Geodezija

(65 darbai)

Ortofotografinės nuotraukos sudarymas ir vietovės fragmento vektorizavimasFotogrametrijos kursinis darbas. Kursinio darbo užduotis ir pradiniai duomenys Įvadas. Aerofotonuotraukų vidinis orientavimas. Aerofotonuotraukų tarpusavio (reliatyvusis) orientavimas. Absoliutusis orientavimas. Epipolinių vaizdų generavimas. Vaizdų sugretinimas išmatuojant identiškus taškus aerofotonuotraukoje. Ortofotografinės nuotraukos generavimas. Vietovės fragmento vektorizavimas pagal absoliučiojo orientavimo rezultatus. Išvados . Priedai (1). Skaityti daugiau
Ploto niveliavimas ir pasvirusios aikštelės projektavimas (3)Duota: Kvadratų nužymėjimo schema ir vietovės horizontalinės nuotraukos abrisas. Ploto niveliacijos žurnalas – schema ir taško atltitudė. Kvadrato kraštinės ilgis – 20m. Reikia: Apskaičiuoti aukščių skirtumus tarp ryšio taškų. Apskaičiuoti (0,001 m tikslumu) ryšio taškų altitudes. Apskaičiuoti (0,001 m tikslumu) tarpinių taškų altitudes. Sudaryti topografinį planą. Mastelis – 1:500 , horizontalių laiptas – 0,25 m. Sudaryti pasvirusios plokštumos projektą. Sudaryti žemės darbų kartogramą. Darbo eiga. Pasvirusios plokštumos projektavimas. Projektuojamos aikštelės darbo aukščių skaičiavimas. Žemės darbų tūrių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Skaitmeninio topografinio plano M1:500 sudarymasPradiniai duomenys. Užduotis. Įvadas. Koordinačių sistemos naudojamos GIS. Duomenų modeliai (vektorinis, rastrinis). PP "ARC VIEW" trumpas aprašymas. Vektorizavimo tvarka PP "ARCVIEW". Atributinių lentelių pildymas. Sukurtų atributinių lentelių aprašas. Duomenų paieška. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninis reljefo modelisĮvadas. Skaitmeninis reljefo modelio panaudojimas. Pagrindinės SRM struktūros. Linijinis modelis. Netaisyklingų trikampių tinklo modelis. Netaisyklingo trikampių tinklo taikymas (TIN). Rastrinis skaitmeninis reljefo modelis. Skaitmeninių reljefo modelių, sudarytų taikant įvairius pradinius duomenis tikslumas. Reljefo modelio, sudaryto insar metodu, tikslumo įvertinimas. Reljefo modelio, sudaryto digitalizuojant horizontales, tikslumo analizė. Automatizuotai sudaryto reljefo modelio tikslumo analizė. Reljefo modelio, sudaryto stereofotogrametriniu būdu, analizė. SRM paviršiaus generavimas. Topogrid programa. Reljefo modelio generavimas Arcview1. SRM taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninis žemėlapisGeoinformacinė sistema ir realaus pasaulio modeliavimas. Skaitmeninio žemėlapio bei duomenų bazės maketo sudarymas. Skaitmeninio žemėlapio geoobjektų kodai. Geoobjektų metaduomenys. Geometrinės duomenų bazės formavimas. Atributinės duomenų bazės formavimas. Skaitmeninio žemėlapio duomenų grupavimo sluoksniuose. Rastriniai be vektoriniai duomenų modeliai. Vektorinio skaitmeninio žemėlapio sudarymas. Skaitmeninio žemėlapio pagrindiniai redagavimo principai. Skaitmeninio žemėlapio kokybės charakteristikos. Skaitmeniniai teminiai žemėlapiai ir jų sudarymas. Duomenų analizės galimybės. Skaitmeninio žemėlapio vizualizavimas bei spausdinimas. Skaityti daugiau
Šiuolaikinių geodezinių instrumentų gausa ir taikymas individualiose įmonėse, uždarose akcinėse bendrovėseĮvadas. Nivelyrai. Optiniai nivelyrai. Lazeriniai nivelyrai. Skaitmeniniai nivelyrai. Toliamačiai. Lazeriniai toliamačiai. Teodolitai. Tacheometrai. Elektroniniai tacheometrai (totalinės stotys). GPS sistemos. Apie GPS. GPS stotys. Referencines stotys. GIS. Monitoringo sistemos. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Technologiniai geodezinių ir žemės sklypų matavimo organizavimo ypatumaiĮvadas. GIS GeoMap 2006. Matininkams. Matininkams atliekantiems žemės sklypų kadastrinius matavimus siūloma įranga. Temos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
