Šperos.lt > Fizika > Kvantinė mechanika
Kvantinė mechanika

(46 darbai)

Kvantinė optikaKvantinė optika. Šiluminis spinduliavimas. Spinduliavimo sužadinimo būdai. Liuminescencinis ir temperatūrinis spinduliavimas. Kūno spektrinis spinduliavimo tankis. Emisijos ir absorbcijos bei atspindžio gebos. Kirchhofo dėsnis. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Spinduliavimo dėsniai. Stefano ir Bolcmano dėsnis. Vyno poslinkio dėsnis. Relėjaus ir Džinso formulė. Kvantų hipotezė Planko formulė ir ryšys su kitais spinduliavimo dėsniais. Optinė pirometrija. Optinis pirometras. Šviesos šaltiniai ir jų charakteristikos. Išorinis fotoefektas. Komptono reiškinys. Šviesos slėgis ir aiškinimas. Kvantinė mechanika. Debroilio hipotezė. Debroilio bangų statistinė prasmė. Devisonas ir Džermeris. Heizenbergo neapibrėžtumo principas. Banginė funkcija. Šrėdingerio lygtis. Šrėdingerio lygtis stacionariam atvejui. Laisvoji dalelė. Jos judėjimas. Dalelė potencialo duobėje. Šrėdingerio lygtis vandenilio atomui. Kvantiniai skaičiai. Impulso momento kvantavimas. Orbitinis kvantinis skaičius. Magnetinis kvantinis skaičius. Skaityti daugiau
Kvantinė optika (2)Šiluminio spinduliavimo mechanizmas, dėsningumai ir grafikai (emisijos ir sugerties gebos, absoliučiai juodas kūnas, Kirchhofo, Stefano ir Bolcmano bei Vyno dėsniai, Planko formulė). Optinė pirometrija. Išorinis fotoefektas, jo dėsningumai ir jų kvantinis aiškinimas. Daugiafotonis fotoefektas. Fotono masė, sklidimo greitis ir judesio kiekis. Komptono reiškinys. Šviesos slėgis. Dvejopa šviesos prigimtis. Skaityti daugiau
Kvantinė optika (3)Šiluminis spinduliavimas ir jo charakteristikos. Šiluminio spinduliavimo dėsniai. Šviesos šaltiniai. Optinė pirometrija. Spinduliavimo kvantinė hipotezė ir Planko formulė. Fotoelektrinis efektas ir jo dėsniai. Einšteino lygtis išoriniam fotoefektui. Komptono efektas. Fotono masė ir judesio kiekis. Šviesos slėgis. Kvantinės mechanikos elementai. De Broilio hipotezė apie dalelių bangines savybes. Mikrodalelių difrakcija. Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšiai. Banginė funkcija ir jos statistinė prasmė. Bendroji Šredingerio lygtis. Laisvosios dalelės judėjimas. Dalelė vienmatėje potencialo duobėje. Mikrodalelės sąveika su potencialiniu barjeru. Tunelio efektas. Tiesinis osciliatorius. Vandeniliškas atomas. Elektrono sukinys. Šterno ir Gerlacho bandymas. Paulio draudimo principas ir elektronų išsidėstymas atome. Periodinė elementų sistema. Skaityti daugiau
Kvantinė optika. FotoefektasPowerPoint pristatymas. Fotoefektas. Pirmasis fotoefekto dėsnis. Antrasis fotoefekto dėsnis. Einšteino formulė efektui. Fotoelementas. Cheminis šviesos veikimas. Radioaktyvumas. Planetinis atomo modelis. Trys bandymo išvados. Boro postulatai. Kaip atomai spinduliuoja ir absorbuoja energiją. Vandenilio spektro linijų serijos. Skaityti daugiau
Kvantinės mechanikos ir statistikos elementaiDe Broilio hipotezė. De Broilio bangų statistinė prasmė. Eksperimentinis pagrindimas. Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšis koordinatėms ir impulsams, energijai ir laikui. Banginė funkcija. Banginės funkcijos standartinės sąlygos. Šrėdingerio lygtis. Šrėdingerio lygties gavimo kelias. Laisvosios dalelės judėjimas. Dalelė potencialo duobėje. Mikrodalelės sąveika su potencialo barjeru: praėjimas ir atspindys. Tunelinis reiškinys. Tiesinis osciliatorius. Osciliatoriaus energija. Kvantinės statistikos samprata. Bozės ir Einšteino bei Fermio ir Dirako skirstiniai. Skaityti daugiau
