Šperos.lt > Bibliotekininkystė
Bibliotekininkystė

(161 darbai)

Knygotyra (2)"Mokslas apie medijas: knyga". Knygos sąvoka: kilmė ir apibrėžimas. Mokslo apie knygą genezė pasaulyje ir Lietuvoje. Knygotyros mokslo objektas ir struktūra. Knygotyros ryšiai su kitais mokslais. Knygotyros metodai. Knygotyros terminija ir jos resursai. Knygos ateitis. Skaityti daugiau
Knygotyros terminologijaBibliotekininkystės terminijos ištakos. Svarbiausi knygotyros terminų žodynai Lietuvoje ir pasaulyje. Knygotyros terminai skirtinguose šaltiniuose. Autorinis lankas. Informacinis leidinys. Leidinys. Privalomasis egzempliorius. Šriftas. Vinjetė. Egzempliorius. Autorius. Kalendorius. Knyga. Tiražas. Paginacija. Katalogas. Tekstas. Vadovėlis. Leidėjas. Bibliografinis leidinys. Skaityti daugiau
Knygotyros terminologija (2)Įvadas. Autorinis lankas. Informacinis leidinys. Leidinys. Privalomasis egzempliorius. Šriftas. Vinjetė. Egzempliorius. Autorius. Kalendorius. Knyga. Tiražas. Paginacija. Katalogas. Tekstas. Vadovėlis. Leidėjas. Bibliografinis leidinys. Išvados. Skaityti daugiau
Knygų leidybaProcesai kurie vyksta išleidžiant knygą. Knygos planavimas. Autorinė sutartis. Knygos projektas. Autoriaus rankraštis. Teksto rinkimas. Vaizdinės medžiagos parengimas. Redagavimas. Korektūra. Maketavimas. ISBN, UDK. Galutinis knygos maketas. Perdavimas spaudai Leidinio rengimo schema. Skaityti daugiau
Knygų prekybaKnygų prekyba. Knygų tematika. Žemės ir namų ūkio leidiniai. Sveikatos apsaugos leidiniai. Politikos leidiniai. Valstybės ir teisės leidiniai. Kalbos mokslo leidiniai. Tautosakos leidiniai. Grožinės literatūros leidiniai. Moralės tematikos leidiniai. Religinės tematikos leidiniai. Universalaus turinio leidiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Komunikacijos ir informacijos istorijaRemtasi visuotinės knygos istorija. Raštas ir jo raidos pakopos. Raštas ir knyga senovės Egipte. Raštas ir knyga Mesopotamijoje. Senovės rašto sistemų iššifravimas. Fonetinis raštas ir jo plitimas. Raštas ir knyga senovės Kinijoje. Knyga antikinėje visuomenėje. Vakarų Europos rankraštinė knyga. Tekstinės ir vaizdinės informacijos dauginimo būdai Rytų Azijoje ir Vakarų Europoje iki J. Gutenbergo laikų (estampavimas, ksilografija, spausdinimas atskirais spaudmenimis). Spaudos išradėjas J. Gutenbergas, jo išradimas ir leidiniai. Poligrafinės spaudos atsiradimas ir plitimas Centrinėje Europoje ir Baltijos šalyse (Čekija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Skandinavija). Poligrafinė spauda Rusijoje, pirmieji Maskvos spaustuvininkai (Ivanas Fiodorovas, Piotras Mistislavicas) Poligrafinė spauda Rusijoje. Žymiausios XVI – XVIII a. leidėjų dinastijos ir jų veikla. XVI – XVIII a. spaustuviniai šriftai, leidėjai, skaitančioji visuomenė. XVI – XVIII a. periodinė spauda. Spaudos techninė pažanga ir leidybos verslo ypatumai. XIX a. spaustuvės, skaitančioji visuomenė ir populiariosios leidinių serijos. Knygos istorijos kaip mokslo atsiradimas ir raida. Prancūzų knygos istorijos mokykla ir jos atstovų svarbiausi darbai. Anglų, amerikiečių knygos istorijos mokykla, svarbiausi jos atstovai ir jų darbai. Robertas Darntonas ir jo knygos istorijos samprata. Knygos istorijos mokslas Centrinėje ir Rytų Europoje XX a. Knygos istorija: objektas, struktūra ir tyrimo metodai. Šiuolaikinio knygos istorijos mokslo institucinė būklė. Rašomosios medžiagos. Istorinė apžvalga (nuo rankraštinės Egipte iki šių dienų). Popieriaus išradimas ir jo plitimas. Filigranai ir filigranologija. Inkunabulai ir jų tyrinėjimai. Paleotipai ir jų tyrinėjimai. Cenzūra. Draudžiamųjų knygų sąrašai. Knygos forma ir jos istorinė raida. Rankraštinės knygos menas. Spausdintos knygos menas (XIX a. pab.). Svarbiausi spaudos būdai (iškiliaspaudė, giliaspaudė, plokščiaspaudė). Litografija Periodinės spaudos užuomazgos, jos atsiradimas ir raida. Skaityti daugiau