TeodolitaiĮvadas. Optinių teodolitų konstrukcija. Teodolitų tikrinimas. Kampų matavimai teodolitu. Šiuolaikiniai teodolitai. Builder T. Išvados. Skaityti daugiau
Teodolitiniai ėjimaiDarbo tikslai: Sužinoti, kas yra teodolitiniai ėjimai; Susipažintu su uždaruoju (poligoniniu) ir ištęstuoju (deogonaliniu) teodolitiniu ėjimu; Pasidomėti, teodolitinio ėjimo paskirtimi; Aptarti teodolitinio ėjimo matavimus; Pasiaiškinti teodolitinių ėjimų skaičiavimu. Įvadas. Teodolitinių ėjimų paskirtis. Teodolitinių ėjimų matavimas. Teodolitinių ėjimų skaičiavimas. Išvados. Priedas: PowerPoint pristatymas (7 psl.) Skaityti daugiau
Teodolito konstrukcija, tikrinimas ir reguliavimas. Matavimai teodolituUžduotis: Susipažinti su teodolito konstrukcija, paruošti teodolitą darbui, patikrinti ir sureguliuoti teodolitą, išmatuoti horizontalų ir vertikalų kampą, išmatuoti atstumą. Susipažinimas su teodolito konstrukcija. Teodolito paruošimas darbui. Teodolito tikrinimas ir reguliavimas. Horizontalių kampų matavimas. Vertikalių kampų matavimas. Atstumų matavimas siūliniu tolimačiu. Skaityti daugiau
Teodolito tikrinimasTeodolito paruošimas darbui. Teodolito 2T30 geometrinių sąlygų tikrinimas ir reguliavimas. Horizontaliojo skritulio gulsčiuko ašis turi būti statmena vertikaliajai teodolito sukimosi ašiai. Vertikalusis siūlelių sankirtos siūlelis turi būti statmenas žiūrono sukimosi ašiai. Žiūrono vizavimo ašis turi būti statmena jo horizontaliajai sukimosi ašiai. Žiūrono sukimosi ašis turi būti statmena teodolito sukimosi ašiai. Skaityti daugiau
The elements of geodesyDarbas anglų kalba. Geodezija. Introduction. Body of the text. What is Geodesy? The History of Geodesy. The Elements of Geodesy: The Figure of the Earth. The Elements of Geodesy: Datum. The Elements of Geodesy: The Horizontal Datum. The Elements of Geodesy: The Vertical Datum. The Elements of Geodesy: Gravity. Conclusion. Skaityti daugiau
Topografija (2)Topografija. Jos ryšys su kitais mokslais. Topografijos ir geodezijos skirstymas. Topografijos praktinė reikšmė. Topografijos mokslo kai kurie raidos bruožai. Geodeziniai ir topografiniai darbai Lietuvoje. Žemės forma ir dydis.Žemės formos ir dydžio nustatymo metodai. Stačiakampės koordinatės topografiniame žemėlapyje. Topografinių žemėlapių geodezinis pagrindas. 1994 Lietuvos koordinačių sistema. Linijų orientavimas ir kampai. Geografinis žemėlapis ir raidos istorija. Geografinių ir topografinių žemėlapių klasifikacija. Skaitmeniniai žemėlapiai. Lietuvos žemėlapių skilčiavimas lapais. Topografinių žemėlapių masteliai. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Reljefo vaizdavimas topografiniame žemėlapyje. Hidrografinio tinklo vaizdavimas topografiniame žemėlapyje. Augalijos ir gruntų vaizdavimas topografiniame žemėlapyje. Socialinių- ekonominių objektų vaizdavimas topografiniame žemėlapyje. Atstumų matavimas žemėlapyje. Plotų matavimas žemėlapyje. Reljefo profilio sudarymas ir jo praktinis pritaikymas. Vietoves schemos - maršruto sudarymas. Orientavimosi vietovėje esmė ir būdai. Ėjimas pagal azimutą. Geografinis žemėlapis. Jo savybės. Geografinio žemėlapio