Šperos.lt > Istorija > Lietuvos istorija
Lietuvos istorija

(713 darbai)

Lietuvos istorija (4)Seniausieji Lietuvos gyventojai. Baltų susidarymas. Baltai geležies amžiaus pradžioje. Baltų gentys II – X amžiuje. Seniausios rašytinės žinios apie baltus. Lietuvos valstybės formavimąsi XIII amžiuje. Ordinų įsikūrimas Pabaltijyje. Saulės mūšis. Durbės mūšis. Mindaugas. Lietuvos valstybės stiprėjimas XIII amžiuje. pabaigoje. Gedimino vidaus ir užsienio politika. Algirdas. Kęstutis. Jogaila ir Kęstučio nužudymas. Vytauto kova dėl valdžios. Krėvos sutartis. Unijos priežastys. Unijos sąlygos. Unijos pasekmės/reikšmė. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. Vytauto ir Jogailos kova. Astravos sutartis. Vytauto valdžia. Vytauto užsienio politika. Vorkslos mūšis. Mūšio reikšmė ir pasekmės. Vytauto politika ir Žalgirio mūšis. Žalgirio mūšio reikšmė. Žemaitijos krikštas. 1418 metų žemaičių sukilimas. Melno taika. Vytauto asmenybė. LDK po Vytauto mirties. Kazimiero valdymas. 1447 metų privilegijos reikšmė. Aleksandro valdymas. Kazimiero valdymo reikšmė. I Lietuvos Statutas ir Albertas Goštautas. Švietimas XV – XVI amžiuje. Vilniaus universiteto įkūrimas. Lietuvių kalba ir raštas XVI amžiuje. Martynas Mažvydas. Abraomas Kulvietis. Stanislovas Svetkus Rapolionis. Architektūra ir dailė XIV – XVI amžiuje. Muzika ir teatras XV – XVI amžiuje. Valakų reforma. Valakų reforma kaime. Valakų reforma miesteliuose. Valakų reformos rezultatai. LDK padėties blogėjimas XVI amžiaus viduryje. Liublino unijos priežastys. Liublino unija. Liublino unijos sąlygos. Liublino unijos reikšmė. Gediminaičių dinastijos pabaiga. Steponas Batoras: vidaus politika. Steponas Batoras: užsienio politika. Livonijos karo pasekmės LDK. LDK kultūra ir švietimas XVII amžiuje. Materialinė ir dvasinė liaudies kultūra XVII amžiuje. Švietimas XVII amžiuje. Vilniaus universitetas XVII amžiuje. Neuniversitetinis mokslas XVII amžiuje. Albertas Vijūkas – Kojelavičus. Kazimieras Simonavičius (Semenavičius). Konstantinas Sirvydas. Mikalojus Daukša. Spaustuvės ir raštija XVII amžiuje. Muzika ir teatras XVII amžiuje. Architektūra ir dailė XVII amžiuje. Lietuvos bajorijos polonizacija XVII amžiuje. Bajorijos anarchija XVII – XVIII amžiuje. "Liberum veto" teisė. Šiaurės karo padariniai. Ūkinis ir politinis nuosmukis XVII amžiaus antroje pusėje. Žemės ūkis XVIII amžiuje. Valstiečių laisvės XVIII amžiuje. Rentos formos ir valstiečių kategorijos XVIII amžiuje. Miestai ir miesteliai XVIII amžiuje. A. Tyzenhauzas ir jo reformos. Pirmasis Lenkijos-Lietuvos padalijimas. Švietimas XVIII amžiuje. Vilniaus universitetas XVIII amžiuje. Raštija XVIII amžiuje. Klasicizmas dailėje ir architektūroje. Literatūra XVIII amžiuje. Kristijono Donelaičio "Metai". 1791 metų Gegužės 3 d. Konstitucija. Targovicos konfederacija ir II Respublikos padalijimas. 1794 metų sukilimas ir III Lenkijos-Lietuvos padalijimas. Lietuva Rusijos valdžioje. Napoleonas ir Lietuva. Napoleono karo padariniai. 1830 – 1831 metų sukilimas. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo reikšmė. Carizmo represijos. Baudžiavinės sistemos krizė. 