Šperos.lt > Geografija > Hidrologija ir meteorologija
Hidrologija ir meteorologija

(42 darbai)

KlimatologijaKlimatologija. Klimatografija. Pitagoras ir Eleotas. Geografiniai atradimai XV – XVI amžiuje. Klimato sistema (klimatosfera). Saulės ir galaktikų spindėjimo intensyvumas. Precesija. Žemės sukimosi ašies polinkis į orbitos plokštumą. Energetinė klimato sistemos grandžių sąveika. Saulės energijos transformacija Žemės atmosferoje. Paklotinio paviršiaus radiacijos balansas. Geografinis radiacijos balanso pasiskirstymas. Šilumos srautai, susiję su faziniais vandens parsitvarkymais (LE). Turbulentinis šilumos srautas (P). Šilumos apykaita su gilesniais dirvos ir vandens sluoksniais (K). Paklotinio paviršiaus šilumos balanso lygtis. Šilumos apykaita tarp atmosferos ir vandenyno esant ledo dangai. Sistemos Žemė–atmosfera radiacijos ir šilumos balansas. Cirkuliacija atmosferoje ir cirkuliacija vandenyne. Bendroji atmosferos cirkuliacija (BAC). Zoninė cirkuliacija. Banginiai judesiai. Sūkurinė cirkuliacija (oro cirkuliacija ciklonuose ir anticiklonuose). Klimatologiniai frontai (KF). Ekvatoriaus konvergencinė zona (EKZ). Tropikų ciklonai (TC). Musonai. Okeanų reikšmė klimato sistemoje. Okeano vaidmuo globaliniame energetiniame cikle. Šilumos pernešimas vandenyne. Reljefo įtaka klimatui. Radiacijos balansas. Temperatūrų svyravimo amplitudės. Temperatūros laukas (2 m aukštyje) ir jį lemiantys veiksniai. Regioninė analizė. Temperatūriniai ekstremumai. Periodiškų temperatūros svyravimų dėsniai. Paros temperatūros kaita. Paros temperatūros amplitudė. Terminė klimato klasifikacija (pagal vidutinę metinę temperatūrą). Horizontali drėgmės pernaša atmosferoje. Klimatologiniai rodikliai. Pusiau empirinė drėgmės apytakos teorija. Debesuotumo laukas. Kritulių laukas. Klimato kitimas ir svyravimas. Nuosėdų amžiaus nustatymas. Skaityti daugiau
Meteorologijos pagrindaiSaulės spinduliuotės pokyčiai atmosferoje ir ant Žemės paviršiaus Bendroji Saulės spinduliuotė ir sugertoji spinduliuotė. 5 dalykai, be kurių žinojimo ir supratimo tolimesnės studijos apsunkus. Atmosferos ir Žemės paviršiaus šiluminis režimas. Paros ir metinės temperatūros svyravimai dirvos paviršiuje. Šalnos. Temperatūros kitimas su aukščiu troposferoje ir stratosferoje. Konvekcija. Inversija. Atmosferinis barinis laukas ir jo dinamika. Barinės topografijos žemėlapiai. Geopotencialas. Horizontalus barinis gradientas. Barinio gradiento kitimas su aukščiu. Atmosferos slėgio svyravimai. Vėjo kryptis ir greitis. Vėjas ir turbulentiškumas. Turbulentinė apykaita. Srūvio linijos ir izotachos. Kliūčių poveikis vėjui. Vėjo paros eiga. Atmosferos frontai. Ciklonų susidarymas ir evoliucija. Anticiklonai. Vanduo atmosferoje. Unikalios vandens savybės. Garavimas. Vandens garų slėgio paros ir metinė eiga. Kondensacija. Kondensacijos branduoliai. Rasa ir šarma. Šerkšnas. Lijundra. Skystas ir kietas apnašas. Plikledis. Rūkas. Kondensacija atmosferoje. Debesų klasifikacija. Pastoviai stratifikuotų masių debesys. Frontiniai (sluoksniniai) debesys. Šilto fronto debesys. Kritulių rūšys. Atmosferos cirkuliacija. 5 klausimai, be kurių apsunks tolimesnės studijos. Musonai. Vandens garai ore. Skaityti daugiau
Nemunėlio upės įvertinimasVandens ekologija. Reziumė. Įvadas. Literatūros apžvalga. Vandens ištekliai Lietuvoje. Lietuvos upių tarša. Darbo objektas. Darbo metodika. Nemunėlis. Nemunėlio upės hidrologinis ir hidrocheminis įvertinimas. Debitas. Užterštumas NH4. Užterštumas NO2. Užterštumas NO3. Užterštumas mineraliniu azotu. Nemunėlio tarša bendruoju azotu. Nemumėlio tarša PO4. Nemumėlio tarša bendruoju fosforu. Nemunėlio BDS7 rodikliai. N,P ir Si santykiai Nemunėlyje. Išvados. Skaityti daugiau