Kvantinės mechanikos simetrijos teorijaSimetrijos vaidmuo kvantinėje mechanikoje. Simetrijos transformacijos. Transformacijų grupės. Taškinės grupės. Grupių atvaizdavimai. Taškinių grupių neredukuotiniai atvaizdavimai. Redukcijos matrica. Neredukuotini atvaizdavimai ir fermių klasifikavimas. Matricinių elementų atrankos taisyklė. Begalinės grupės. Baigtinių taškinių grupių dvireikšmiai atvaizdavimai. Hukerio metodas. Grupių teorijos panaudojimas π- elektroniniame artėjime. Skaityti daugiau
Kvantinės šviesos savybėsKvantinės teorijos užuomazga. Optika. Kvantinė optika. Kvantinių šuolių tipai. Savaiminiai ir priverstiniai šuoliai. Fotono hipotezė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos atominės elektrinės (AE)PowerPoint pristatymas. Tikslai. Atominė energija. Branduolinis reaktorius. Spinduliuočių tipai. Alfa, beta, gama spinduliuotė. Ignalinos AE (IAE). IAE istorija. IAE įnašas į energetiką. Elektrinių galių palyginimas. IAE ateitis. IAE įtaka aplinkai. Nepavojingi reaktoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Molekulinė fizikaMolekulinės kinetinės teorijos teiginiai. Molekulių sistemos vidinė energija. Temperatūra. Dujų molekulinė kinetinė teorija. Dujų dėsniai. Termodinamika. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Antrasis termodinamikos dėsnis. Karno teorema. garų savybės. Oro drėgmė. Virimas. Skysčių savybės. Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai. kietųjų kūnų savybės. Skystieji kristalai. Deformacija. Huko dėsnis. Deformacijos rūšys. Šiluminis plėtimasis. Lydymasis ir kietėjimas. Skaityti daugiau
Molekulinė fizika (2)Molekulių pasiskirstymas pagal greičius. Statistiniai molekulių greičiai. Barometrinė formulė. Bolcmano pasiskirstymas. Vidutinis laisvasis kelias. Dujų plėtimosi darbas. Termodinaminės sistemos vidinė energija. Darbas ir šilumos kiekis- energijos perdavimo būdai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Šiluminė talpa. Idealiųjų dujų molinės šilumos. Pirmojo termodinamikos dėsnio taikymas izoprocesams. Adiabatinis procesas. Grįžtamieji ir negrįžtamieji procesai. Šiluminių mašinų veikimo principas. Karno ciklas ir jo naudingumo koeficientas. Entropija. Antrasis termodinamikos dėsnis. Difuzija. Dujų klampa. Šilumos laidumas. Realios dujos. Skaityti daugiau
Molekulinė fizika (3)Molekulinės fizikos laboratoriniai darbai. Kietųjų kūnų temperatūrinio ilgėjimo ir skysčių tūrio temperatūrinio plėtimosi koeficientų tyrimas. Termometrijos pagrindai ir termometrų gradavimas. Kietojo kūno savitosios šiluminės talpos nustatymas. Vandens sočiųjų garų slėgio temperatūrinės priklausomybės tyrimas. Oro molekulių struktūros tyrimai. Universaliosios dujų konstantos r eksperimentinis nustatymas. Santykinės oro drėgmės nustatymas. Vandens savitosios garavimo šilumos nustatymas. Paviršiaus įtempimo koeficiento nustatymas su žiedu. Skaityti daugiau