1861 metų reforma. Vietiniai reformos ypatumai. Lietuvos tautinio atgimimo žadintojai. "Raudonųjų" ir "baltųjų" programos. 1863 metų sukilimas. Pralaimėjimo priežastys. Sukilimo pasekmės. Sukilimo vadai. Zigmas Sierakauskas. Antanas Mackevičius. Kostas Kalinauskas. Lietuvos tautinis sąjūdis XIX amžiaus II pusėje. Daraktoriai. "Aušra" (1883 – 1886). "Varpas" (1889 – 1905). "Tėvynės Sargas" (1896 – 1904). Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: žemės ūkis. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: miestų ir teismų reforma. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: pramonė. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: susisiekimas ir ryšiai. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje – XX amžiaus pradžioje: miestai. Partijų kūrimasis XIX amžiaus II pusėje. Spaudos draudimo panaikinimo reikšmė. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais. Pastangos atkurti Lietuvos valstybę. Vilniaus konferencija ir Lietuvos Tarybos sudarymas. 1917 metų Gruodžio 11 d. aktas. 1918 metų vasario 16 d. aktas. Bandymas įvesti Tarybų valdžią Lietuvoje 1918–1919 metų Raudonosios armijos žygis į Lietuvą. Litbelo sukūrimas. Sovietų žlugimo priežastys. Lietuvos Respublikos kūrimasis 1918–1920 metais. Taikos sutartis su Sovietų Rusija. Kovos su bermontininkais. Kovos su lenkais ir Vilniaus aneksija. Lietuva 1920–1926 metais. Lietuva 1920–1926 metais: Steigiamasis Seimas. Lietuva 1920–1926 metais: žemės reforma. Lietuvos Respublikos konstitucija. Lietuva 1920–1926 metais: litas. Socialdemokratų ir liaudininkų valdymas. Lietuvos Respublikos pripažinimas de facto ir de jure. 1926 metų gruodžio 17d. valstybinis perversmas. Tautininkų valdymas (1926 – 1938 metų). Vilniaus konfliktas. Vilniaus kraštas: administravimas. Vilniaus kraštas: ekonomika. Vilniaus kraštas: etnokultūrinė padėtis. Vilniaus kraštas: visuomeninis gyvenimas. Lietuva 1939–1941 metais: Klaipėdos netektis. Lietuva 1939–1941 metais: slapti susitarimai. Lietuva 1939–1941 metais: savitarpio pagalbos sutartis. Lietuva 1939–1941 metais: ultimatumas. Lietuva 1939–1941 metais: "Liaudies vyriausybė". Lietuva 1939–1941 metais: liaudis ir liaudies priešai. Lietuva 1939–1941 metais: Liaudies seimas. Lietuva 1939–1941 metais: kiti liaudies seimo nutarimai. Lietuva 1939–1941 metais: rezistencija. Lietuva 1939–1941 metais: LAF. Holokaustas Lietuvoje. Hitlerinė okupacija: Laikinoji vyriausybė. Hitlerinė okupacija: militarinė valdžia. Hitlerinė okupacija: Laikinosios vyriausybės likvidavimas. Hitlerinė okupacija: civilinės valdžios sistema. Hitlerinė okupacija: ūkis. Hitlerinė okupacija: darbo jėga. Hitlerinė okupacija: kultūra. Hitlerinė okupacija: kariniai daliniai. Hitlerinė okupacija: Maskvos pogrindis. Hitlerinė okupacija: lietuvių rezistencija. Lietuva 1944–1953 metais: aneksinių institucijų atkūrimas. Lietuva 1944–1953 metais: konstitucinių institucijų antstatas. Lietuva 1944–1953 metais: okupuotos Lietuvos kompetencijos. Lietuva 1944–1953 metais: sovietizacijos procesas. Lietuva 1944–1953 metais: ūkio sovietizacija. Lietuva 