vaidmuo moksliniuose tyrimuose ir praktiniame darbe. Pagrindiniai geografinio žemėlapio elementai. Matematiniai žemėlapio elementai. Topografinio žemėlapio esmė ir rūšys. Geografinio žemėlapio ir plano ypatumai. Topografinio žemėlapio geografinis turinys. Topografinių žemėlapių panaudojimas. Vietovės nuotrauka jos esmė ir rūšys. Atstumų matavimas vietovėje. Horizontalinė nuotrauka. Horizontalinė - vertikalinė nuotrauka. Vertikalinė nuotrauka. Niveliavimas. Busolė. Ekeris yra geodezinis. Planinio objekto padėties. Teodolitas ir teodolitinė nuotrauka. Nivelyras. Jo konstrukcija ir panaudojimas. Aerofoto nuotraukos.Jų savybės. Akinė nuotrauka. Menzulinė nuotrauka. Skaityti daugiau
Topografija (3)Žemės forma ir dydis. Astronominės ir geodezinės koordinatės. Aukščių sistemos. Gauso-Kriugerio koordinačių sistema. Linijų orientavimas. Planas ir žemėlapis. Masteliai. LKS94 koordinačių sistema. Topografinių planų nomenklatūra. Reljefo vaizdavimas topografiniuose planuose ir žemėlapiuose. Horizontalių savybės. Topografinių žemėlapių sutartiniai ženklai. Matavimų paklaidos. Matuojamojo dydžio tikrosios reikšmės ir tikslumo įvertinimas. Vieno dydžio, vienodo tikslumo matavimo rezultatų apdorojimas. Vieno dydžio, nevienodo tikslumo matavimo rezultatų apdorojimas. Rezultatų tikslumo įvertinimas pagal dvigubų matavimų rezultatus. Kampų matavimo principas. Teodolitas ir jo pagrindinės dalys. Žiūronas. Gulsčiukas. Atskaičiavimai teodolitų limbuose. Teodolitų tipai. Teodolito paruošimas darbui. Horizontalių kampų matavimas. Koordinačių skaičiavimas plokštumoje. Vertikalių kampų matavimas. Linijų matavimas. Skaityti daugiau
Topografinė nuotraukaĮvadas. Topografinė nuotrauka. Menzulinė nuotrauka. Tacheometrinė nuotrauka. Teodolitinė (horizontalioji) nuotrauka. Išvados. Skaityti daugiau
Topografinės nuotraukosInformacijos šaltinių apžvalga. Topografinių planų parengimas. Topografinės nuotraukos. 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje žemėlapių skaidymas. Užstatytų teritorijų horizontalioji ir aukščių (vertikalioji) nuotrauka. Inžinerinių statinių nuotrauka. Solveigai Vitkevičienei priklausančio žemės sklypo topografinio plano sudarymas. Darbo metodika ir priemonės. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Topografinės nuotraukos matavimas šiuolaikiniais prietaisaisĮvadas. Topografinės nuotraukos geodezinis pagrindas. Stambaus mastelio topografinė nuotrauka. Šiuolaikiniai geodeziniai prietaisai. Elektroniniai tacheometrai. Elektroninis tacheometras Nikon NPL-632. Elektroninis tacheometras Leica TPS1200+. GPS imtuvai. Lazerinis teodolitas LTD50. Išvados. Darbo tikslas: susipažinti šiuolaikiniais prietaisais darant topografinę nuotrauką. Skaityti daugiau
Topografinės nuotraukos vykdymas. Topografinės nuotraukos planasTikslas: Sudaryti, įforminti ir įtvirtinti topografinį planą. Tacheometrinė nuotrauka. Darbo seka: Nuotraukos paklojimas. 2 užduotis. Pilketų vietos plane nustatymas. 3 užduotis. Horizontalių išbrėžimas. 4-5 užduotis. Situacijos klojimas ir plano apipavidalinimas. Skaityti daugiau