Komunikacijos ir informacijos teorijosInformacijos ir informacinės visuomenės teorijos. Informacijos tapimas svarbia, keičiančia visuomeninę sanklodą pagal Frank Webster. Informacijos amžiaus įtaka mūsų gyvenimui pagal Thomas Hylland Eriksen. Informacinės visuomenės samprata pagal Frank Webster. Informacinė visuomenė kaip poindustrializmas – Daniel Bellas. Informacinis kapitalizmas pagal Manuel Castells. Modernieji laikai pagal Anthony Giddens. Informacija ir brandus kapitalizmas pagal Herbert Schiller. Komunikacijos teorijos. Komunikacijos problema ir reikšmės. Komunikacija po antrojo pasaulinio karo. Dialogas ir skleidimas. Johnas Locke`as ir prasmė. Mesmerizmas, spiritizmas, parapsichologija. Hegelis apie pripažinimą. Marksas apie pinigus. Komunikacija pagal Kierkegaard. Įrašymas ir perdavimas. Komunikacija su mirusiaisias. Neįteikti laiškai. Telefoniniai slėpiniai. Radijas. Nekomunikabilumas. Komunikacijos mokyklos. Shannono ir Weaverio modelis. Triukšmas, Perteklius ir entropija/ Kanalas, priemonės, grįžtamasis ryšys. Gerbnerio modelis. Newcombo modelis. Westley ir MacLeano modelis. Ženklai: reikšmės, kategorijos, konvencija, organizavimas. Kodai (analoginiai arba skaitmeniniai, prezentaciniai, išplėtoti ir riboti, plataus ir siauro vartojimo, sutartiniai). Neverbalinė komunikacija. Mitas. Metafora ir metonimija. Semiotiniai tyrimai; Komunikacijos medijos. Medija bendrais bruožais. McLuhano medijos: medijų raida, karštos ir vėsios medijos. Knuto Hickethierio grupavimas ir skirstymas. Medijų apibrėžimai. Postmedijų estetika-menas. Medijų ekologija. Medijų ekologija pagal Michelkevičių. Medijų poveikis. Tinklaraščiai. Struktūralistinė teorija ir jos taikymas. Empiriniai metodai. Idealogija ir prasmė. Skaityti daugiau
Kretingos viešoji M. Valančiaus bibliotekaĮvadas. Įkūrimas. Biblioteka šiandien. Bibliotekos sandara. Lietuvos – Prancūzijos asociacija. Išvados. Skaityti daugiau
Leidybos raida Lietuvoje ir pirmieji lietuviški leidiniaiLeidybos raida. Knygų leidybos pradžia Lietuvoje. Pirmoji lietuviška knyga. Aušra (laikraštis). Varpas (laikraštis). Pažanga Lietuvos leidyboje. Skaityti daugiau
Leidinių tipologijaĮvadas. Leidinių tipologija. Leidinys "Leiskit į tėvynę". Leidinys "Kalbos kultūra visiems". Leidinys "Dabartinės lietuvių kalbos žodynas". Leidinys "Kur stoti". Leidinys "Vazoninės gėlės". Elektroninių leidinių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
LektologijaParodų organizavimas kaip bibliotekos lektologinės veiklos aspektas. Bibliotekinių parodų tipai. Parodos Klaipėdos miesto bibliotekų interjere. Skaityti daugiau
Lektologija (2)Įvadas. Lektologija – bibliotekininkystės mokslo disciplina. Lektologijos objektas, struktūra, ryšiai su kitais mokslais. Skaitymas kaip komunikacija. Teksto, autoriaus ir skaitytojo vaidmenys procesiniame ir semiotiniame komunikacijos modeliuose. Išvados. Skaityti daugiau
Lektologija (3)Įvadas. Šio seminarinio pranešimo tikslas – aptarti skaitybos psichologijos ypatumus. Pagrindinės visuomenės ir individo skaitybą reglamentuojančios ir organizuojančios institucijos. Skaitymas kaip socializacijos veiksnys. Išvados. Skaityti daugiau
Lektologija (4)Įvadas. Šio seminarinio pranešimo tikslas – aptarti skaitybos psichologijos ypatumus. Skaitymo sutrikimai. Disleksija. Biblioterapija. Skaitytojų tipologija: kriterijai, paskirtis, tradicijos, schemos, dinamika. Išvados. Skaityti daugiau
Lektologija (5)Įvadas. Šio seminarinio pranešimo tikslas – aptarti skaitybos pedagogikos ypatumus. Skaitymo ir naudojimosi biblioteka skatinimas ir populiarinimas. Nacionaliniai ir tarptautiniai skaitymo skatinimo projektai/ iniciatyvos/ programos. 2008 – "skaitymo metai". Skaitytojų ugdymas: suaugusiųjų švietimas, bibliotekos ir savišvieta, nenutrūkstantis mokymasis, skaitmeninis raštingumas, vartotojų mokymas. Išvados. Skaityti daugiau