1944–1953 metais: švietimas ir kultūra. Lietuva 1944–1953 metais: rezistencija. Visuomenės sovietizacija 1953–1990 metais. Žemės ūkio specializavimas. Pramoninio komplekso kūrimas. Švietimo sistema 1949–1990 metais. Mokslo ideologizavimas. Kultūrinis gyvenimas. Lietuvos sportas 1953–1990 metais. Komunistinė cenzūra ir asmens laisvė. Folklorinis ir kraštotyrinis judėjimas. Tremtiniai po 1953 metų. Pogrindinė rezistencija 1953–1990 metais. Katalikų bažnyčia ir sovietinis režimas. Atvira rezistencija sovietmečiu. Tautinis atgimimas: sąjūdis 1988–1990 metais. 1990 metų kovo 11 d. Nepriklausomybės aktas. Medininkai: kova dėl Nepriklausomybės. 1991 01 13: kova dėl Nepriklausomybės. 1991 metų rugpjūčio pučas ir Lietuva. Tarptautinis Lietuvos pripažinimas. Lietuvos diplomatija 1990–2000 metais. Lietuvos kariuomenės atkūrimas. SSRS kariuomenės išvedimas. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Prezidento institucijos atkūrimas. Valstybės heraldikos atkūrimas. Politinės partijos. Lietuvos seimų raida. Lietuvos vyriausybių raida. Lietuvos savivalda. Lietuvos santykiai su kaimynais. Lietuva Pasaulyje. Lietuva ir Europos bendrija. Lietuva ir NATO. Pasaulio lietuvių bendrija. Lietuvos pilietybė. Tautinės mažumos. Lietuvos Respublikos sienos. Valstybės valdymo sistema. Valstybės administravimas. Privataus kapitalo atkūrimas. Žemės ir pramonės privatizavimas. Bankai ir piniginė sistema. Švietimo sistemos reforma. Kultūrinis gyvenimas. Lietuvos sportas. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (5)Pirmieji baltų paminėjimai. Baltų gentys. Suvereniteto pobūdis. Lietuvos valstybės susidarymo XIII amžiaus II- ame ketvirtyje priežastys. Lietuvos valstybingumo periodizacija. Gedimino politika 1316–1341 metais. Būdingi Algirdo ir Kęstučio užsienio politikos bruožai. Slaptos Jogailos sutartys su ordinu. Vytauto nelaisvės. Didžiojo kunigaikščio Vytauto užsienio politika. LDK sutartys su Lenkija. Ponų įsigalėjimas Lietuvoje. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. Bajorų luomo kūrimas. Valakų reforma (1557 metais). XVI amžiaus vidurio teismų reforma. Lietuvių kovos su totoriais. Lietuvos statusai. Savarankiškos Lietuvos valstybės idėja renesanso raštuose. LDK karai su Švedija ir Rusija XVI – XVIII amžiuje. Reformacija ir renesansas Lietuvoje XVI amžiuje. Respublikos silpnėjimo XVII – XVIII amžiuje priežastys. Paveikti švietimo idėjų, asmens laisvę valstiečiams bandė suteikti (XVIII amžiuje). Įžymūs Lietuvos mokslo žmonės XVII amžiuje. XVIII amžiaus įžymūs Lietuvos žmonės. 1769 metų sukilimas Šiaulių ekonomikoje, valdomoje A. Tyzenhauzo. XVIII amžiaus II –osios pusės reformos Lietuvoje. Konfederacijos prieš I – ąjį Respublikos padalijimą. Respublikos žlugimo XVIII amžiaus pabaigoje priežastys. Respublikos padalijimai. Lietuvos architektūra. Sukilimai Lietuvoje prieš Rusijos valdžią. Administracinis perdalijimas Lietuvoje jai tapus Rusijos imperijos dalimi (1795–1915). Prancūzmetis Lietuvoje (1812 metų birželis – gruodis). Slaptosios draugijos Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje. 1830–1831 metai, sukilimo Lietuvoje etapai. 