Nemuno nuotėkio ir ledo reiškinių daugiamečiai svyravimai per pastaruosius 200 metųĮvadas. Nemuno nuotėkio kaita. Ledo režimo kaita. Skaityti daugiau
Neries upės ties Buivydžiais hidrocheminis įvertinimasĮvadas. Darbo tikslai: Atlikti hidrocheminių parametrų kaitos analizę, Įvertinti jų kaitos sezoniškumą ir kitimo intervalus, Nustatyti kaitos tendencijas, Palyginti su DLK (didžiausiomis leistinomis koncentracijomis), Atskleisti organinių medžiagų vandenyje pobūdį, Atlikti parametrų koreliacinę analizę. Duomenys. Neries upės baseinas. Didžiausi intakai. Didžiausi miestai. Neries upės ties Buivydžiais hidrocheminis įvertinimas. Neries debitai 1995-2002 metais. Neries upėje skendinčių medžiagų. koncentracijos 1995-2002 metais. Neries upės vandens temperatūra 1995-2002 metais. Aktyvi vandens reakcija (pH) Neries upėje 1995-2002 metais. Ištirpusio deguonies koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Biocheminis deguonies sunaudojimas Neries upėje 1995-2002 metais. ChDSmg/ChDScr Neries upėje 1995-2002 metais. Amonio azoto koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Niratų koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Nitritų koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Mineralinio azoto koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Bendrojo azoto koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Fosfatų koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Bendro fosforo koncentracijos Neries upėje 1995-2002 metais. Kalcio koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Natrio koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Magnio kiekis vandenyje. Kalio koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Hidrokarbonatų koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Sulfatų koncentracija Neries upėje 1995-2002 metais. Chloro kiekis vandenyje Neries upėje 1995 – 2002 metais. Bendras vandens kietumas Neries upėje 1995-2002 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Nevėžio upės valymo darbai Panevėžio miesteĮvadas. Objektas – Nevėžio upės valymo darbai. Tikslas – aprašyti Nevėžio valymą Panevėžyje. Nevėžio charakteristika. Nevėžio vandens būklė. Sunkiųjų metalų kiekis ir dugno nuosėdų kokybė. Nevėžio valymas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotėkio pasiskirstymo per metus integralinių kreivių kaita Lietuvos upėseĮvadas. Ankstesnių tyrimų apžvalga. Darbo metodika. Nuotėkio pasiskirstymo per metus integralinių kreivių kaita laike. Mūšos ties Miciūnais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Rešketos ties Gudeliais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Lėvens ties Pasvaliu nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Akmenos ties Tūbausiais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Vilnios ties Santakais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Jūros ties Pajūriu nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Veiviržo ties Mikužiais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Nevėžio ties Panevėžiu nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Šušvės ties Šiaulėnais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Dubysos ties Lyduvėnais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Minijos ties Kartena nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Nuotėkio pasiskirstymo per metus integralinių kreivių teritoriniai ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Objektų eutrofikacija LietuvojePowerPoint pristatymas. Aplinkos monitoringas. Lietuvos ežerų eutrofikacija. Stambūs nykstantys ežerai. Rėkyvos ežeras bei Kauno marios. Upių eutrofikacija. Baltijos jūros ir Kuršių marių eutrofikacija. Darbas iliustruotas diagramomis ir paveikslėliais. Skaityti daugiau