Topografinis kartografavimasGeodezinių ir kartografinių darbų organizacija Lietuvoje. Geodezijos ir topografinio kartografavimo raida. Geografinių žemėlapių matematiniai principai. Žemės forma ir didumas. Topografinio kartografavimo koordinačių sistemos. Aukščių sistemos. Planas, žemėlapis, profilis, aerovaizdas. Žemėlapių klasifikacija. Mastelis. Sutartiniai kartografiniai ženklai. Vietovės reljefo vaizdavimas topografiniuose žemėlapiuose. Kartografinė generalizacija. Orientavimo kampai. Azimutas, direkcinis kampas. Rumbai. Ryšys tarp orientavimo kampų. Žemėlapių įvertinimas jų praktinio panaudojimo požiūriu. Stačiakampių ir geografinių koordinačių nustatymas LKS – 94 topografiniame žemėlapyje M 1:10,000. Sklypų plotų nustatymas žemėlapiuose. Matavimo paklaidų teorijos uždaviniai. Matavimo sąvoka. Matavimo paklaidų esmė ir jų klasifikavimas. Matavimo rezultatų tikslumo įvertinimas. Nesąryšio sąvoka. Matavimo vienetai. Bendros žinios apie geodezinius prietaisus: žiūronas, gulsčiukas. Atstumų matavimo vietovėje tikslai ir metodai. Atstumų matavimas vietovėje: juosta, ruletė, eklimetras. Siūlinis toliamatis. Bendros žinios apie elektromagnetinius toliamačius. Teodolitas, jo pagrindinės dalys; horizontaliųjų kampų matavimo teodolitu principai. Niveliavimo sąvoka. Aukščių skirtumų matavimo būdai. Geometrinis niveliavimas. Trigonometrinis niveliavimas. Valstybiniai geodeziniai tinklai. Tiesioginiai ir atvirkštiniai geodeziniai uždaviniai. Tedolitiniai ir niveliavimo ėjimai. Jų tikslumo reikalavimai. Teodolitinė nuotrauka. Pagrindinės žinios apie aerofotonuotrauką. Aerofotomedžiagos dešifravimo pagrindai: aerovaizdų fotografinės kokybės faktoriai, vietovės objektų dešifravimo požymiai. Skaityti daugiau
VandentiekaĮvadas. Vandens reikšmė žmonių gyvenime. Hidrostatikos pagrindai. Vandens tekėjimo pagrindiniai dėsningumai. Hidrauliniai nuostoliai. Vandentiekių klasifikacija. Vandentiekio schemos ir pagrindiniai įrenginiai. Vandens vartojimas, vandens ėmimas. Vandens vartotojai. Vandens vartojimo normos, parų ir valandų netolygumo koeficientai. Vartotojų skaičiuojamieji parų ir valandų debitai. Vandens šaltiniai. Požeminis, atmosferinis ir jūrų vanduo. Požeminio vandens ėmimo įrenginiai: šachtiniai ir gręžtiniai šuliniai, jų debitas ir konstrukcijos. Gręžtinių šulinių filtrai. Horizontalių vandens ėmimo įrenginių konstrukcijos. Šaltinių vandens ėmimo įrenginiai. Sanitarinės apsaugos zonos ir juostos. Geriamo vandens ruošimas. Vandens kokybės sąvoka. Vandens kokybės rodikliai: fiziniai, cheminiai, bakteriologiniai. Vandens ruošimo būdai ir įrenginiai. Vandens ruošimo stotis. Geležies junginiai vandenyje ir jų šalinimo būdai. Kiti vandens kokybės gerinimo būdai. Vandens transportavimas ir skirstymas. Hidraulinis smūgis vamzdynuose. Vandens skirstymo tinklas, jo hidrauliniai skaičiavimai. Vandentiekyje naudojami vamzdžiai, fasoninės dalys, armatūra ir įrenginiai. Vandentiekio tinklo įrengimo technologija. Slėgio ir debito reguliavimo įrenginiai. Vandentiekio bokštai, jų tūrio skaičiavimas ir konstrukcijos. Vidaus vandentiekio schemos. Įvadai į pastatus, vandens apskaita. Vidaus vandentiekio tinklas. Gyvulininkystės pastatų, ganyklų ir šiltnamių vandentiekis. Vandentiekio projektavimas, ekonominiai ir eksploataciniai rodikliai. Inžineriniai tyrinėjimai. Projektavimo tvarka, stadijos, projekto techninė dokumentacija. Vandentiekio statybos kainos nustatymas. Vandens savikaina. Vandentiekių eksploatacija. Nuotakyno sistemos. Nuotakyno schema ir jos pagrindiniai elementai. Nuotakyno tinklai. Pastatų vidaus nuotekų surinkimas. Lauko nuotekų tinklas. Nuotekų vamzdynai, šuliniai. Nuotekų valymas. Mechaninis ir biologinis nuotekų valymas. Dumblo apdorojimas. Skysčių apibūdinimas. Skysčių fizikines savybės. Slėgis skysčiuose. Alternatyvus nuotekų valymas. Skaityti daugiau