1830–1831 metai, sukilimo Lietuvoje dalyvių tikslai. Baudžiavos panaikinimas 1861 metais, valstiečių išlaisvinimo sąlygos. Slaptosios draugijos Lietuvoje prieš 1863–1864 metų sukilimą. 1830 – 1831 ir 1863 – 1864 metų sukilimų Lietuvoje pralaimėjimo priežastys. Lietuvių tautinė priespauda XIX amžiaus II –oje pusėje. Pirmieji periodiniai lietuvių leidiniai. Lietuvių tautinio atgimimo veikėjai XIX amžiaus II –oje pusėje. Politinė diferenciacija Lietuvoje XIX amžiuje - XX amžiaus pradžioje. Lietuviškos spaudos draudimo panaikinimas 1904 05 07. Pirmosios lietuvių politinės partijos. Didysis Vilniaus seimas ir lietuvių konferencija Vilniuje. Lietuvos raidos XX amžiaus pradžios bruožai. Lietuvos kultūrinio gyvenimo naujovės XX amžiaus pradžioje. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais (kaizerinės Vokietijos okupacija 1915 – 1918 metais). Svarbiausi Lietuvos Tarybos nutarimai. Pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos Vyriausybių Veikla (iki Steigiamojo seimo). Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės. Lietuvos taikos sutartis su Rusija (1920 07 12 ). Demarkacinės Lietuvos linijos su Lenkija. 1922 metų žemės reforma Lietuvoje. Lito įvedimas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos konstitucijos. Lietuvos Respublikos Seimai (1920 – 1940 metais). Lietuviškų kraštų susigrąžinimas. Hymanso projektai Vilniaus krašto problemai spręsti (1920 – 1922 metai). Klaipėdos kraštas – autonominis Lietuvos Respublikos vienetas (1923 – 1939 metai). 1926 12 17 Valstybinis perversmas Lietuvoje. Autoritarinis rėžimas Lietuvoje (1926 – 1940 metai). Lietuvos visuomenė prieš valstybinį perversmą ir po jo. Lietuvos Respublikos pramonės ir žemės ūkio pagrindiniai pasiekimai (iki 1918 metų ir po 1918 metų). Socialinė ir ekonominė Lietuvos raida (1926 – 1940 metais). Lenkijos vyriausybės politika okupuotame Vilniaus krašte (1920 – 1939 metais). Vilniaus krašto okupacija ir aneksija. Lietuvos Respublikos pasiekimai (1918 – 1940 metais). 1938 – 1940 metais – Lietuvos tarptautinės komplikavimosi, atsitraukimų ir praradimų laikas. SSRS ultimatumas Lietuvai 1940 06 14. "Liaudies seimas". Lietuvių priešinimasis okupacijoms. Rezistencijos sąjūdis Lietuvoje 1944 – 1953 metais. Didžiausi trėmimai iš Lietuvos. LKP pirmieji sekretoriai – sovietinio rėžimo išlaikymo garantai. Disidentinės veiklos Lietuvoje svarbesnieji faktai. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (6)Lietuva iki valstybės susikūrimo. Pirmosios rašytinės žinios apie baltus ir lietuvius. Lietuvos valstybės susikūrimas. Gediminaičių valdymas. 1566 metų II statutas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK). Padalijimai. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (7)Istorijos testas su teisingais atsakymais. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (8)Lietuvos kultūros raida iki 1863 metų. Vilniaus universitetas. XIX amžiaus I pusės literatūra ir menas. Kultūros raida 4 - 6 dešimtmečiais. Lietuvių tautinio atgimimo kultūra. Lietuva spaudos draudimo laikotarpiu (1863 – 1905). Lietuva po 1863 metų sukilimo. Rusinimo politika 1864 – 1905 metais. Bažnyčios padėtis ir vaidmuo. Lietuvių tautinis atgimimas ir kultūros raida. Lietuviška spauda. Kultūra XIX amžiaus II pusėje. Demografiniai pokyčiai po 1863 metų. Socialiniai pokyčiai po 1863 metų. Modernios tautos link (Lietuva 1905–1914 metais). Politiniai pokyčiai 1905–1914 metais. 1905–1907 metų judėjimas ir tautinis klausimas. Caro pozicija Lietuvos atžvilgiu po 1905 metų revoliucijos. Politinių partijų formavimasis. Visuomeninė – kultūrinė raida 1905–1914 metais. Lietuva po 1905 metų. XX amžiaus Lietuvių kultūros raida ir tautinis atgimimas. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija (9)Lietuvos krikštas. Kunigaikščių Vytenio, Gedimino ir Kęstučio pastangos sukrikščioninti Lietuvą. Krėvos sutartis. Krikštas. Žemaičių krikštas. Kova dėl Žemaitijos ir Konstancos susirinkimas. Krašto krikštas. "Šv.Kazimiero amžius". Protestantizmo laimėjimai ir katalikų pergalė. Brastos unija. Bažnyčia carinės okupacijos metais. Vygrių vyskupijos įsteigimas. Seinų vyskupijos įsteigimas. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija nuo 1902 metų iki 1995 metųLietuva XX amžiaus pradžioje. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais. Lietuvos valstybės atkūrimas. Politinė raida 1922 - 1940 metais. Nepriklausomybės netektis. Lietuva Vokietijos ir TSRS karo metais. Pasipriešinimo kovos. Lietuva 1944 - 1988 metais. Lietuva 1988 - 1995 metais. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija nuo baltų iki Abiejų Tautų Respublikos (ATR)Nuo Baltų iki Mindaugo. Paleolito laikotrapiu. Mezolito laikotarpiu. Neolito laikotarpiu. Baltai. Prūsai, Kuršiai, Jotvingiai. Geležies išgavimas. Apuolės puolimas. Kvedlinburgo analai. Mindaugas. Saulės mūšis. Šio laikotarpio asmenybės. Nuo Mindaugo iki Vytauto. Didysis Prūsų sukilimas. Tarpuvaldžio laikotarpis. Pilėnai. Mėlynųjų vandenų. Žygiai į Maskvą. XIV amžiaus kultūriniai socialiniai santykiai Lietuvoje. Valsčius. Vietininkas. Diečikai. Šio laikotarpio asmenybės. Vytautas. Krėvos unija. Astravos sutartis. Vilniaus ir Rodomo aktus. Žalgirio mūšis. Torunės taikos sutartis. Horodlės sutartimi. Konstancos bažnytinis susirinkimas. Melno taika. Lucko suvažiavimas. Nuo Vytauto mirties iki Liublino unijos. Pabaisko mūšis. Oršos mūšis. Pirmasis LDK statutas. Valakų reforma. Teismų ir administracinės reformos. Livonijos karas. Liublino uniją 1569 metai. Reformacija. Šio laikotarpio asmenybės. Abiejų Tautų Respublika (ATR). Pacta Conventa. Henrikas Valua. Aukso laisvės. Liberum veto. Steponas Batoras. III-asis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutas. I-asis karas su Švedija. Salaspilio mūšis. Lžedimitrijai. Karas su Rusija. Paliaubos Andrusove. II-asis karas su Švedija. Kėdainių sutartis. Olyvos sutartis. Vyšniovieckis. Jonas Sobieskis. Saksų giminė. Valkininkų konfederacija. Šiaurės karas. Nebylusis Seimas. Nihil novi. S.A. Poniatovskis. Radomo, Vilniaus ir baro konfederacijos. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimas. Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas. Edukacinė komisija. Ketverių metų Seimas. 1791 metų Konstitucija. II-ojo ATR padalijimo aktas. 1794 metų sukilimas. III-ojo Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimo sutartas. Šio laikotarpio asmenybės. Skaityti daugiau