Optimalių meteorologinių sąlygų medžių rievių prieaugiui nustatymasĮvadas. Pradiniai duomenys ir darbo metodika. Medžių rievių prieaugio dinamika 1891 – 1994 metais. Meteorologinių parametrų poveikis medžių rievių prieaugiui. Kritulių poveikis. Vėjo poveikis. Oro drėgnumo poveikis. Oro temperatūros poveikis. Išvados. Išnašos. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Pasaulinio vandenyno charakteristika (2)Atlanto, Ramusis, Arkties, Indijos vandenynų aprašymai su ypač tikslia Arkties vandenyno pjūvio analize. Darbo uždaviniai: Įvardintame pjūvyje pagal žemėlapį suprofiliuoti Arkties vandenyno dugno reljefą ir vandens storymę pagal skirtingus horizontalųjį ir vertikalųjį mastelius; Kompleksiškai charakterizuoti Arkties vandenyno fizines – geografines savybes; Aprašyti geologinę, geomorfologinę bei tektoninius elementus, krantų pobūdį, sedimentacines sąlygas ir dugno nuosėdų tipus; Pateikti klimatinių faktorių ir oro cirkuliacijos analizę; Įvertinti vandens temperatūros pasiskirstymą ir druskingumo pokyčius vasario ir rugpjūčio mėnesiais; Išryškinti vandens dinamikos įvairovę storymėje; Pateikti paviršinių srovių ir giluminės cirkuliacijos vasario ir rugpjūčio mėnesiais kitų dinaminių objektų analizę; Aprašyti ekosistemos ypatumus, klimatines – gamtines zonas; Įvertinti biologinius minerologinius išteklius transporto geografijoje, užterštumo aspektus ir teisinius normatyvus. Arkties vandenyno akvatorijos trumpa gamtinis geografinis apibūdinimas. Tiriamo pjūvio gamtinių (dugno) terpių analizė. Geografiniai elemantai. Geomorfologinis dugno apibūdinimas. Tektoniniai (geologiniai) elemrntai. Krantų tipai. Sedimentacinės sąlygos ir dugno nuosėdų tipai. Klimato veiksnių ir sezoninė oro cirkuliacijos analizė. Hidrologinė vandens storymės sezoninė kaita. Temperatūros pasiskirstymas. Vasario mėn. Rugpjūčio mėn. TS stoties vertikalaus pjūvio temperatūros analizė vasario ir rugpjūčio mėn. Druskingumo kaita. Vasario mėn. Rugpjūčio mėn. TS stoties vertikalaus pjūvio druskingumo analizė vasario ir rugpjūčio mėn. Vandens storymės įvairovė. Paviršinių srovių ir giluminės cirkuliacijos apibūdinimas vasario ir rugpjūčio mėn. Kiti dinaminiai veiksniai. Srovių cirkuliacija vandens paviršiuje. Srovių cirkuliacija 300 m gylyje. Potvyniai. Dreifuojančių ledynų judėjimas. Vandens masių ir jų struktūros apibūdinimas. Ekosistemos įvairovė bei užterštumo aspektai tiriamame pjūvyje. Jūrų ir oro transportas, turizmas ir rekreacija. Biologiniai ir mineraliniai vandenyno ištekliai pjūvio aplinkoje. Jūrų transportas ir turizmo galimybės. Vandenyno gamtosauga ir ekonomika bei teisiniai aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Pažemio ozonasĮvadas. Atmosfera ir jos sluoksniai. Pažemio ozonas. Pažemio ozono stebėjimas ir duomenys. Pažemio ozono įtaka žmogaus sveikatai ir augalijai. Išvados. Skaityti daugiau
Požeminis vanduoPowerPoint pristatymas. Scenarijaus tikslas. Scenarijaus paskirtis. Požeminis vanduo. Požeminis vanduo Lietuvoje. Požeminis vanduo pagal slūgsojimo gylį. Dirvožeminis vanduo. Gruntiniai vandenys. Tarpsluoksniniai, arba arteziniai, vandenys. Mineraliniai vandenys. Geoterminiai vandenys. Gėlas požeminis vanduo. Eksploatavimas. Pjūvis, požeminio vandens kelionei pavaizduoti. Valstybinis požeminio vandens monitoringas. Gruntinio vandens gylis. Požeminio vandens veiklos padariniai. Testas su atsakymais. Skaityti daugiau
