Šperos.lt > Fizika > Klasikinė mechanika
Klasikinė mechanika

(624 darbai)

Kilometrinių ir hektometrinių bangų priėmimo antenosHektometrinės ir kilometrinės bangos. Hektometrinių ir kilometrinių bangų priėmimo antenos. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Kinematika (2)PowerPoint pristatymas. Mechanika. Pagrindinis mechanikos uždavinys. Fizikinių dydžių sąvokos. Materialaus taško mechaninio judėjimo sąvoka. Mechaninio judėjimo reliatyvumas. Tolygiai greitėjančio judėjimo atskiri atvejai. Skaityti daugiau
Kinematika. StatikaKinematika. Vektorinis taško apibrėžimo būdas. Slenkamasis judėjimas. Kampinis pagreitis. Taško pagreitis ir projekcijos Dekarto ašyse. Greičių sudėties teorema. Kūno plokščiojo judėjimo dėsnis. Plokščiai judančio kūno taškų greičio skaičiavimas poliaus metodu. Plokščiai judančio kūno greičių skaičiavimas projekcijų teorema. Greičių skaičiavimas taikant greičio centrą. Pagreičių skaičiavimas taikant poliaus metodą. Statika. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Kūnų sistemos pusiausvyra. Santvaros. Santvaros skaičiavimas mazgų išpjovimo būdu. Santvaros skaičiavimas Riterio metodu. Erdvinė susikertančių jėgų sistema. Jėgos momento taško atžvilgiu vektorius. Erdvinės porų sistemos pusiausvyra. Jėgos momentai koordinačių ašių atžvilgiu. Erdvinės jėgų sistemos redukcija. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Plokščios susikertančios jėgų sistemos geometrinė sudėtis. Skaityti daugiau
Klasikinė mechanikaFormulės. Materialusis taškas. Absoliučiai kietasis kūnas. Materialiojo taško judėjimo trajektorija. Nueitas kelias, poslinkis. Greitis, pagreitis. Normalusis, tangentinis ir pilnutinis pagreitis. Sukamojo judėjimo kinematika. Masė, jėga, impulsas (judėjimo kiekis). Niutono dėsniai. Inercinės koordinačių sistemos. Galilėjaus transformacijų formulės. Mechaninis reliatyvumo principas. Masės (inercijos) centras. Masės centro judėjimo lygtis. Vidinės ir išorinės jėgos. Impulso tvermės dėsnis. Specialiosios Einšteino reliatyvumo teorijos postulatai. Specialiosios Einšteino reliatyvumo teorijos išvados – reiškinių vienlaikumas, reiškinio trukmė, kūno ilgis, masė, energija, impulsas. Energija, darbas, galia. Kinetinė ir potencinė energija. Energijos tvermės dėsnis. Konservatyviosios ir disipatyviosios sistemos. Jėgos, impulso ir inercijos momentai. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Besisukančio kūno kinetinė energija. Neinercinės koordinačių sistemos. Inercijos jėgos. Impulso momento tvermės dėsnis. Visuotinės traukos dėsnis. Laisvasis kūnų kritimas. Harmoniniai svyravimai. Grafinis harmoningo svyravimo vaizdavimas. Harmoningai svyruojančios dalelės greitis ir pagreitis. Harmoningai svyruojančios dalelės energija. Slopinamieji svyravimai. Priverstiniai svyravimai. Rezonansas. Tampriosios bangos. Bangos lygtis. Bangos energija. Skaityti daugiau
Kokybinė spektrinė analizė (5)Darbo tikslas: Atlikti kokybinę spektrinę analizę monochromatoriumi UM-2. Teorinė dalis. Aparatūra. Darbo eiga. Skaityti daugiau
Konvekciniai šilumos mainaiRasti šilumos atidavimo koeficientą nuo karšto vandens vamzdžio sienelei. Rasti šilumos atidavimo koeficientą nuo vamzdžio sienelės orui. Rasti šilumos perdavimo koeficientą nuo karšto vandens per vamzdžio sienelę orui. Rasti šilumos srautą per vamzdžio sienelę. Skaityti daugiau
Konvekcinių šilumos mainų skaičiavimasDarbas nr. 3/20. Užduotis 3b. Rasti šilumos srautą Q, kurį vertikalus (V) arba horizontalus (H) vamzdis atiduoda fluidui. Vamzdžio išorinis skersmuo d, ilgis L; išorinio paviršiaus temperatūra tw, fluido temperatūra tf. Sprendimas. Atsakymas. Skaityti daugiau
Kreivaeigis judėjimasPowerPoint pristatymas. Kreive judančio kūno poslinkis. Kreive judančio kūno linijinis greitis. Tolygiai apskritimu judančio kūno pagreičio kryptis. Kreive judančio kūno kampinis greitis. Kūno įcentrinio pagreičio modulis. Kūno sukimosi periodas. Sukimosi dažnis. Sukimosi periodo ir dažnio sąryšis. Apskritimu judančio kūno koordinatės. Kreivaeigis judėjimas Saulės sistemoje. Skaityti daugiau
Kreivaeigis judėjimas. Kreivaeigio judėjimo pagreitisPowerPoint pristatymas. Kreivaeigis judėjimas ir jo pagreitis. Kreivumo spindulys. Materialiojo taško kreivaeigio judėjimo pagreitis. Tangentinis pagreitis. Normalinis pagreitis. Pilnutinis pagreitis. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas. Skaityti daugiau
Krijelio inercijos momento matavimas dinaminiu būduDarbo tikslas - susipažinti su pagrindine sukamojo judėjimo dinamikos lygtimi, Heigenso teorema ir eksperimentiškai nustatyti Krijelio inercijos momentą. Teorinė dalis. Darbo metodika. Darbo priemonės. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kristalinės gardelės dinamikaHarmoninis artinys. Vienmatės atomų grandinėlės modelis. Būsenų tankis kristale. Vienmatė grandinėlė turinti du atomus elementariame narvelyje (bazėje). Atomų virpesiai akustinėje ir optinėje šakose. Trimatė gardelė (apibendrinimai). Skaityti daugiau
Kristalinių kūnų lydimasis ir kietėjimasPowerPoint pristatymas. Savitoji lydimosi šiluma. Kūno lydimosi šiluma. Lydimosi taškas. Šilumos balansas medžiagoms lydantis ir kietėjant. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokleTikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Matavimo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (2)Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Matavimo metodika ir pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (3)Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės. Darbo eiga. Skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (4)Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (5)Tikslas: Išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės. Bandymo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (6)Darbo tikslas: Išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Darbo priemonės. Bandymo eiga. Pagrindinės formulės. Paklaidų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio matavimas sukamąja balistine švytuokle (7)Laboratorinis darbas Nr. 12. Tikslas: išmatuoti kulkos greitį sukamąja balistine švytuokle. Priemonės. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Skaičiavimai. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Kulkos greičio nustatymas balistine svyruokleDarbo tikslas: susipažinti su kietojo kūno sukamojo judesio dinamika, Huko dėsniu, taikomu sąsūkos deformacijai ir nustatyti kulkos greitį balistine švytuokle. Teorinė dalis. Darbo eiga. Išvados. Skaityti daugiau
......