Lietuvos istorija: nuo priešistorės iki dabarPriešistorė. Lietuvos valstybės susidarymas ir ankstyvoji istorija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Abiejų Tautų Respublika. Valstybinių reformų bandymai ir Abiejų Tautų Respublikos padalijimai. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Pirmasis pasaulinis karas. Nepriklausoma Lietuvos valstybė 1918 - 1940 metais. Nepriklausomybės paskelbimas ir pripažinimas. Valstybės raida ir 1926 metais. perversmas. Valstybės raida po 1926 metais. ir autoritarizmo stiprėjimas. Ekonomikos raida. Antrojo pasaulinio karo pradžia ir nepriklausomybės praradimas. Nacių okupacinis režimas 1941 - 1944 metais. Lietuvos TSR. Nepriklausomybės atkūrimas. Privatizacijos planai. Privatizacijos eiga ir tolimesni įvykiai. Integracija į vakarietiškas karines bei ekonomines sąjungas. Skaityti daugiau
Lietuvos istorijos chronologijaĮsimintinos Lietuvos istorijos datos. Priešistorė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (XIII – XVI amžius). Abiejų Tautų Respublika (ATR). Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Nepriklausoma Lietuva (1918-02-16 – 1940-06-15). Lietuva SSRS sudėtyje (1940-06-15 – 1990-03-11). Nepriklausoma Lietuva po 1990-03-11. Skaityti daugiau
Lietuvos istorijos periodizacijaLietuvos istorijos periodizacija pagal valstybingumo raidą. Lietuvos priešistorė. Lietuvos valstybės susidarymas XIII amžiuje. Mindaugo LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). Traidenis. Gediminaičių dinastija. Vytenis. Gediminas. Jaunutis. Algirdo ir Kęstučio LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). LDK visuomenė. Jogaila (Vladislovas). Vytauto (Aleksandro) LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). Švitrigaila. Žygimantas Kęstutaitis. Kazimieras Jogailaitis. Aleksandras Jogailaitis. Žygimantas Senasis. Žygimantas Augustas. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Renesansas LDK. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) politinė sistema. LDK užsienio politika XVI-XVII amžiuje. LDK (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) visuomenė. LDK kultūra. Mokslas XVI amžiaus pab.- XVII amžiaus vid. LDK užsienio politika. XVIII amžiaus vidurio "tvanas". ATR (Abiejų tautų respublika) XVII amžiaus pabaigoj - XVIII amžiaus antroj pusėj. Saksų dinastija. Barokas Lietuvoje (XVII amžiaus vidurys – XVIII amžiaus vidurys). ATR (Abiejų tautų respublikos) reformos XVII amžiaus antroj pusėj. Švietimo epocha LDK. Carinė Lietuva. Socialinė – ekonominė raida XIX amžiuje. Lietuvos kultūros tendencijos XIX amžiuje. Lietuva spaudos draudimo laikotarpiu. Valstybės atkūrimo išvakarės. Lietuvių išeivių veikla. Lietuvos Respublika. Nepriklausomybės kovos. Vilniaus ir Klaipėdos kraštų priklausomybė. Autoritarinė Lietuva. Lietuva tarptautiniuose santykiuose. Pirmoji sovietinė okupacija. Lietuva nacių okupacijos metais. Antroji sovietinė okupacija. Ginkluotoji rezistencija. Pasyvioji rezistencija. Sąjūdis. Skaityti daugiau