Priekrantiniai nešmenų srautaiĮvadas. Priekrantiniai nešmenų srautai. Skersinis ir išilginis nešmenų srautas. Nešmenų srautų modeliavimas Baltijos jūroje. Skaityti daugiau
Rūkų prognozavimo procedūros. Rūkų rūšys. Rūkai žemės palydovų informacijojePowerPoint pristatymas. Kas tai yra rūkas? Priežastys lemenčios rūkų susidarymą. Rūko susidarymo schema. Pagrindinės rūkų rūšys. Rūkai žemės palydovų informacijoje. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5). Skaityti daugiau
Sąryšis tarp NAO ir temperatūros bei kritulių kiekio Europoje (žiemos sezonu) laiko atžvilgiuPowerPoint pristatymas. Žurnalas, Autoriai. Pagrindinis darbo tikslas. Duomenys ir metodika. Darbe naudojamų stočių sąrašas (koordinatės, aukštis (m), maksimalios temperatūros ir kritulių kiekio naudojamų duomenų periodai). Darbe naudojamų Europos stočių tinklas. Rezultatai. NAO poveikis temperatūrai. NAO fazės. Koreliacijos koeficientai tarp NAO indekso ir maksimalios temperatūros bei kritulių kiekio, esant aukštai (+) ir žemai (-) NAO fazei. NAO indekso kaita laike. Išvados. Skaityti daugiau
Stabilus paribio sluoksnis (SPS)PowerPoint pristatymas. Aukščio modeliai. Diagnostiniai modeliai. Greičio lygtys. Žemutinio lygio (naktinė) sraujymė. Pagrindinės charakteristikos. Barokliniškumas virš nuožulnių vietovių. Inerciniai svyravimai. Plūdrumo (gravitacijos) bangos. Pagrindinės charakteristikos. Metodai. Tėkmės (bores). Teritorijos nuolydis ir katabatiniai vėjai. Pagrindinės charakteristikos. Skaityti daugiau
Vandens monitoringas LietuvojePowerPoint pristatymas. Vandens monitoringo samprata. Vandens monitoringo istorija Lietuvoje. Pagrindiniai valstybinio vandens telkinių monitoringo tikslai. Vandens monitoringą reglamentuojantys dokumentai. Valstybinė aplinkos monitoringo programa. Monitoringas yra vienas iš svarbiausių vandens telkinių būklės valdymo įrankių. Vandens monitoringo sudėtinės dalys. Vandens monitoringo tipai. Veiklos monitoringas. Veiklos monitoringo vietų parinkimo kriterijai. Tyrimų dažnumo principai. Upių monitoringas. Upių monitoringo stočių išdėstymo principas. Tiriami parametrai. Upių priežiūros intensyvaus monitoringo tinklas. Upių monitoringą atliekančios institucijos. Ežerų monitoringas. Ežerų monitoringą atliekančios institucijos. Monitoringo tinklas. Požeminio vandens monitoringas. Tiriami rodikliai. Tarpinių vandenų monitoringas. Tarpinių vandenų monitoringą atliekančios institucijos. Baltijos jūros monitoringas. Stebėjimų dažnumas. Tiriami ir stebimi parametrai. Skaityti daugiau
Vandens talpyklų apibūdinimasPowerPoint pristatymas. Vandens talpyklos pagal B. Bogoslovskij, J. Matarzinas, A. Čebotariovo, A. Avakianas, Dirbtinis vandens telkinys. Vandens talpyklų įrengimas. Lietuvos Respublikos (LR) vandens įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos apsaugos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos apsaugos ministerijos įsakymas. Lietuvos Respublikos (LR) administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Lietuvos Respublikos (LR) žuvininkystės įstatymas. Skaityti daugiau
Vėjo matavimasPowerPoint pristatymas "Vėjas". Darbo uždaviniai. Vėjo samprata. Vėjo greitis. Vėjo greičio matavimo prietaisai. Anemometrai su skaičiavimo mechanizmu. Indukcinis anemometras. Kontaktinis anemometras. Šiluminis anemometras. Vėjo kryptis. Vėjo krypties matavimo prietaisai. Ekologinis vėjo vaidmuo. Vėjo energija. Teigiamas vėjo energetikos poveikis. Neigiamas vėjo jėgainių poveikis. Išvados. Skaityti daugiau
Vėjų rožėDarbo tikslas : Išmokti nubraižyti vėjų rožę ir nustatyti vyraujančią vėjo kryptį. Teorinė dalis. Boforto skalė. Rumbų simboliai, laipsniai, pavadinimai. Darbo eiga. Skaityti daugiau