LIBIS posistemės ir bibliografijaPratarmė. LIBIS posistemės bendrojoje struktūroje. LIBIS elektroninių išteklių posistemio apibūdinimas ir kūrimo etapai. LIBIS katalogavimo ir komplektavimo posistemis. LIBIS analizinės bibliografijos posistemis. Suvestinis katalogas. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroninis katalogas. Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas. Martyno Mažvydo bibliotekos projektas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuviškieji biobibliografiniai žodynai: XX amžiaus pabaiga - XXI amžiaus pradžiaĮvadas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti aptariamuoju laikotarpiu išleistus lietuviškuosius biobibliografinius žodynus bei atskleisti jų būdingiausius bruožus. Biobibliografija. XX amžiaus pabaigos Lietuviškieji biobibliografiniai žodynai. V. Biržiška "Aleksandrynas". Lietuvių rašytojai. S. Keblienė Tarybinių tautų rašytojai lietuvių kalba 1940–1970. P. Grybauskienė "TSRS tautų literatūra lietuvių kalba, 1971-1985". XXI amžiaus pradžios Lietuviškasis biobibliografininis žodynas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Lietuvos bibliotekų įstatymaiĮvadas. Lietuvos bibliotekų įstatymai. Bibliotekų sistema. Bibliotekų turtas, jų iškeldinimas, reorganizavimas ir likvidavimas. Bibliotekų fondas. Bibliotekų finansavimas. Atsakomybė už įstatymo pažeidimą. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Rusijos spaudaĮvadas. Spauda Lietuvoje. Knygotyros spauda. Lietuvos periodinis leidinys "Tarp knygų". Rusijos periodinis leidinys "Knižnoje delo". Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos knygos istorijaLietuvos rankraštinė knyga ir pirmieji lietuviški tekstai iki spaudos atsiradimo. Martyno "Agenda" – pirmoji spausdinta LDK knyga. Spaudos atsiradimas Vilniuje. Pranciškus Skorina ir jo darbai. Lietuviškų knygų spausdinimo Mažojoje Lietuvoje ištakos. Lietuvių raštijos kūrėjai Abraomas Kulvietis ir Stanislovas Rapolionis. Martynas Mažvydas ir jo "Katekizmas". Jonas Bretkūnas – pirmasis Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą. Stačiatikių leidybinė veikla Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) XVI–XVII amžiuje. Mamoničių spaustuvė, žymiausi leidiniai. Protestantų leidybinė veikla Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) XVI–XVII amžiuje. Mikalojaus Radvilos Juodojo Lietuvos Brastos Biblija. Karcanų spaustuvė Vilniuje, jos veiklos komercinis pobūdis. Kėdainių Jonušo Radvilos spaustuvė ir jos produkcija. Samuelis Boguslavas Chilinskis ir jo verstos Biblijos likimas. Radvilos Našlaitėlio spaustuvė Vilniuje. Vilniaus jėzuitų akademijos spaustuvė: produkcijos pobūdis, apimtis, reikšmingiausi leidiniai; šios spaustuvės vaidmuo Lietuvos kultūros istorijoje. Knygų prekyba Lietuvoje XVIII amžiuje: spaustuvės, knygrišyklos, knygynai. Prekybos asortimentas. Knygų kainos. Vilniaus J. Zavadzkio spaudos įmonė. Lauryno Ivinskio kalendoriai. Varnių knygynas ir jo reikšmė lietuviškos knygos istorijoje. Lietuviškų knygų platinimas ir prekyba XIX amžiuje. Spaudos lotyniškais rašmenimis uždraudimas ir lietuviškos knygos graždanka, jų repertuaras. Švietėjų bandymai legaliai leisti lietuviškas knygas Lietuvoje ir Rusijoje. Nelegalios lietuviškos spaudos leidyba Mažojoje Lietuvoje. Kontrafakcijos. Knygnešystė. Lietuvių spauda Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Lietuviškos knygos raida po spaudos draudimo panaikinimo. Lietuviškų spaustuvių atsiradimas: P. Vileišio, M. Kuktos, S. Banaičio, Seinų. Knygynų tinklo susiformavimas. M. Šlapelienės knygynas Vilniuje ir jo reikšmė Lietuvos kultūros istorijoje. Skaityti daugiau
......