Lietuvos istorijos sisteminis darbasBaltai – Mindaugo valstybės susidarymas. Valstybės susidarymas ir Mindaugo Lietuva. Kovos su Ordinu. Nuo Mindaugo iki Vytauto mirties. Kovos su Ordinu Gediminaičių dinastijos laikais (1282–1377). Jogaila ir Vytautas. Vytautas 1430–1569 metais. Liublino unija. Abiejų Tautų Respublika (ATR). Karas su Švedija (1600–1655 metai). Karas su Rusija (1609–1667 metai). Karų padariniai. Skaityti daugiau
Lietuvos karaimaiĮžangos žodis. Istorija. Teisinė padėtis. Gyvenimo būdas ir veikla. Vytautas ir karaimai. Kalba. Folkloras. Tautinė savimonė. Religija. Liturgija. Kulto pastatai. Šventės. Papročiai. Vestuvės. Tautiniai drabužiai. Tautiniai patiekalai. Literatūra ir spauda. Lietuvos karaimų visuomeninės organizacijos. Skaityti daugiau
Lietuvos karaimų buitis ir tradicijosĮvadas. Kuo užsiėmė karaimai praeityje? Kalendorius, kalendorinės šventės. Karaimų šventinės dienos ketveriems metams. Papročiai. Vestuvės. Gimimas. Mirtis, mirusiųjų pagerbimas. Maistas. Karaimų tradicijų ir buities santykis. Skaityti daugiau
Lietuvos karalius MindaugasLietuvos karalius Mindaugas. Mindaugas sujungia visas Lietuvos žemes. Mindaugo Lietuva. Prieš Mindaugą sukyla lietuvių kunigaikščiai. Mindaugas susitaiko su priešais ir 1251 m. priima krikščionių tikėjimą. Mindaugas vainikuojasi Lietuvos karaliumi. Mindaugas atiduoda Livonijos ordinui kai kurias žemes. Kryžiuočiai senosios Klaipėdos vietoje pastato Memelburgą. Žemaičiai sukyla prieš vokiečius. Visi prūsai sukyla prieš vokiečius. Didvyris Herkus Mantas. Mindaugas nutraukia ryšius su vokiečiais ir padeda sukilėliams. Mindaugas padeda pagrindus Lietuvos galybei. Karalienė Morta Mindaugienė. Kunigaikščių kovos Mindaugui mirus. Mindaugo katedra Vilniuje. Lietuvos žemėlapis Mindaugo laikais. Skaityti daugiau
Lietuvos karalius Mindaugas (2)Įžanga. Lietuvos valstybės formavimasis. Mindaugo valdymas. Mindaugo krikštas. Mindaugo karūnavimas. Kunigaikščių kovos po Mindaugo mirties. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos Karalius Mindaugas (3)Įvadas. Karalius Mindaugas (1236 - 1263). Vaišvilkas. Ruklys ir Rupeikis. Krikštijimasis. Klaipėda. Jurbarko pilis. Karšuva. Skaityti daugiau
Lietuvos kariuomenė XIII – XV amžiujeĮvadas. Lietuvos kariuomenė XIII – XV amžiuje. Šaukimas į karą. Kariuomenės dalys. Ginkluotė. Apgulimo ir kovos priemonės. Žvalgyba ir pasienio sargyba. Kovos būdai ir taktika. Gynybiniai įrenginiai. Kariai, pilėnai ir riteriai. Išvados. Priedai (2). Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos kariuomenės atkūrimas ir kovos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1918-1920 metaisLietuvos istorijos rašinys. Lietuvos kariuomenės atkūrimas ir kovos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1918-1920 metais. Skaityti daugiau
Lietuvos karo aviacijos vadaiĮvadas. Vilčių ir išbandymų dienos. Majorų kivirčai. Vadovų permainos. Juozas Kraucevičius – aviacijos renovatorius. Elito privilegijos. Skaityti daugiau
......