. Ypatingieji teismai. Proceso teisės šaltiniai. Bendrieji proceso teisės bruožai. Civilinis procesas. Baudžiamasis procesas. Teisės mokslas Lietuvos universitete. Teisės mokslas už universiteto sienų. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės ir visuomenės raidaLietuvos vardo kilmės problema. Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo problema XIII amžiuje. Lietuvos tapsmas didvalstybe. Krėvos sutartis ir jos vertinimai. Lietuvos krikštas. Vytauto kova dėl valdžios. Pirmos reformos valstybėje. Dvi politinės Žalgirio mūšio koncepcijos. Lietuvos ir Lenkijos santykiai po Žalgirio mūšio. Lietuvos suverenumo problema Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio laikais. Jono Goštauto politinė grupuotė. Bajorų luomo susidarymas ir raida Lietuvoje. Liublino unija. Lietuvos - Lenkijos santykiai poliublijiniame laikotarpyje. Bandymas reformuoti valstybę Saksų valdymo laikais (1733-1763). Lietuva padalijimų laikotarpyje. Pirmasis padalijimas. Bandymas reformuoti valstybę XVIII amžiaus paskutiniame ketvirtyje. Valstybingumo praradimas. Bajoriškasis lituanistinis sąjūdis. Žemaičių sąjūdis. "Aušra" ir lietuvių tautinis sąjūdis. Nepriklausomybės idėjos raida XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. Valstybingumo atkūrimo projektai 1905 - 1907 metais. Lietuvių teritorinė programa 1914 - 1918 metais. Mykolo Romerio Lietuvos valstybingumo vizija. Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema 1919 - 1920 metais. Lietuvos politinė raida 1920 - 1926 metais. Lietuva ir Baltijos Antantė. Tautiniai santykiai ir rezistencinė kova Lietuvoje 1940 - 1941 metais. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės ir visuomenės raida (2)Lietuvos vardo kilmės problema. Lietuvos valstybės tarptautinio pripažinimo problema XIII amžiuje. Lietuvos tapsmas didvalstybe. Lietuvos (LT) didvalstybė - užsienio istorikų požiūris. Krėvos sutartis ir jos vertinimai. Lietuvos krikštas. Vytauto kova dėl valdžios. Pirmos reformos valstybėje. Dvi politinės Žalgirio mūšio koncepcijos. Lietuvos ir Lenkijos santykiai po Žalgirio mūšio. Lietuvos suverenumo problema. Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio laikais. Jono Goštauto politinė grupuotė. Bajorų luomo susidarymas ir raida Lietuvoje. Liublino unija. Lietuvos - Lenkijos santykiai poliublijiniame laikotarpyje. Bandymas reformuoti valstybę Saksų valdymo laikais (1733-1763). Lietuva padalijimų laikotarpyje. Pirmasis padalijimas. Lietuva padalijimų laikotarpyje. Bandymas reformuoti valstybę XVIII amžiuje. Paskutiniame ketvirtyje. Valstybingumo praradimas. Bajoriškasis lituanistinis sąjūdis. Žemaičių sąjūdis. "Aušra" ir lietuvių tautinis sąjūdis. Nepriklausomybės idėjos raida XIX amžiaus pabaigoje - XX amžiaus pradžioje. Valstybingumo atkūrimo projektai 1905-1907 metais. Lietuvių teritorinė programa 1914-1918 metais. Mykolo Römerio Lietuvos valstybingumo vizija. Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema 1919-1920 metais. Lietuvos politinė raida 1920-1926 metais. Lietuva ir Baltijos antantė. Tautiniai santykiai ir rezistencinė kova Lietuvoje 1940-1941 metais. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės raidaLietuvos vardo kilmės problema. Šią situaciją kas sukūrė? Kuo jie taip išskirti? Kaip už valstybės branduolio Leičiai suvokiami? Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema XIII a. Ordino magistro pasiekimas. Mindaugo laimėjimai. Mindaugo pasirinkimo pliusai ir minusai. Lietuvos tapsmas didvalstybė XIII a. pab.- XIV a. pirmoji pusė. Ordino vadovybė kaip reaguoja į kintantį gyvenimą? Kaip kinta Lietuvos geopolitinė padėtis? Kokie pokyčiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)? Funkcionuoja prievolių sistema. Didvalstybė kas tai? Ar turime įrodymų, kad Lietuva tampa didvalstybė? Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės raidos, problemos Krėvos laikotarpyje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybingumo programoje. Etnologu nesipriešinimo problemos aiškinimas. Istorikų pozicija. Ar 1387 m. Lietuva buvo apkrikštyta ar apsikrikštijusi? Vytauto kova dėl valdžios, pirmos reformos valstybėje. Kova dėl valdžios 1392 m. Astravos sutartis bajorų luomas. 1392 m. valstybė. Kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė (LDK) atrodo, kokios kyla problemos? Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su ordinu. Dvi politinės Žalgirio mūšio sampratos. Kodėl skyrėsi LDK ir Lenkijos pranešimai? Kodėl yra keletas pranešimų tipų? Sąjungininkų laikysena prieš Žalgirio karą. Lenkija ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė (LDK) laikosi skirtingos politinės sampratos. Lenkijos politinė elgsena. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) politika kitokia. Rytų Europos imperija. 1381m. prasidėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vidaus karas. Santykiai su Ordinu iki 1440 m. Vytauto karūnavimasis. Vytautas pasižymėjo. Jono Goštauto politinė grupuotė. Funkcijos ponų tarybos. Lietuvos bajorų luomo susidarymas ir raida. Liublino unija ir jos vertinimai. Liublino unijos aktas. Netektys LDK. Lenkijos netektys. Lietuvos-Lenkijos santykiai po Liublijiniame laikotarpyje iki XVIIa. vid. Bandymas reformuoti valstybę saksų valdymo laikotarpyje, Augustas III, 1733-1763 m. Padalijimo konvencija. Kaip reagavo bajorija Lenkijoje, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Kodėl niekas nesielvartavo? Bajoriškasinis lituanistinis sąjūdis. Žemaičių sąjūdis. "Aušra" ir lietuvių tautinis sąjūdis. Nepriklausomybės idėjos raida XIX a. pab. – XX a. pradžia. Valstybingumo atkūrimo projektai 1905-1907 m. Tautinių mažumų politika 1905-1907. Lenkų, žydų ir gudų pozicijos. Lietuvių teritorinė programa 1914-1918 m. Lietuvos valstybės politinio pripažinimo problema 1919-1920 m. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybinė santvarka XVIII amžiujeMykolo Kaributo Višnioveckio valdymas (1669- 1673). Jono Sobieskio valdymas. Augusto II valdymas (1697-1706 ir 1709- 1733 m.). Stanislovas Leščinskis. Valdymo metai (1706- 1709 m.). Augusto III valdymas (1733- 1763 m.). Stanislovas Poniatovskis. Valdymo metai(1764- 1795 m.). Skaityti daugiau
Lietuvos žydų katastrofaLojaliausia Lietuvos tautinė mažuma. Tarp socializmo ir sionizmo. Holokausto pradžia. Lietuviškasis aspektas. Didvyriai. Skaityti daugiau
Lietuvos-Lenkijos valstybės raida XVI - XVIII amžiujeLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teritorija ir sienos po Liublino unijos. Tarpuvaldžiai ir renkamas Respublikos valdovas. Henriko Valua artikulai. Steponas Batoras ir valstybės stabilizavimas. Steponas Batoras ir Livonijos karas. Stepono Batoro palikimas ir naujasis tarpuvaldis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su užsienio valstybėmis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Respublika Zigmanto Vazos laikais. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Respublika Vladislovo Vazos laikais. Kriziniai laikai: Jonas Kazimieras Vaza. Vazų dinastijos Respublikoje pabaiga. Bajorų seimeliai ir bajoriškoji "demokratija". "Liberum veto" ir valstybė. Lenkiškieji valdovai Respublikos soste – Mykolas Kaributas Višnioveckis ir Jonas Sobieskis. Respublika ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) valdant Saksų dinastijai. Respublikos valdovas Stanislovas Leščinskis. Užsienio politikos nesėkmės – Šiaurės karas. Bajoriškoji anarchija. Nebylusis seimas. Čartoryskiai ir valstybės reformos. Nuolatinė taryba. 1763–1764 metų tarpuvaldis ir Stanislovas Poniatovskis. Radomo ir Baro konfederacijos. Pirmasis Respublikos padalijimas. Ketverių metų seimas. 1791 metų gegužės 3-iosios konstitucija. Targovicos konfederacija ir Antrasis Respublikos padalijimas. 1794 metų sukilimas. 1795 metų trečiasis Respublikos padalijimas ir valstybės žlugimas. Skaityti daugiau
M. Michelbertas "Senasis geležies amžius Lietuvoje"Rašytiniai šaltiniai. I – IV amžiaus paminklų tyrinėjimai. Gyvenvietės ir piliakalniai. Vakarų Lietuvos kapinynai su akmenų vainikais. Nemuno žemupio kapinynai. Centrinės Lietuvos kapinynai. Žemaitijos ir Šiaurės Lietuvos pilkapiai. Rytų Lietuvos pilkapiai. Užnemunės laidojimo paminklai. Laikotarpio sąlyginė ir absoliuti chronologija. I - IV amžiaus dirbiniai. Papuošalai. Darbo įrankiai ir ginklai. Kiti buities daiktai. Žemdirbystė. Gyvulininkystė. Medžioklė ir žvejyba. Geležies gamyba ir kalvystė. Spalvotųjų metalų apdirbimas. Medžio apdirbimas. Kiti verslai. Prekybiniai ryšiai. Dvasinės kultūros klausimai I - IV amžiuje. Pirmykštės bendruomenės santvarkos irimas. Skaityti daugiau
Magdeburginiai miestai. SavivaldaMagdeburginiai miestai LDK (Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje). Magdeburgo teisė Lietuvoje. Savivalda. Skaityti daugiau
Metalų epochos pradžia baltų žemėse: ginklai ir papuošalaiAkmeniniai kirviai ir buožės. Laiviniai kovos kirviai. Dviašmeniai kirviai. Buožės. Žalvariniai kotiniai durklai ir kirviai. Atkraštiniai kirviai. Skobtiniai kirviai. Kovos kirviai. Įmoviniai kirviai. Kalavijai. Ietigaliai. Durkleliai. Pjautuvėlis. Peiliai. Kaltas. Papuošalai. Papuošalų tipai. Medžiagos ir technologijos. Puošyba. Smeigtukas. Žalvariniai papuošalai. Karoliai. Žalvarinės apyrankės. Tutulas. Antkaklės. Skaityti daugiau
Mikalojus Radvila Juodasis (2)Lietuvių istorijos veikėjo, reformatoriaus biografijos faktai. Skaityti daugiau
Mykolas LietuvisMikalojaitis Vaclovas (Mykolas Lietuvis; Michalo Lituanus). Kur, kada gimė ir mirė? Kokia dabar ten valstybė? Tautybė? Koks išsilavinimas ar profesija? Didieji gyvenimo mokytojai? Nuopelnai istorijai. Skaityti daugiau
Mindaugo, Gedimino, Algirdo, Kęstučio bei Jogailos valdymasMindaugo valdymas 1219-1253 metais. Mindaugo valdymas 1253-1261 metais. Mindaugo valdymas 1261-1263 metais. Mindaugo valstybės reikšmė. Kovos. Lietuvos visuomenė XIV amžiuje. Vytenio valdymas (1295-1316 metais). Gedimino valdymas (1316-1341m.). Gedimino vidaus politika. Gedimino užsienio politika. Algirdo ir Kęstučio valdymas (1345-1377 metais). Jogailos (Vladislovo) valdymas. Skaityti daugiau