Molekulinė fizika (5)PowerPoint pristatymas. Keturi pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai. Brauno judėjimas. Difuzija. Medžiagos molio masė. Medžiagos kiekis. Molekulių skaičius. Medžiagos tankis. Idealiosios dujos. Dujų slėgis. Absoliutinė temperatūra. Idealiųjų dujų būsenos lygtis. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai. Anizotropija. Pagrindinė molekulinės kinetinės teorijos lygtis. Izoprocesai. Izoterminis procesas. Izobarinis procesas. Izochorinis procesas. Sotieji garai. Virimas. Skysčio paviršiaus įtempimas. Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai. Kietųjų kūnų mechaninės savybės. Mechaninis įtempimas. Huko dėsnis. Dujų vidinė energija. Šilumos kiekis. Šilumos perdavimo būdai. Savitoji šiluma. Šilumos balanso lygtis. Dujų atliekamas darbas. I-asis termodinamikos dėsnis. I-ojo termodinamikos dėsnio taikymas įvairiems izoprocesams. Negrįžtamieji procesai. Adiabatinis procesas. II- asis termodinamikos dėsnis. Šiluminiai varikliai. Skaityti daugiau
Molekulių fizikaMedžiagos sandara. Termodinamikos dėsniai. Kietųjų kūnų savybės. Skysčių savybės. Dujų savybės. Skaityti daugiau
Naujų perileno darinių fluorescencijos kvantinės išeigos įvertinimasĮvadas. Darbo tikslas. Išmatuoti kelių naujų perileno darinių tirpalų fluorescencijos spektrus ir įvertinti jų fluorescencijos kvantines išeigas. Literatūros apžvalga. Tyrimo metodas. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Summary. PowerPoint pristatymas (13 skaidrių). Skaityti daugiau
Optinių dangų defektų įtaka lazerio sukeltam pažeidimo slenksčiuiĮvadas. Optinės interferencinės dangos. Dangų gamybos technologijos. Šiluminis garinimas. Šiluminis garinimas asistuojant jonų pluoštu. Jonapluoštis dulkinimas. Magnetroninis jonapluoštis dulkinimas. Žolių-gėlių dangos. Defektai. Paviršiaus defektai. Defektai dangose. Defektų tyrimo metodai. Defektų įtaka dangos atsparumui veikiant ją lazerine spinduliuote. Eksperimento metodika. Rezultatai ir jų aptarimas.Išvados. Summary. Darbas iliustruotas diagramomis ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Optinių dangų pažeidimo slenksčių tyrimas NL 301 lazeriuĮvadas. Bendroji teorija. Laidumo elektronų griūtinis dauginimasis. Daugiafotonė sugertis. Priemaišinis pažeidimas. Dielektrinių dangų defektai. Lazerio pluošto skersmens įtaka pažeidimo slenksčiui. Lazeriniai pažeidimai metaliniuose paviršiuose. Pažeidimo diametro kitimas nuo intensyvumo. Lazerinių pažeidimų prie 1064 NM bangos ilgio duomenų bazė. Naudojama aparatūra. Pagrindinė matavimo schema. Nomarskio interferencinio kontrasto mikroskopas. Kietakūnis ND: IAG lazeris. Eksperimento rezultatai. Sufokusuoto lazerio pluošto skersmens matavimas. Kietakūnio ND: IAG serijos NL 301 lazerio privalumas lyginant su kitais tokio tipo lazeriais. Pažeidimo slenksčio tyrimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Oro klampos koeficiento ir molekulių laisvojo kelio matavimasDarbo užduotys. Darbo priemonės ir prietaisai. Darbo metodika. Paklaidos. Skaityti daugiau
Planko konstantos matavimas iš absobcijos spektroAparatūra. Užduotis. Teorija. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos metodoPlanko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos metodo. Tikslas: susipažinti su difrakcinio monochromatoriaus veikimo principu, ir nubrėžti jo absorbcijos kreivę; rasti Planko konstantą. Priemonės. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos spektroLaboratorinis darbas tema "Planko konstantos skaičiavimas iš absorbcijos spektro". Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga, rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau